Konsumentombudsmannen ingrep i vilseledande marknadsföring och distansförsäljning av tjänsten Ruokaboksi: Försök av engångskaraktär var egentligen fortlöpande beställningar

Konsumentombudsmannen har påmint Ruokaboksi Finland Oy om grundreglerna för marknadsföring och distansförsäljning. Företaget har i marknadsföringen av sin tjänst Ruokaboksi gett en bild av att tjänsten kan beställas som prov eller test, men i verkligheten har det ändå varit fråga om ett avtal som gäller tills vidare. Kunderna har inte heller informerats om ångerrätten. Ruokaboksi Finland har meddelat att bristerna korrigeras.

Ruokaboksi Finland marknadsför tjänsten Ruokaboksi bland annat på sin webbplats, i sociala medier och per telefon. I marknadsföringen användes uttryck som ”försöksbox” och ”testkundrelation”, utifrån vilka konsumenten kunde få en uppfattning om ett försök eller en engångsbeställning.  I verkligheten var det dock fråga om en fortlöpande beställning. Enligt konsumentskyddslagen är beställningens varaktighet väsentlig information som ska meddelas kunderna tydligt.

”Olika tjänster som underlättar konsumenternas vardag är mycket välkomna. Även i försäljningen och marknadsföringen av dessa nya servicemodeller bör man dock komma ihåg att beakta konsumentskyddslagen. Leverantörer av Ruokaboksi och andra motsvarande tjänster ska säkerställa att konsumenterna får tillräckligt med information om beställningen och ångerrätten i anslutning till distansförsäljning”, säger konsumentombudsman Katri Väänänen.

Ruokaboksi Finland förband sig att ändra marknadsföringen av tjänsten Ruokaboksi i enlighet med konsumentombudsmannens krav. I fortsättningen använder företaget inte längre uttrycken ”försöksbox”, ”testkund”, ”ingen förbindelse” och ”inga bindande tidsfrister” i sin marknadsföring, om det är fråga om marknadsföring av en fortlöpande beställning.

Konsumentombudsmannen förutsatte också en ändring av lotteriblanketten på webbplatsen ruokaboksi.fi, där deltagandet i utlottningen och ingåendet av avtal om tjänsten Ruokaboksi kunde blandas ihop. I fortsättningen måste man tydligt skilja mellan lotterier och ingående av avtal.

Tjänsten Ruokaboksi har 14 dygns ångerrätt

Konsumentombudsmannen bedömer också ångerrätten för tjänsten Ruokaboksi. Vid distansförsäljning, som det också är fråga om när man beställer från Ruokaboksi, kan konsumenten i allmänhet frånträda avtalet inom 14 dygn från det att det ingicks. Ångerrätten gäller dock inte till exempel produkter som liknar livsmedel och som kan förstöras eller föråldras snabbt.

Konsumentombudsmannen ansåg att största delen av tjänsten Ruokaboksi består av tjänster, såsom planering av recept, anskaffning av råvaror och leveranser till kunderna. I lagen finns ingen sådan grund för begränsning av ångerrätten som skulle passa för denna typ av tjänster, så kunderna kan häva avtalet under 14 dygn.  Kunden ska också tydligt informeras om ångerrätten.

Konsumentombudsmannen upptäckte också brister i utlämnandet av förhandsinformation om distansförsäljning. Ruokaboksi Finland har förbundit sig att i fortsättningen ge all förhandsinformation enligt konsumentskyddslagen, såsom information om avtalstiden och ångerrätten på ett klart och begripligt sätt.

Sammanfattning av konsumentombudsmannens beslut (på finska)