Konsumentombudsmannen: Marknadsföringen av åkpass för elsparkcyklar vilseledde konsumenterna

Sommaren 2021 fick Konkurrens- och konsumentverket flera anmälningar om marknadsföringen av åkpass för Voi elsparkcyklar, eftersom användningsbegränsningarna kom som en överraskning för många användare. Konsumentombudsmannen konstaterade att marknadsföringen var vilseledande och företaget slutade marknadsföra åkpasset som obegränsat.

Voi Technology Finland marknadsförde åkpasset för Voi elsparkcyklarna som att man med passet får göra obegränsat med åkturer på högst 45 minuter. Pass kunde köpas för ett dygn eller en månad. I verkligheten var användningen begränsad till högst nio åkturer eller 200 minuter i dygnet. Användarna som hade överskridit den maximala användningstiden som anges i användarvillkoren utan att känna till begränsningarna, hade fått en varning om brott mot användarvillkoren och till slut hade de fråntagits rätten att använda åkpasset.

Konsumentombudsmannen krävde att företaget i sin marknadsföring inte ger konsumenterna en osann eller vilseledande bild av de centrala egenskaperna hos åkpasset. Begränsningarna om den maximala användningstiden för elsparkcyklarna är sådan information som är väsentlig för konsumenternas beslutsfattande och som man inte får låta bli att berätta i marknadsföringen av en tjänst. Företaget förband sig att följa konsumentombudsmannens krav.

"Uthyrningen av elsparkcyklar har ökat snabbt, det är en ny typ av tjänst och marknaden söker sin form. Också i de här tjänsterna måste man dock följa de allmänna marknadsföringsbestämmelserna och vi vill ingripa i tvivelaktiga verksamhetssätt i tid så att de inte blir vanligare"

– Konsumentombudsman Katri väänänen

Enligt sin utredning hade Voi Technology Finland börjat begränsa användningen av åkpasset i början av juli. Konsumentombudsmannen påminde om att företaget inte på ett märkbart sätt kan ändra avtalsvillkoren till nackdel för konsumenten under en tidsbunden avtalsperiod, till exempel under giltighetstiden för ett månadspass. Företaget meddelade dock att det gottgör kunderna för de olägenheter som ändringen i avtalsvillkoren medfört. Därför var det inte nödvändigt att närmare granska själva avtalsvillkorens skälighet eller motiveringen till att de togs i bruk.