Konsumentombudsmannen och FiCom avtalade om spelregler för ändringar av betalkanalpaket

Konsumentombudsmannen och Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry (Finska centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik) har förhandlat fram ett avtalsvillkor om ändring av betalkanalpaket. Om innehållet i ett tv-kanalpaket inte hålls så likadant som möjligt och tillräckligt mångsidigt, har konsumenten rätt att säga upp ett tidsbundet avtal.

Ändringar av innehållet i avgiftsbelagda kanalpaket ger ofta upphov till förvirring. Konsumentmyndigheterna och tjänsteleverantörerna kontaktas av missnöjda konsumenter när favoritidrottsgrenen, favoritkanalen eller en viss tv-serie utgår ur kanalpaketet. Då vill en del av konsumenterna säga upp sitt tidsbundna avtal, eftersom innehållet inte längre motsvarar det som de ursprungligen köpte.

Betal-tv-leverantörerna kan emellertid inte alltid göra något åt att en kanal, en serie eller en idrottsgren utgår eller ändras under det tidsbundna avtalets giltighetstid. Det är typiskt för betal-tv-tjänster att deras innehåll kan förändras utan att det är frågan om en ändring av avtalsvillkoren. Det är problematiskt för konsumenten att han eller hon då inte kan hänvisa till att tidsbundna avtal inte får ändras.

För att lösa problemet har konsumentombudsmannen och FiCom förhandlat fram ett avtalsvillkor enligt vilket konsumenten har rätt att säga upp avtalet om kanalpaketets innehåll ändras i så hög grad att tjänsteleverantören inte längre kan erbjuda en tjänst som är så lik den tidigare som möjligt och tillräckligt mångsidig. DNA, Elisa och Sonera, som erbjudet FiComs betal-tv-tjänster, följer redan det nya avtalsvillkoret.

Under förhandlingarna betonade konsumentombudsmannen att det när avtalet ingås måste stå klart för konsumenten vilket slags avtal och tjänst han eller hon förbinder sig till. Därför måste avtalsvillkoren om en tjänst beskriva tjänstens egenskaper tillräckligt ingående.

”Det är fint att konsumentens ställning vid ändringar nu har förtydligats och förbättrats. Tjänsteleverantörer och mediehus måste ändå också se till att de inte ger konsumenten en oriktig uppfattning vid marknadsföring och försäljning. De får inte locka konsumenter med ett visst program eller en viss kanal, om de inte samtidigt klargör att produkten inte nödvändigtvis ingår i avtalet under hela avtalsperioden”, säger konsumentombudsman Päivi Hentunen.

”Det är till fördel också för operatörerna att kunden får precis det programinnehåll som han eller hon vill ha. Om programutbudet förändras kan det bli omöjligt att förmedla det väsentliga innehållet. Den beskrivning av tjänsten som vi nu har avtalat om förtydligar alla parters ställning i sådana situationer”, konstaterar FiComs verkställande direktör Reijo Svento.

I vilka fall ändringen av ett kanalpakets innehåll är så stor att konsumenten kan säga upp ett tidsbundet avtal med hänvisning till ändringen beror i sista hand på detaljerna i varje enskilt fall. I problemsituationer kan konsumenten kontakta konsumentrådgivningen eller föra ärendet till konsumenttvistenämnden.