Konsumentombudsmannen påminner om marknadsföringslotteriets regler

Konsumentombudsmannen har under det gångna året tagit emot flera anmälningar av konsumenter, som undrat om ett företag får arrangera ett lotteri eller en tävling, som endast de som köpt produkten får delta i. Lagrummet om marknadsföringslotterier ändrades redan för ett par år sedan och ger möjligheten att arrangera marknadsföringslotterier endast för de som köpt produkten.

Marknadsföringslotterier är utlottningar, tävlingar för allmänheten och spel med anknytning till produkter. Bestämmelserna om marknadsföringslotterier i konsumentskyddslagen ändrades sommaren 2011. Enligt de nya bestämmelserna får företag ordna marknadsföringslotterier som bara riktas till de konsumenter som köper en produkt eller lämnar ett köpanbud.

”Tidigare skulle företagen arrangera marknadsföringslotterier så att man även kunde delta utan att köpa produkten. Konsumenterna har tillägnat sig denna bestämmelse och har fortsättningsvis en låg tröskel för att göra anmälningar till oss om kampanjer med anknytning till ett köptvång. Därför är det på plats att på nytt påminna om de ändrade spelreglerna och att ett köptvång nuförtiden är tillåtet i marknadsföringslotterier”, konstaterar Konkurrens- och konsumentverkets jurist Mika Hakamäki.

Konsumentombudsmannen övervakar marknadsföringslotterier

Konsumentskyddslagen omfattar både marknadsföringslotterier i vilka man kan delta utan motprestation och sådana som man kan delta i bara genom att köpa en marknadsförd produkt eller lämna ett köpanbud på den. I övrigt har kraven på marknadsföringslotterier förblivit oförändrade och konsumentombudsmannen övervakar att de efterlevs.

Marknadsföringslotterier får fortsättningsvis inte ta den huvudsakliga uppmärksamheten från själva produkten. Reglerna för lotterier ska också vara tydliga och väl synliga. Om företag riktar marknadsföringslotterier till barn, ska de komma ihåg minderårigas särställning.

Konsumentombudsmannen har som bäst ett fall om marknadsföringslotterier anhängigt i marknadsdomstolen. Fallet gäller marknadsföringslotteri med anknytning till hushållspapper, i vilket huvudvinsten var exceptionellt stor och chansen att vinna den var exceptionellt liten. Konsumentombudsmannen yrkar att marknadsdomstolen förbjuder det berörda företaget att i fortsättningen ge fel intryck av att konsumenten kan vinna lotteriets huvudvinst när möjligheten att göra det är högst osannolik. Dessutom är det fråga om lotteriets dominans på produktens bekostnad.

Läs mera:
Marknadsföringslotterier. Konsumenträttsliga riktlinjer, Konsumentombudsmannen 2011.
Konsumentombudsmannen har fört en marknadsföringslotterikampanj inför marknadsdomstolen. Pressmeddelande 21.5.2013.

Tillsynsmyndigheten för allmännyttiga lotterier mot vederlag är Polisstyrelsen och att arrangera sådana lotterier kräver tillstånd, med vissa undantag som nämns i lotterilagen.