Konsumentombudsmannen: Tidningshusen ska korrigera problemen i anslutning till marknadsföringen av tidskrifter

Utifrån de anmälningar konsumentombudsmannen tagit emot från konsumenterna och konsumentombudsmannens egna observationer i samband med tillsyn finns det mycket att rätta till i anslutning till marknadsföringen av tidskrifter. Konsumentombudsmannen behandlar problemen som bäst tillsammans med fem tidningshus. Bristerna varierar mellan tidningshusen, men problemen hör ofta samman med hur man informerar om prenumerationernas längd, pris och ångerrätt samt villkoren för att avsluta avtal. Samma problem gäller såväl telemarketing som webbplatser. Även uppsägningstiderna vid fortlöpande prenumerationer är dels orimligt långa och dels har uppsägningen gjorts onödigt invecklad.

I de begäran om förbindelse som konsumentombudsmannen skickade till A-lehdet Oy, Aller Media Oy, Bonnier Publications Oy, Otavamedia Oy och Sanoma Media Finland Oy i oktober 2018 lyfte konsumentombudsmannen fram sådana lagstridiga förfaranden som konsumentombudsmannen förutsätter att tidningshusen korrigerar.

”I marknadsföringen och distansförsäljningen av tidskrifter finns påtagliga problem som hänför sig till grunderna i konsumentskyddslagen och dessa problem måste nu rättas till”, säger konsumentombudsman Katri Väänänen.

Längd och pris på en prenumeration samt andra förhandsuppgifter ska uppges tydligt

I marknadsföringen och distansförsäljningen av tidskrifter har konsumenten sällan getts all den förhandsinformation som konsumentskyddslagen förutsätter eller så har informationen varit delvis vilseledande eller oriktig.

”När ett avtal om en fortlöpande prenumeration marknadsförs via ett introduktionserbjudande eller en provperiod, ska konsumenten tydligt informeras om att erbjudandet gäller en fortlöpande prenumeration och vad dess pris är. Konsumenterna ska också på ett tydligt och förståeligt sätt innan avtalet ingås ges information om villkor, tidsfrister och förfaranden i anslutning till användande av ångerrätten”, konstaterar konsumentombudsman Katri Väänänen.

Vissa tidningshus har dessutom skickat konsumenterna tidskrifter utan konsumenternas uttryckliga samtycke och förutsatt betalning av konsumenterna.

Det har även förekommit brister i beställningsbekräftelsens information och man har inte alltid berättat om ett alternativt organ för avgörande av tvister. Ett alternativt organ för avgörande av tvister borde nämnas både i villkoren och på webbplatserna.

Lång och oskälig uppsägningstid är ett centralt problem

Vissa tidningshus har bundit uppsägningstiden till faktureringsperiodens längd så att om prenumerationsperioden är exempelvis 4 månader är även uppsägningstiden 4 månader. Konsumentombudsmannen betonar att faktureringsperiodens längd och uppsägningstiden för ett tills vidare gällande avtal är helt separata juridiska frågor som inte ska blandas ihop.

Uppsägningstiden för ett tills vidare gällande avtal får inte vara oskäligt lång. Längsta skäliga uppsägningstid kan enligt konsumentombudsmannens vedertagna beslutspraxis anses vara 30 dagar eller en kalendermånad, varvid uppsägningstiden räknas från sista dagen av den kalendermånad under vilken uppsägningen har skett. Konsumentombudsmannen anser att uppsägningsvillkor som är bundna till prenumerationsperiodens längd och även annars är otydliga, i en helhetsbedömning är orimliga för konsumenten.

 

”Vi påminde också tidningshusen om att konsumenten effektivt ska kunna använda sin uppsägnings- och ångerrätt. Att exempelvis begränsa uppsägningen till endast en kundservicekanal i sådana fall där företaget har flera kundservicekanaler, gör det onödigt svårt för konsumenten att använda sina rättigheter och är ett olämpligt förfarande i en kundrelation”, säger konsumentombudsman Katri Väänänen.

Konsumentombudsmannen förutsätter förbindelser av tidningshusen om att de ändrar sina lagstridiga förfaringssätt och försöker nå en förhandlingslösning under 2018.

Om helheten av tillsynen av tidskrifter berättas också i konsumentombudsmannens nyhetsbrev 5/2018 (på finska).