Konsumentombudsmannen utfärdade 4finance Oy ett förbud mot lagstridig marknadsföring av konsumentkrediter

Snabblånsföretaget 4finance Oy har inte förmedlat i sina reklamer sådan information som konsumentskyddslagen förutsätter på ett klart och lättfattligt sätt.

4finance Oy har med namnet vivus.fi marknadsfört krediter i tv, radio och på reklamaffischer. I reklamerna ges inte all den information som konsumentskyddslagen förutsätter tillräckligt klart eller den saknas helt.

Enligt lagen ska man vid marknadsföringen bland annat meddela kreditens effektiva ränta, kreditbeloppet, räntan och de övriga kostnaderna som tas ut för krediten samt kreditavtalets löptid. Informationen ska ges på ett klart och lättfattligt sätt.

I 4finance:s tv-reklamer underströks det första lånets maximibelopp samt att det varken hade kostnader eller en ränta. De väsentliga uppgifterna om kreditens kostnader meddelades i reklamens nedre kant med så liten text att konsumenterna antingen inte alls märkte dem eller inte hann läsa dem under en visning. I radioreklamerna och på reklamaffischerna fanns de uppgifter som lagen kräver inte alls.

Konsumentombudsmannen har flera gånger krävt att 4finance korrigerar sin marknadsföring. Eftersom den lagstridiga marknadsföringen trots allt har fortsatt utfärdade konsumentombudsmannen den 14 januari 2014 ett förbud som måste följas vid vite på 50 000 euro. Företaget har inte under den utsatta tiden motsatt sig förbudet och det har följaktligen trätt i kraft.