Konsumentombudsmannens anvisningar till företag om marknadsföring och kommersialism i skolor, läroanstalter och småbarnspedagogiken

Företagens samarbete med småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna har fördjupats under de senaste åren. Samtidigt har tolkningssituationerna för marknadsföringen blivit mer komplicerade. Konsumentombudsmannens riktlinjer berättar hur företag kan samarbeta med undervisningen och småbarnspedagogiken inom ramarna för konsumentskyddslagen. Till exempel får det undervisningsmaterial som företagen producerar inte innehålla kommersiell påverkan.

Idag är det lättare än tidigare för företagen att producera material för fostran och undervisning. Till exempel spel, elektroniska inlärningsplattformar och sociala medier kan vara trevliga sätt för eleverna att lära sig nya saker på. Även om samarbetet mellan företag och skolor har fördjupats, får undervisning och fostran fortfarande inte användas som en kanal för kommersiell påverkan.

Konsumentombudsmannens riktlinjer Marknadsföring och kommersialism i skolor, läroanstalter och småbarnspedagogiken ger tydliga exempel på hurdant samarbete mellan företag och skolvärlden som är tillåtet respektive förbjudet. Tillåtna samarbetsformer är bland annat företagsbesök. Barn och unga kan besöka företagen eller företagen kan besöka lokalerna för undervisning och småbarnspedagogik för att uppnå olika inlärningsmål, men reklam får inte riktas direkt till eleverna.

Däremot är det förbjudet att till exempel använda undervisningsmaterial för kommersiellt bruk. Det material som företaget producerar för undervisningsbruk får inte innehålla direkt eller indirekt kommersiell påverkan.

Reklamen ska kunna identifieras som reklam

Enligt konsumentskyddslagen ska av marknadsföringen tydligt framgå det kommersiella syftet samt för vems räkning marknadsföringen sker. När målgruppen är barn och unga ska reklamen lätt kunna identifieras som marknadsföring oberoende av hur den visas.

”Identifierbarheten för reklam blir suddig till exempel om reklamen kläds i form av en artikel, en uppgift, en tävling, en berättelse eller en serie”, säger konsumentombudsmannen Katri Väänänen för att belysa att det ur barnets synvinkel är svårt att tolka marknadsföringen.

Kommersiella meddelanden får inte heller gömmas i annan kommunikation och dold reklam är under inga omständigheter tillåten. Dessutom ska marknadsföringen vara förenlig med god sed.

Barn i särställning enligt konsumentskyddslagen

Barn har en särställning i konsumentskyddslagen, eftersom de är mer utsatta för reklamens effekter än andra. Föräldrarna har rätt att besluta om hurdan marknadsföring deras barn utsätts för.

Marknadsföringsreglerna tolkas strängare än vanligt när det gäller minderåriga barn. Dessutom innehåller lagen uttryckliga bestämmelser om minderåriga.

”Barn får till exempel inte i något sammanhang ges direkta köpuppmaningar. Bedömningen av brott mot god sed och olämpliga förfaranden är desto strängare ju yngre barn det är fråga om”, berättar Väänänen.

Riktlinjerna har uppkommit med gemensamma ansträngningar

Konsumentombudsmannen och Utbildningsstyrelsen har tidigare tillsammans utarbetat riktlinjerna Samarbete mellan skolor och läroanstalter samt företag och sammanslutningar, marknadsföring och sponsring. De nu publicerade riktlinjerna ersätter de tidigare riktlinjerna till den del de frågor som behandlats i de gamla riktlinjerna hör till konsumentombudsmannens behörighet. På Utbildningsstyrelsens webbplats finns en guide för anordnare av undervisning och utbildning.

”Samarbete med olika sektorer, samfund, organisationer, företag och andra aktörer i närmiljön ökar mångsidigheten i inlärningsmiljöerna och stöder skolans fostrande uppgift. Anordnarna av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning kan utnyttja olika intressentgruppers kunnande samt fördjupa elevens uppfattning om samhället och hur man fungerar i medborgarsamhället. Samarbetet stöds av konsumentombudsmannens och Utbildningsstyrelsens riktade anvisningar”, uppmuntrar Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

”Vi anser det vara viktigt att alla företag som samarbetar med daghem, skolor och läroanstalter känner till principerna för riktlinjerna”, säger Väänänen.

Grunderna för förbjudet och tillåtet samarbete är oförändrade. För att riktlinjerna så bra som möjligt ska beakta vardagliga situationer där kommersialisering förekommer i skolor, läroanstalter och småbarnspedagogiken, gjorde konsumentombudsmannen och Utbildningsstyrelsen hösten 2019 en enkät, där man utredde erfarenheter av företagssamarbete bland anställda i sektorn för undervisning och fostran.

Utkastet till riktlinjer kunde också kommenteras öppet på webben 22.7–18.9.2020.

Bekanta dig med konsumentombudsmannens riktlinjer