Konsumentombudsmannens nya riktlinjer för betalning i webbutiker

Konsumentombudsmannen har utarbetat riktlinjer för webbutiker och företag som erbjuder betalningslösningar i webbutiker. I riktlinjerna behandlas konsumenträttsliga yrkanden i anslutning till betalning av köp i webbutiker med olika betalningssätt och ges råd om hur betalningspraxis genomförs så att betalningen ska vara både smidig och uppfylla kraven i lagen. Riktlinjerna lämpar sig för webbutiker oavsett med vilken enhet eller applikation konsumenten besöker webbutiken.

Syftet med konsumentombudsmannens riktlinjer är att ge företag anvisningar, råd och information om hur bestämmelserna i lagen ska tillämpas i praktiken. Riktlinjerna baserar sig på bestämmelser, rättspraxis och tillsynsmyndigheternas avgöranden samt vid observerade omständigheter vid tillsynen av marknaden. Riktlinjerna ”Betalning i webbutiker” innehåller också praktiska rekommendationer om tillvägagångssätt.

I riktlinjerna ges råd bland annat om hur företag kan beakta regelverket om betalningssätt, så att konsumenterna ges de väsentliga uppgifterna vid rätt tidpunkt. Vidare granskas i riktlinjerna hur kreditavtal uppgörs och ges råd för utredning av problemsituationer vid betalning.

Utkastet till riktlinjer kunde hösten 2016 kommenteras på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats. Vidare begärde KKV separat respons om utkastet av centrala intressentgrupper. Kommentarerna har beaktats då riktlinjerna utarbetades.

Mer information:
Jurist Paula Hannula, tfn 029 505 3115, fornamn.efternamn@kkv.fi

Riktlinjerna ”Betalning i webbutiker” finns tillsvidare endast på finska. Den svenskspråkiga versionen utkommer under våren 2017. Den finskspråkiga versionen är: Maksaminen verkkokaupassa.