Så här kan du kräva sänkta kostnader för ditt snabblån

Innehåll

 1. Vem är anvisningarna till för?
 2. Vad kan man kräva?
  2.1. Rimliga kreditkostnader
  2.2. Ogiltigförklarande av kreditkostnader
 3. Anvisningar om framställande av krav och relaterade kostnader
  3.1. Du har fått en stämning från tingsrätten
  3.2. Tingsrättens har gett en tredskodom
  3.3. Tingsrätten har meddelat om en dom
  3.4. Kreditbetalningarna har gjorts i tid eller endast indrivningsbrev från indrivningsbyrån har tagits emot
  3.5. Kostnader för att föra ett ärende till domstol
 4. Var kan man få hjälp?
  4.1. Rättshjälpsbyråerna
  4.2. Privat biträde
  4.3. Begäran om hjälp av konsumentombudsmannen

1. Vem är anvisningarna till för?

Dessa anvisningar kan tillämpas endast på konsumentgäldenärer vars kreditavtal har en effektiv ränta på över 50 procent och har ingåtts före den 1 september 2019.

Efter den 1 september 2019 ändrades bestämmelserna om kreditkostnaderna för konsumentkrediter så att den nominella årsräntan får vara högst 20 procent, oavsett kreditens storlek. Denna strängare bestämmelse gäller dock inte kreditavtal som ingåtts före den 1 september 2019.

Anvisningarna grundar sig på lagstiftningen samt domstolarnas och konsumenttvistenämndens avgöranderekommendationer i snabbkreditärenden. Anvisningarna kan dock kanske inte tillämpas i alla situationer. Konsumentombudsmannen kan inte heller garantera att domstolarna i varje enskilt fall fattar det beslut som framställs i kravet.

2. Vad kan du kräva?

Beroende på situationen kan du kräva rimligare kreditkostnader, vilket skulle betyda att kostnaderna du måste betala sjunker. I vissa fall kan du även kräva att kreditkostnaderna ogiltigförklaras, vilket skulle betyda att du enbart behöver betala tillbaka det kapital du lyft.

2.1 Rimliga kreditkostnader

Du kan kräva att de kreditkostnader du måste betala inte överskrider en summa som motsvarar en effektiv ränta på 50 procent. Detta baserar sig på beslutsförfarande som tillämpats vid tingsrätterna och konsumenttvistenämnden baserat på ett prejudikat från Högsta domstolen. (Konsumenttvistenämndens beslut, se även HD 2015:60)

Du kan kontrollera den effektiva räntan som kreditgivaren meddelat för krediten

 • i kreditgivarens webbtjänst
  ELLER
 • i kreditavtalet som kreditgivaren skickat till din e-post och/eller på blanketten ”standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”.

2.2 Ogiltigförklarande av kreditkostnader

Om villkoren som gäller kreditkostnader har beskrivits på ett oklart sätt i marknadsföringen eller kredithandlingarna, förutom att kreditkostnaderna är oskäliga, kan du kräva att kreditkostnaderna upphävs till och med helt.

Kredithandlingarna består av blanketten ”standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”, kreditavtalet och de allmänna kreditvillkoren.

I snabblånsföretagets kredithandlingar har bland annat följande oklara villkor konstaterats:

 • kreditens nominella ränta har meddelats som månadsränta eller i övrigt felaktigt
 • den effektiva räntan eller uttagsprovisionen har saknats i kredithandlingarna eller meddelats felaktigt
 • kreditens totalkostnader har inte angetts genom ett exempel som beskriver den typiska användningen av krediten

Det har betydelse för bedömningen av villkorens tydlighet om kreditgivaren inte på det sätt som förutsätts i konsumentskyddslagen har tillställt konsumenten förhandsinformation om krediten i god tid och i varaktig form innan kreditavtalet ingicks, till exempel per e-post (KSL 6 a kap. 11 § och 7 kap. 9 §).

Konsumenten får inte heller krävas på räntor eller avgifter om de inte har överenskommits i kreditavtalet eller kreditavtalet inte har överlämnats till konsumenten i varaktig form (KSL 7 kap. 17 § och HD 2016:73 punkt 33 och 34).

3. Anvisningar om framställande av krav och relaterade kostnader

Fordringsärendets skede påverkar i vilken form och när du kan framställa ditt krav på minskade kreditkostnader.

Välj mellan alternativen 3.1 – 3.3 nedan om du redan har blivit stämd för din fordring. Punkt 3.4 gäller en situation där du vill kräva minskade kreditkostnader, även om du har förmått betala dem enligt avtalet.

Läs också punkt 3.5 Kostnader för att föra ett ärende till domstol.

3.1. Du har fått en stämning från tingsrätten

Du har 14 dagar på dig att svara på stämningen, räknat från datumet för delgivningen av stämningen.

Delgivningen sker det datum som du som svarande som stämts inför domstol antecknar på delvigningsintyget. Stämningsmannen kan delge stämningen även per telefon, varefter stämningsmannen skickar handlingarna till dig per e-post eller post. Då har delgivningen ägt rum vid tidpunkten för telefonsamtalet. Du kan kontrollera delgivningsdatumet och tidsfristen genom att ringa tingsrätten.

I ditt svar ska du kräva jämkning av de oskäliga kreditkostnaderna och individualisera möjliga oklara avtalshandlingar. Svaret ska också innehålla ärendets diarienummer, som finns i det övre högra hörnet av stämningsdokumentet. Diarienumret har formatet E19/xxxx.

 • Om du skickar svaret per post ska det vara framme senast på den sista svarsdagen. Tingsrättens kontaktuppgifter hittas på stämningen.
 • Tingsrätten kan på begäran bevilja tilläggstid för att lämna in svaromålet. Du kan begära tilläggstid genom att ringa tingsrätten. Tilläggstid ska begäras efter delgivningen men innan den egentliga svarstiden har löpt ut. Om du returnerar delgivningsintyget till tingsrätten per post, lönar det sig att begära tilläggstid några dagar efter returneringen, så att tingsrätten har fått information om delgivningsdatumet för stämningen.

Efter att du tagit emot stämningsbrevet bör du utan dröjsmål kontakta rättshjälpsbyrån eller ett privat biträde, som kan hjälpa till med att svara på stämningen. Läs mer i punkt 4.

Om du inte avger svaromålet inom utsatt tid, kan tingsrätten meddela en tredskodom som motsvarar kärandens krav, utan att utreda ärendet.

 

3.2. Tingsrätten har gett en tredskodom

En tredskodom meddelas vanligen då svaranden har varit passiv, det vill säga om du inte har avgett ett svaromål inom utsatt tid.

Om tingsrätten redan har meddelat en tredskodom, kan du ännu söka ändring i domen via ett förfarande som kallas återvinning.

Det finns ingen tidsfrist för när en tredskodom meddelas om svarstiden har löpt ut, och tingsrätten underrättar dig inte separat om en tredskodom. Om tidsfristen för avgivande av svaromål eller ärendets skede inte är känt, kan du kontrollera det hos tingsrätten.

Du ska söka återvinning senast inom 30 dagar efter bevislig delgivning av en tredskodom.

 • Bevislig delgivning innebär att du efter att tredskodomen meddelats kvitterar att du har fått ta del av tredskodomen av utmätningsmannen, stämningsmannen eller per post genom att underteckna delgivningsintyget.
 • Om du inte bevisligen har fått del av tredskodomen, till exempel vid ett besök hos utmätningsmannen, har tiden för att söka återvinning ännu inte börjat.
 • Huruvida en tredskodom bevisligen har delgivits kan du kontrollera hos det utsökningsverk på vars verksamhetsområde du bor.

I återvinningsansökan ska du kräva jämkning av de oskäliga kreditkostnaderna och individualisera möjliga oklara avtalshandlingar. Återvinningsansökan ska också innehålla ärendets diarienummer, som finns i det övre högra hörnet av stämningsdokumentet. Diarienumret har formatet E19/xxxx.

Om du skickar återvinningsansökan per post ska det vara framme senast på den sista dagen för återvinning. Tingsrättens kontaktuppgifter hittas på stämningen.

Efter att en tredskodom meddelats bör du utan dröjsmål kontakta rättshjälpsbyrån eller ett privat biträde, som kan hjälpa till med återvinningsansökan. Läs mer i punkt 4.

Om du inte ansöker om återvinning inom utsatt tid, är tredskodomen slutgiltig och ändring kan inte längre sökas.

3.3. Tingsrätten har gett en dom

Domstolens avgörande har namnet dom, om du har avgett svaromål om fordringsstämningen. Du kan kontrollera datumet för meddelandet av domen och tidsfristen för besvärstiden genom att ringa tingsrätten.

Om du vill söka ändring i domen, ska du anmäla missnöje inom 7 dagar och söka ändring inom 30 dagar från det att domen meddelades. Anmälan om missnöje inlämnas till den tingsrätt som meddelat domen.

En blankettmall för anmälan om missnöje finns på rättsväsendets webbplats. Anmälan kan också göras utan blankett.

Om du skickar missnöjesanmälan per post, ska den vara framme senast inom 7 dagar från det att domen meddelats. Uppgifterna som ska ifyllas på blanketten samt tingsrättens kontaktuppgifter finns i stämningen.

Efter att du inlämnat missnöjesanmälan bör du utan dröjsmål kontakta rättshjälpsbyrån eller ett privat biträde, som kan hjälpa till med att söka ändring. Läs mer i punkt 4.

Om du inte har anmält missnöje med domen eller sökt ändring i domen inom utsatt tid, är domen slutgiltig och ändring kan inte längre sökas.

3.4. Kreditbetalningarna har gjorts i tid eller endast indrivningsbrev från indrivningsbyrån har tagits emot

Du kan motsätta dig orimliga krav från kreditgivaren redan innan indrivningen av fordringen har gått ända till domstol. Det går alltså att besvära sig över kreditkostnaderna även om du har skött betalningarna i tid eller har mottagit indrivningsbrev från en indrivningsbyrå.

Du kan skicka en reklamation till kreditgivaren, med krav på att kreditgivaren eller indrivningsbolaget sänker kreditkostnaderna till en rimlig nivå, åtminstone till den del som den effektiva årsräntan överstiger 50 procent.

Du kan kontrollera den effektiva räntan för krediten

 • i kreditgivarens webbtjänst
  ELLER
 • i kreditavtalet som kreditgivaren skickat till din e-post och/eller på blanketten ”standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”.

Du kan göra reklamationen med hjälp av vidstående reklamationsformulär. Med detta reklamationsformulär kan du endast kräva sänkning av kreditkostnader baserat på deras orimliga belopp. Du kan också kräva sänkning av andra skäl eller även upphävning av kreditkostnader, till exempel om det finns ett av skälen i punkt 2.2.

Reklamationsformulär
Word-blankett (fyll i på dator och skriv ut)
PDF-blankett (skriv ut och fyll i för hand)

Om reklamationen inte leder till önskat resultat, kan du kontakta konsumentrådgivningen per telefon eller med en elektronisk kontaktblankett.
Kontakta konsumentrådgivningen

Om ingen lösning nås med konsumentrådgivningens hjälp, kan du föra ärendet till konsumenttvistenämnden, som kan ge en rekommendation om hur ärendet ska avgöras. Konsumenttvistenämnden kan kräva att konsumentrådgivningen först har kontaktats innan begäran om avgörande behandlas. Behandlingen av ett ärende i konsumenttvistenämnden är avgiftsfri för de berörda parterna.

3.5. Kostnader för att föra ett ärende till domstol

Att föra ärendet till domstol innebär en risk för kostnader.

Huvudregeln vid en domstolsbehandling av ett tvistemål är att den förlorande parten blir tvungen att betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Om en del av yrkandena avgörs till svarandens (i dessa fall oftast gäldenären) fördel och en del till kärandens (i dessa fall oftast fordringsägaren) fördel, betalar båda parterna i regel sina egna rättegångskostnader.

4. Var kan man få hjälp?

Du kan be följande aktörer om hjälp med att sköta ett ärende i domstol.

4.1 Rättshjälpsbyråerna

Rättshjälp är en juridisk tjänst som tillhandahålls av staten och är avsedd för personer som på grund av sin ekonomiska ställning inte själva klarar av att betala kostnaderna för tjänsten. Rättshjälpen innebär att en medborgare kan få ett biträde som hjälper till i en rättslig angelägenhet och att biträdet helt eller delvis bekostas med statens medel. Rättshjälpen omfattar alla slags rättsliga angelägenheter.

Rättshjälp beviljas dock vanligen inte om sökanden har en rättsskyddsförsäkring som kan användas för att ersätta kostnaderna för ärendet. Huruvida rättshjälp tillhandahålls helt avgiftsfritt, delvis avgiftsfritt eller inte alls, avgörs genom en utredning av den sökandes inkomster och utgifter.

Läs mer om rättshjälp och vem som beviljas rättshjälp.

4.2. Privat biträde

Du kan även anlita en privat advokat eller rättegångsjurist för att sköta ditt ärende. Om du har en rättsskyddsförsäkring ska du först fråga ditt försäkringsbolag om försäkringen kan användas för att täcka rättegångskostnaderna. Rättsskyddsförsäkringen ingår vanligen i hemförsäkringen eller fackförbundets försäkring.

4.3. Begäran om hjälp av konsumentombudsmannen

Konsumentombudsmannen kan hjälpa en konsument med ett privat tvistemål, om det bedöms vara av allmän betydelse även för andra konsumenter.

Om konsumentombudsmannen beslutar att hjälpa konsumenten, tar konsumentombudsmannen även risken för eventuella kostnader i ärendet. Du kan be konsumentombudsmannen om hjälp via en elektronisk blankett, per e-post till kirjaamo@kkv.fi eller per post till Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors.