Marknadsdomstolen fastställde påföljdsavgifter till flera bussbolag, Bussförbundet och Matkahuolto för långvarig kartellbildning

Marknadsdomstolen ansåg i sitt beslut daterat 14.12.2017 att bussbolag*), Bussförbundet rf och Oy Matkahuolto Ab har gjort sig skyldiga till kartellbildning. Marknadsdomstolens beslut var delvis i linje med Konkurrens- och Konsumentverkets (KKV) framställning om påföljdsavgift, men påföljdsavgiften blev lägre än vad som hade framställts.

Utifrån KKV:s utredning hade bolag*), Bussförbundetrfoch Oy Matkahuolto Ab i samförstånd försökt hindra att busstrafikmarknaden öppnas för nya konkurrenter. De kom sinsemellan överens om att begränsa konkurrensen och förhindrade konkurrenter med tillstånd för linjebaserad trafik att på sina rutter få del av Matkahuoltos rese- och pakettjänster.

Här var det fråga om en allvarlig överträdelse av konkurrenslagens och Europeiska unionens konkurrensregler. KKV gjorde 25.1.2016 en framställning till marknadsdomstolen om att en påföljdsavgift på 38 miljoner euro ska fastställas.

Marknadsdomstolen dömde bolagen, Bussförbundet och Matkahuolto till vardera 100 000 euro i böter för olovlig begränsning av konkurrensen. Marknadsdomstolen ansåg att bolagen och Bussförbundet har avsett att begränsa konkurrensen genom att utestänga nya linjebaserade bussturer från Matkahuoltos resetjänster såsom informations- och biljettförsäljningstjänster samt genom att inte bevilja frakträttigheter. I fråga om resetjänster gällde ovan nämnda förfaranden från december 2010 till september 2012 och för frakttjänster från december 2010 till december 2015.

”Marknadsdomstolens beslut är viktigt när det gäller att motsätta sig karteller i allmänhet men i synnerhet för att branschens bolag har haft för avsikt att omintetgöra de fördelar som kunder och konsumenter kan ta del av när marknaden öppnas. KKV fokuserar särskilt på den här typen av konkurrensbegränsningar. Men frågan är om den fastställda bötesnivån är tillräcklig”, säger KKV:s generaldirektör Juhani Jokinen.

Marknadsdomstolen ansåg att bolagen och Bussförbundet inte har gjort sig skyldiga till en begränsning av konkurrensen när det kommer till intressebevakningsåtgärder och i diskussioner och överläggningar i samband med dem. Likväl ansågs inte de åtgärder som olovlig begränsning av konkurrensen där man genom diskussioner, utlåtanden och klagomål hade motsatt sig att tillstånd för linjebaserad trafik beviljas. Marknadsdomstolen ansåg att Matkahuoltos reform av tjänsteavtalen inte begränsade konkurrensen. Till dessa delar förkastade marknadsdomstolen Konkurrens- och konsumentverkets framställning.

KKV ska noggrant ta del av marknadsdomstolens beslut och sedan avgöra om det finns skäl att överklaga beslutet till högsta förvaltningsdomstolen.