Marknadsdomstolen förbjöd Finkraft Oy att höja priserna i elförsäljningsavtal i strid med lagen

Marknadsdomstolen har genom ett beslut den 6 juni 2017 förbjudit Finkraft Oy att hänvisa till en förändring i marknadspriset på el eller till en förändring i omkostnaderna för bolagets affärsverksamhet som grund för att ändra priset i ett elförsäljningsavtal, om inte förändringarna till sin storlek faktiskt motsvarar minst den prishöjning som meddelats konsumenten.

Konsumentombudsmannen fick under 2015 och på nytt vid årsskiftet 2016/2017 av konsumenter anmälningar om att Finkraft Oy hade höjt priset i elförsäljningsavtal som gäller tills vidare så att höjningarna för olika konsumenter var cirka 16 – 76 procent. Finkraft Oy motiverade prishöjningarna med att det skett förändringar i marknadspriset på el och i omkostnaderna för bolagets affärsverksamhet.

Konsumentombudsmannen ansåg att Finkraft Oy ensidigt hade gjort väsentliga ändringar i konsumenternas elförsäljningsavtal och förde ärendet den 13 september 2016 till marknadsdomstolen för avgörande. Konsumentombudsmannen yrkade att marknadsdomstolen skulle förbjuda Finkraft Oy att ensidigt för konsumenterna höja priset enligt elförsäljningsavtal som gäller tills vidare med hänvisning till förändringar i marknadspriset på el eller i omkostnaderna för bolagets affärsverksamhet så att det avtalsenliga priset höjs väsentligt.

Dessutom yrkade konsumentombudsmannen att marknadsdomstolen skulle förbjuda Finkraft Oy att som grund för prishöjningen hänvisa till en förändring i marknadspriset på el eller till en förändring i omkostnaderna för affärsverksamheten om bolaget inte kan visa att dessa förändringar till sin storlek motsvarar minst den prishöjning som meddelats konsumenten.

Enligt marknadsdomstolens beslut hade Finkraft Oy i strid med elmarknadslagen ändrat elförsäljningsavtal som gällde tills vidare med hänvisning till en förändring i marknadspriset på el eller till en förändring i omkostnaderna för bolagets affärsverksamhet, trots att bolaget inte hade visat att dess kostnader hade förändrats på motsvarande sätt. Eftersom marknadsdomstolen ansåg att prisändringen redan i sig var ogrundad och detta lagstridiga förfarande förbjöds i beslutet, fanns det i ärendet inte behov att bedöma huruvida ändringarna hade varit väsentliga ifall det hade funnits grund för dem.

Marknadsdomstolen förenade förbudet med ett vite på 100 000 euro.

Marknadsdomstolens beslut har inte vunnit laga kraft, utan det är möjligt att söka ändring i det hos högsta domstolen. Tidsfristen för att ansöka om besvärstillstånd och för att anföra besvär utgår den 7 augusti 2017

Läs mer:  Konsumentombudsmannen drog Finkraft Oy inför marknadsdomstolen på grund av prishöjningar i elförsäljningsavtal (KKV:s meddelande 14.9.2016)