Marknadsdomstolen förbjöd otydlig televisionsreklam av DNA Oy:s kanalpaket

Marknadsdomstolen har förbjudit DNA Oy att marknadsföra betaltjänster i televisionen utan att företaget samtidigt tydligt uppger totalpriset på tjänsten, avtalets natur och erbjudandets giltighetstid.

DNA hade gjort reklam i televisionen för kanalpaketet DNA Welho så, att företaget gav de viktigaste uppgifterna om tjänsten med finstilt text i nedre delen av skärmen. Tittaren fick därför inte entydigt reda på om avtalet för det kanalpaket som DNA Oy gjorde reklam för var tidsbestämt eller tillsvidaregällande och hur mycket det kostade.

Enligt konsumentskyddslagen ska ett företag säkerställa att konsumenten får tydlig information om den tjänst som marknadsförs och priset på den. Det är förbjudet att ge otydliga och vilseledande uppgifter. Finstilt text har dömts i beslut i både marknadsdomstolen och högsta domstolen. Företagen har trots detta fortsatt att använda finstilt text.

Konsumentombudsmannen fäste uppmärksamhet vid DNA:s reklam för ett kanalpaket sommaren 2013 som en del av en kampanj där man tog fasta på televisionsreklam. Konsumentombudsmannen utfärdade förbud mot marknadsföring för DNA på grund av otydliga uppgifter. Eftersom företaget motsatte sig förbudet, förföll det.

Konsumentombudsmannen förde ärendet till marknadsdomstolen. Genom ett beslut 29.8.2014 förbjöd marknadsdomstolen DNA att marknadsföra betaltjänsten till konsumenterna till ett bestämt pris utan att samtidigt tydligt ange totalpriset på tjänsten. Om det är fråga om ett visstidsavtal ska i reklamen också uppges avtalets kortaste giltighetstid. Ett erbjudande kan inte heller ges utan att man tydligt uppger giltighetstiden för erbjudandet. Förbudet träder i kraft omedelbart.

Marknadsdomstolens beslut har inte vunnit laga kraft, utan det är möjligt att söka ändring i det hos högsta domstolen. Tidsfristen för besvärstillstånd och anförande av besvär utgår 28.10.2014.

För närmare information:
Beslut av marknadsdomstolen MD:605/14 (på finska)
Konsumentombudsmannen drog DNA inför marknadsdomstolen för finstilt text – marknadsföringsförbud för Elisa, Santander och Delta Motor (KKV:s meddelande 17.10.2013)