Marknadsdomstolen förkastade KKV:s framställning om påföljdsavgift i kraftledningsärendet på grund av preskription

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) hade framställt att marknadsdomstolen ålägger Eltel Networks Oy och Eltel Group Oy att betala en påföljdsavgift på 35 miljoner euro för förbjudet samarbete mellan konkurrenter i planerings- och byggentreprenader gällande kraftledningar i Finland 2004–2011.

Enligt KKV:s utredningar hade bolagen sinsemellan kommit överens om priser, vinstmarginaler och fördelning av entreprenader för kommande kraftledningsprojekt. KKV hade befriat Empower från påföljdsavgiften eftersom bolaget avslöjade kartellen genom att 2013 tillställa ämbetsverket uppgifter om och bevis för kartellen. KKV gjorde en framställning om påföljdsavgift i ärendet till marknadsdomstolen 31.10.2014.

Marknadsdomstolen ansåg i sitt beslut 30.3.2016 att det visats att bolagens representanter hade träffats 2004, 2005 och 2006 och att kommande kraftledningsprojekt, liksom en fördelning av åtminstone några projekt mellan bolagen, hade diskuterats vid mötena på det sätt som KKV angett. Bolagens representanter hade diskuterat per telefon några gånger per år och åtminstone 2007 hade vissa entreprenader diskuterats.

Marknadsdomstolen ansåg att man inte på ett rättsligt tillfredsställande sätt ur KKV:s utredningar kunde dra slutsatsen att kartellbrottet hade fortgått fram till 31.10.2009. Marknadsdomstolen förkastade KKV:s framställning på grund av att framställningen om påföljdsavgift hade gjorts efter den tidsfrist på fem år som anges i lagen om konkurrensbegränsningar. Marknadsdomstolen ålade i sitt beslut KKV att ersätta Eltels rättegångskostnader på 300 000 euro.

KKV sätter sig närmare in i marknadsdomstolens beslut och avgör sedan huruvida man ska överklaga beslutet till högsta förvaltningsdomstolen.

Marknadsdomstolens meddelande (på finska)

Mer information:
Forskningschef Johanna Nyländen, tfn 029 505 3606
Överdirektör Timo Mattila, tfn 029 505 3332