Marknadsdomstolen: Valio måste följa KKV:s beslut trots överklagande

Marknadsdomstolen avslog i dag genom sitt uppskovsbeslut Valios ansökan, där man ansökte om verkställandeförbud i frågan om missbrukande av den dominerande ställningen på marknaden för vanlig mjölk. Valio måste följa Konkurrensverkets beslut av den 20 december 2012 om att sluta med missbrukandet av sin dominerande ställning innan marknadsdomstolen ger sitt slutgiltiga avgörande i frågan.

Konkurrensverket (numera Konkurrens- och konsumentverket, KKV) gav den 20 december 2012 ett utslag om Valios missbruk av sin dominerande ställning. Utslaget bestod av en framställning om en påföljdsavgift till marknadsdomstolen och beslutet genom vilket Valio föreläggs att sluta med prisjakten som strider mot konkurrenslagen.

Uppskovsbeslutet som marknadsdomstolen gav gäller verkets befallning att sluta överträdelsen. Beslutet är sammankopplat med den pågående överklagan som Valio har i marknadsdomstolen, och marknadsdomstolen har inte i sitt avgörande bedömt frågan om Valio har missbrukat sin dominerande ställning. Behandlingen av huvudfrågan gällande missbruk av dominerande ställning och verkets framställning om påföljdsavgift pågår och den fortsätter i marknadsdomstolen på hösten.

KKV är nöjd med marknadsdomstolens utslag. Valio besluter om priset på vanlig mjölk i enlighet med sin egen företagsekonomiska bedömning under förutsättning att man beaktar de konkurrensrättsliga skyldigheter som den dominerande ställningen medför.

Läs Konkurrensverkets 20.12.2012 beslut (på finska)
Läs även Konkurrensverkets meddelande 20.12.2012

Ytterligare information:

Forskningschef Sanna Syrjälä tfn 029 505 3385.
E-postadresserna är i formatet fornamn.efternamn@kkv.fi