Nordens konsumentombudsmän i enad front mot smygreklam

De nordiska konsumentombudsmännen har kommit överens om att intensifiera sitt samarbete för att göra det lättare att identifiera reklam i sociala medier.

De nordiska konsumentombudsmännen samlades i Oslo 15–16.6 för att diskutera bland annat problem i anslutning till identifieringen av reklam. Problemen är gemensamma i alla länderna, och på mötet rådde en bred enighet om att ärendet är viktigt. Konsumenten har rätt att veta när någon försöker påverka honom eller henne kommersiellt.

Konsumentombudsmännen i Norden har jobbat på lite olika sätt för att förebygga problem i anslutning till identifieringen av reklam. Kravet på identifierbar reklam – reklam ska kunna enkelt identifieras som reklam, oavsett hur den presenteras och i vilket medium den publiceras – är dock detsamma i alla de nordiska länderna, konstaterar Finlands konsumentombudsman Päivi Hentunen.

I Finland har konsumentombudsmannen gjort upp spelregler för bloggreklam för de företag som samarbetar med bloggare samt för de yrkesmässiga bloggarna. Kravet på att reklam ska vara möjlig att identifiera ingår även i de teser som konsumentombudsmannen har publicerat till nytta för konsumenten. Även i de övriga nordiska länderna har konsumentmyndigheterna upplyst bloggarna om lagstiftningen i anslutning till bloggreklam. I Danmark har konsumentmyndigheterna fört diskussioner med både företagen och bloggarna, och man håller på att ta fram riktlinjer för bloggarna. I Sverige gör mediebranschen dessutom upp egna etiska riktlinjer för bloggreklam.

De nordiska konsumentombudsmännen enades på mötet om att intensifiera sitt samarbete mot smygreklam. Efter sommaren kommer konsumentmyndigheterna att samlas för att bereda ett gemensamt ställningstagande i ärendet.