Nordiska konsumentombudsmännen betonar betydelsen av konsumentskyddet i den digitala åldern

Finlands, Norges, Sveriges och Danmarks konsumentombudsmän betonar vikten av ett effektivt konsumentskydd även på den digitala marknaden. De nordiska konsumentombudsmännen behandlade konsumentskyddsfrågor i den digitala åldern på sitt möte i Helsingfors den 4-5 maj 2017.

De nordiska konsumentombudsmännen vill betona tre centrala frågor:

  • Samma regler gäller i den digitala ekonomin. Företagen ska följa konsumentskyddslagstiftningen även på den digitala marknaden. Där gäller samma regler för marknadsföring och rimliga avtalsvillkor som på andra marknader.
  • Konsumentskyddsmyndigheterna behöver bättre metoder för att hänga med i den digitala utvecklingen. I Norden finns ett behov av att ständigt utveckla konsumentskyddsmyndigheternas tillsynsmetoder och kunnande genom exempelvis satsningar på IT-forensik eller motsvarande metoder som gör att man kan ta i tu med och bättre kan upptäcka och utreda överträdelser och för att säkerställa bevisning i den digitala miljön.
  • Dataskydds- och konsumentskyddsmyndigheterna bör ha ett nära samarbete. Då säkerställs att företagen ger konsumenterna nödvändig information om den digitala ålderns produkter och tjänster samt om hur informationen som samlats in används, och att konsumenterna vet exakt vilka uppgifter som samlats in om dem. Användningen av information om konsumenterna är inte endast en fråga om integritetsskydd utan även en allt viktigare konsumentskyddsfråga.

”Den digitala marknaden förutsätter ett nära samarbete mellan myndigheterna och effektiva tillsynsmetoder. Utvecklingen går snabbt och det är mycket viktigt att också myndigheterna hänger med i den. I vår tillsynsroll behöver vi ständigt nytt kunnande. Konsumenterna behöver å sin sida konsumentskydd på samma nivå såväl på den digitala som på den övriga marknaden”, säger Finlands konsumentombudsman Päivi Hentunen.

De nordiska konsumentombudsmännen behandlade åtskilliga aktuella ärenden i anslutning till den digitala ekonomin på sitt möte. Utöver förhållandet mellan dataskyddsregleringen och konsumentskyddet behandlade man bland annat problem för konsumenterna i anslutning till sakernas internet, där dataskyddet och integritetsskyddet ofta inflätas i konsumentskyddet.

De nordiska konsumentombudsmännen fortsätter sitt samarbete bland annat inom dessa teman.

Mera information:
De nordiska konsumentombudsmännen tog ställning till konsumentens integritetsskydd. Konkurrens- och konsumentverkets meddelande 14.10.2016.