Ny övervakningsuppgift för KKV: Målet jämlika konkurrensförhållanden för offentliga och privata aktörer

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) kan i fortsättningen ingripa i näringsverksamheten i kommuner, i samkommuner, i stat samt i enheter som de har bestämmande inflytande över om de tillämpade förfarandena eller verksamhetsstrukturen hindrar eller snedvrider konkurrensen på marknaden. Syftet med konkurrenslagens nya kapitel 4 a som trätt i kraft i början av september är att trygga jämlika konkurrensförutsättningar, det vill säga konkurrensneutralitet, för offentlig och privat näringsverksamhet.

De nya bestämmelserna som införts i konkurrens- och kommunallagarna möjliggör i fortsättningen ingripanden i många sådana förfaranden gällande vilka man tidigare bara har kunnat anföra klagomål hos Europeiska kommissionen.

– I första hand tillämpas förhandling för att avhjälpa problem som uppstått, betonar KKV:s generaldirektör Juhani Jokinen. Vid behov kan verket dock uppställa skyldigheter för den ifrågavarande företagsverksamheten eller till och med förbjuda den.

Med konkurrenslagens nya bestämmelser skyddar man förutsättningarna för en sund och fungerande konkurrens på marknaden. Detta innebär att verket inte ingriper i en situation där målet endast är att söka skydd mot konkurrensen från en offentlig aktör. Förutsättning för ingripande är att den offentliga aktören snedvrider förutsättningarna för konkurrensen eller hindrar att konkurrens uppstår eller utvecklas på marknaden. Dessutom är villkoret det att ärendet kan anses vara betydande på det sätt som avses i lagen.

Verkets uppgift är också att övervaka att kommunens prissättning är marknadsbaserad i de undantagsfall där den ekonomiska verksamheten inte enligt kommunallagen behöver bolagiseras.

Ändringar i KKV:s organisation inom ansvarsområdet för konkurrensfrågor

Enheten för konkurrensfrämjande inom ansvarsområdet för konkurrensfrågor ansvarar för rådgivningen kring tillämpandet av nya bestämmelser och behandlingen av begäranden om ingripande. Från och med den 1 september 2013 är biträdande direktör Kalle Määttä chef för enheten. Konkurrensneutralitetsverksamheten som placerats på enheten leds av forskningschef Arttu Juuti. Biträdande direktör Seppo Reimavuo som tidigare lett gruppen för konkurrensfrämjande fortsätter ännu att leda enhetens konkurrensfrämjande verksamhet.

Man kan läsa mer om innehållet i de nya bestämmelserna om konkurrensneutralitet och om KKV:s förfaranden i anslutning till övervakning av konkurrensneutraliteten i det färska numret av KKV:s nyhetsbrev (på finska) samt under Aktuellt på verkets webbsida webbsida på adressen www.kkv.fi/sv/konkurrensneutralitet.

Ytterligare information:
Forskningschef Arttu Juuti, tfn 029 505 3614