Nya riktlinjer av konsumentombudsmannen för hemförsäljning

Konsumentombudsmannen har förnyat riktlinjerna för hemförsäljning. I bakgrunden till reformen står direktivet om konsumenträttigheter, som har medfört ändringar i konsumentskyddslagens bestämmelser om hemförsäljning. Ändringarna gäller bland annat avbeställd beställning och företags skyldighet att ge konsumenten mera information än tidigare före ingåendet av ett avtal. Även definitionen av hemförsäljning har breddats. Nu har det inte längre någon betydelse om ett avtal ingås på köparens eller säljarens initiativ.

Konsumentombudsmannen har sammanställt riktlinjer för hemförsäljning till stöd för företagen. Genom att följa riktlinjerna kan företagen försäkra sig om att de agerar lagenligt. Riktlinjerna innehåller även information om konsumentens rättigheter och skyldigheter vid hemförsäljning.  Vid uppgörandet av riktlinjerna har man dessutom beaktat konsumenttvistenämndens beslut. Konsumentombudsmannen har vid beredandet av riktlinjerna hört näringslivets organisationer, konsumenttvistenämnden och konsumentrådgivningen.

Med hemförsäljning avses avtal och anbud som tillkommer någon annanstans än i näringsidkarens affärslokal och i närvaro av båda parterna. Det har ingen betydelse på vems initiativ avtalet tillkommer. Det är fråga om hemförsäljning till exempel då en företagare på en konsuments begäran kommer till konsumentens hem och parterna samtidigt ingår ett avtal om renovering.

Ändringar i ångerrätten

Som en följd av de nya bestämmelserna har det skett ändringar till exempel i ångerrätten vid avtal.  Enbart returnering av en vara räcker inte som annullering, utan konsumenten ska alltid meddela om annulleringen. Företaget ska erbjuda konsumenten en ångerblankett, men meddelandet kan också lämnas på något annat sätt, exempelvis per e-post eller genom ett meddelande som bifogas försändelsen som returneras.  Annulleringen ska ske senast inom 14 dagar från mottagandet av varan eller ingåendet av avtalet. Enligt de nya bestämmelserna ska konsumenten själv betala returneringskostnaderna för en beställning som konsumenten avbeställer. Ett företag kan dock frivilligt erbjuda sina kunder gratis returnering.

I och med de nya bestämmelserna har ångerrätten i hemförsäljning begränsats. Ångerrätt finns till exempel inte i de fall när en vara har skräddarsytts enligt konsumentens krav eller den tydligt motsvarar konsumentens personliga behov. Exempelvis måttbeställd köksinredning inklusive montering. Vid bedömningen av förlorad ångerrätt kan man ändå beakta om näringsidkaren har vidtagit åtgärder för att uppfylla avtalet till exempel i sådana fall där överenskommelsen varit att leveransen ska påbörjas först senare. Konsumenten ska informeras tydligt om avsaknad av ångerrätt innan avtalet ingås.

Hemförsäljning används till exempel vid försäljning av förhållandevis dyra renoveringstjänster. I enlighet med den nya lagstiftningen kan konsumentens ångerrätt vid ett skräddarsytt avtal begränsas, men detta framförs inte alltid innan avtalet ingås. Detta har medfört problem särskilt för äldre konsumenter.

De nya bestämmelserna förutsätter att företagen ger konsumenterna mer information än tidigare innan ett avtal sluts.  Företaget ska ge konsumenten information på papper eller på något annat varaktigt sätt bland annat om varans huvudegenskaper, totalpriset inklusive moms och leverans- och returneringskostnaderna samt näringsidkarens kontaktinformation.  Konsumenten ska också ges information om avbeställningsvillkoren för en beställning, kundservice och det lagstadgade ansvaret för fel i vara.

Läs mer:
Riktlinjer