Övervakningskampanj har avslöjat brister i marknadsföringen av konsumentkrediter

Övervakningskampanjen pågick från början av november 2012 till slutet av januari 2013. Sammanlagt 1 008 reklamer bedömdes och övervakningen genomfördes på 78 orter. Regionförvaltningsverken gav sammanlagt 287 företag anmärkningar till följd av övervakningen.

Regionförvaltningsverken ingrep i sådan marknadsföring av konsumentkrediter som inte följde de krav om information som ska lämnas i reklam som föreskrivs i 7 kap. i konsumentskyddslagen. Syftet med övervakningskampanjen var att främja kännedomen om dessa bestämmelser och därigenom skyldigheten att följa dem.

Syftet var också att rikta konsumentens uppmärksamhet på sådan information som är viktig med tanke på återbetalningen av krediten. Bestämmelserna förpliktar kreditgivaren att i marknadsföringen även uppge annan information än bara den effektiva räntan. Däremot får man inte framhäva enskilda kreditvillkor, som betalningstiden, i förhållande till den övriga informationen.

Bristerna i marknadsföringen av konsumentkrediter

Enligt resultaten från övervakningen som genomfördes av regionförvaltningsverken upptäcktes följande allmänna brister i marknadsföringen av konsumentkrediter för hushållsapparater och möbler:

  • Effektiv ränta eller kreditens löpande ränta saknades i reklamen;
  • Konsumentkrediten marknadsfördes i allmänhet som räntefri eller med noll ränta, även om den effektiva räntan inte var 0 procent;
  • Kreditgivarens namn saknades i flera reklamer;
  • Olika benämningar på kreditformerna användes på ett förvirrande sätt i exempelberäkningar av den effektiva räntan: ”kontokredit”, ”kortkredit” eller ”krediten i kraft tillsvidare”.

Företagen förhöll sig huvudsakligen positivt till regionförvaltningsverkens anmärkningar om att rätta till den bristfälliga marknadsföringen. Också konsumentombudsmannen har påmint alla finansieringsbolag vars reklamer granskades i kampanjen om bestämmelserna i lagen och finansiärens ansvar i marknadsföring av konsumentkrediter.

Lagen ändras den 1 juni – konsumentombudsmannen ska uppdatera sin kreditlinjedragning för företag

De nya bestämmelserna om konsumentkrediter träder i kraft den 1 juni 2013. För att minska de skuldproblem som snabblånen orsakar föreslås det att prisen på små krediter regleras.

Särskilt den nya bestämmelsen om ett räntetak är viktig: Om kreditens belopp eller kreditgränsen är under 2 000 euro, får den effektiva räntan vara högst lika med referensräntan plus 50 procentenheter. Detta gäller även nyttighetsbundna krediter som innehåller rätten att ta ut pengar.

Konsumentombudsmannen har till följd av lagändringen uppdaterat innehållet på de webbsidor som angår konsumentkrediter att motsvara de bestämmelser som ska träda i kraft. Konsumentombudsmannen har uppdaterat också sin linjedragning till företag ”Konsumentkrediter vid marknadsföring av varor och tjänster”.

Konsumentombudsmannen kommer också att följa att bestämmelserna som träder i kraft den 1 juni 2013 efterlevs tillsammans med regionförvaltningsverken genom en gemensam övervakningskampanj i slutet av året.

Mer information:
Krediter
Konsumentkrediter vid marknadsföring av varor och tjänster. Konsumenträttsliga riktilinjer, 2013.