Paus i idrott på grund av corona: konsumentombudsmannen påminde tillhandahållare av kanalpaket om principerna för konsumentskydd

Coronapandemin avbröt idrottsserierna, vilket orsakade ändringar i konsumenternas avgiftsbelagda sportkanalpaket. Konsumentombudsmannen började utreda tjänsteleverantörernas praxis genast när idrottsevenemang började ställas in och påminde tjänsteleverantörerna om principerna för konsumentskydd. Om en tjänsts innehåll förändras väsentligt ska den kunna sägas upp även om den är tidsbunden.

Konsumenter som betalat för sportkanalpaket har inte kunnat titta på idrott under våren, eftersom evenemangen antingen har avbrutits, senarelagts eller ställts in på grund av korona. Konsumentombudsmannen började granska de största tjänsteleverantörernas kanalpaket i mars när man började ställa in idrottsevenemang. Enligt de observationer som gjorts sänkte merparten av leverantörerna av kanalpaket sina priser på eget initiativ. Dessutom ökade en stor del av dem underhållningsinnehållet i konsumenternas beställning, om sådana inte fanns i paketet tidigare.

Efter granskningen skickade konsumentombudsmannen ett brev till de företag som erbjuder avgiftsbelagda sportkanalpaket, där konsumentombudsmannen i detalj frågade tjänsteleverantörerna om deras åtgärder. Dessutom påminde man i brevet företagen om att principerna om konsumentskydd gäller även i exceptionella tider.

– Om kanalpaketet huvudsakligen omfattar direkta idrottsevenemang kan inställda sändningar inte ersättas med annat innehåll utan att tjänsten förändras väsentligt. Konsumenten har då rätt att säga upp sitt avtal även om det har ingåtts för viss tid, berättar konsumentombudsman Katri Väänänen.

Utifrån svaren i brevet hade tjänsteleverantörerna agerat mycket konsekvent på tre olika sätt; utöver prissänkningar och ändringar i paketinnehållet hade tjänsteleverantörerna låtit konsumenterna säga upp tidsbundna avtal.

Delvis problematisk att säga upp avtal

På basis av anmälningar till konsumentombudsmannen och konsumentrådgivningen hade en del konsumenter svårigheter med att säga upp avtal i början av pandemin. Problem uppstod både i uppsägningsrätten för tidsbundna avtal och i uppsägningstiderna för avtal som gäller tills vidare.

Konsumentombudsmannen påminner om att konsumenten ska ges möjlighet att välja mellan uppsägning av avtalet och annan gottgörelse. Konsumenten behöver inte nöja sig med ändringar som tjänsteleverantören gjort, såsom prisavdrag eller ersättande innehåll, om tjänstens innehåll har förändrats väsentligt. Till exempel prissänkning eller erbjudande av annat underhållningsinnehåll är tillräckliga gottgörelser endast om konsumenten godkänner detta.

Betydelsen av kundkommunikation framhävs i undantagstider

Konsumentombudsmannen anser det viktigt att tjänsteleverantörerna aktivt och på eget initiativ informerar sina kunder i situationer där de ensidigt gör ändringar i tjänstens innehåll.

– Konsumenterna måste få veta om sina rättigheter även i exceptionella tider. Kundkommunikationen har en mycket central roll när ändringar beror på undantagsförhållanden som coronavirus, betonar Väänänen.