Priserna för specialtjänster ska meddelas tydligt före taxiresan

Taxireformen påverkar också de taxiresor som rörelse- och funktionshindrade betalar själva. Eftersom prissättningen beträffande specialtjänster blir fri är det skäl att jämföra olika taxiföretags tjänster på förhand, påminner Trafi och Konkurrens- och konsumentverket. Kunden måste få information om priset på tjänsterna innan beställningen bekräftas.

När lagen om transportservice träder i kraft den 1 juli 2018 sker det också förändringar i användningen av taxiresor som rörelse- och funktionshindrade betalar själva. I fortsättningen ska kunden meddelas tydligt på förhand, innan beställningen bekräftas, vilka specialtjänster som ingår i priset för taxiresan och vilka tjänster som prissätts separat. Exempel på sådana specialtjänster kan vara assistans i trappor, långsam körning, ledsagande ända fram, transport av hjälpmedel eller någon annan tjänst som företaget tillhandahåller.

”Tidigare bestämdes priset på t.ex. assistans i trappor i förordningen, men nu kan taxiföretagaren prissätta sina tjänster på önskat sätt. Det är också bra att beakta att företagarna kan själva bestämma vilka tjänster de anser vara sådana som ska prissättas separat. Det är klokt att göra sig förtrogen med olika taxiföretags utbud på förhand”, säger vägtrafikdirektör Marko Sillanpää vid Trafi.

Hjälp kan alltid begäras av taxiföraren

I fortsättningen är tillgängliga fordon indelade i två klasser, litet och stort. Utrymmet för rullstol i ett nytt litet tillgängligt fordon är något större än i en nuvarande tillgänglig taxibil. Minimimåtten för en rullstolsplats i ett stort tillgängligt fordon motsvarar rullstolsplatsen i en nuvarande invalidtaxibil. Förutom tillgängliga taxibilar som följer de nya definitionerna finns de nuvarande invalidtaxibilarna kvar även i fortsättningen. Behov angående fordonet ska meddelas genast när beställningen görs.

Taxiföraren ska även i fortsättningen erbjuda kunden den hjälp denne behöver och föraren är också skyldig att säkerställa att kunden tryggt kommer in i och ut ur fordonet.

Trafi och KKV har publicerat en video som stöd för ändringen av taxiresor som rörelse- och funktionshindrade betalar själva. Beträffande taxitjänster som FPA eller kommunerna betalar ska deras anvisningar följas.

På Trafis webbplats finns också ett informationspaket som utarbetats som myndighetssamarbete. Av paketet framgår de väsentliga ändringarna i användningen av taxiresor som rörelse- och funktionshindrade betalar själva.

Mer information: