Prishöjningen av gasdistributionen utreds

Gasdistributören Aurora Kaasunjakelu har fr.o.m. 1.1.2016 gjort en stor enskild höjning av priset på gasöverföring. Prishöjningen berör hushåll som använder gas. T.ex då konsumenten ingått Kotiliesi –avtal med fast pris höjs överföringspriset årligen med ca 47,50 € och procentmässigt innebär höjningen ca 47 %. Konsumentombudsmannen har kontaktats av konsumenter som ansett att höjningarna som Aurora gjort är oskäliga. Konsumentombudsmannen övervakar generellt avtalsvillkoren mellan gasnätbolag och konsumenter med avseende på konsumentskyddet. Skäligheten i priset på överföring av gas övervakas av Energiverket i efterskott i fyra års perioder.

Konsumentombudsmannen utreder ärendet och överväger därefter fortsatta åtgärder.