Regionförvaltningsverken övervakar effektiviserat bilskolornas prisinformation i vår

I Konkurrens- och konsumentverkets samt regionförvaltningsverkens årliga priskontrollkampanj övervakas i år bilskolornas prisinformation. Den landsomfattande övervakningskampanjen genomförs våren 2017.

Tjänstens pris är med tanke på konsumenternas köpbeslut och den ekonomiska tryggheten en av de väsentligaste uppgifterna. Bilskolan är en betydande ekonomisk satsning för konsumenten.

Olika regionförvaltningsverk har i sina områden upptäckt brister i bilskolornas prislistor. Prislistorna har varit bristfälliga och priserna för samma tjänst har presenterats på mycket olika sätt. Vissa bilskolor har exempelvis i sina prislistor låtit bli att inkludera olika delar av tjänsten i helhetspriset eller betonat priset för endast ett visst moment, trots att konsumenten för att få det slutliga körkortet måste avlägga flera undervisningsmoment. Detta försvårar prisjämförelser mellan olika bilskolor.

Enligt förordningen om prisinformation vid marknadsföring av en konsumtionsnyttighet ska tjänsteleverantören i affärslokalen och på den webbplats där saluföringen sker ha en synlig prislista. Prislistan ska presenteras på så sätt att konsumenterna lätt kan se den, om möjligt också från utsidan av affärslokalen. Prislistan ska omfatta alla tjänster som näringsidkaren erbjuder konsumenterna. Med hjälp av prislistan kan konsumenterna jämföra olika företags priser. Bestämmelserna om prisinformation tillämpas även på bilskoletjänster.

Resultaten av övervakningen kommer att publiceras sommaren 2017.