Service- och reparationsvillkoren för motorfordon förnyades – målet är att undvika missförstånd mellan verkstäder och kunder

När man tydligt kommer överens om service och reparation av motorfordon undviker både verkstäder och kunder många problem. I de förnyade service- och reparationsvillkoren för motorfordon har man strävat efter att skapa tydliga spelregler för när man ingår avtal, samt kundens och verkstadens ansvar i olika situationer.

Service- och reparationsvillkoren för motorfordon förnyades så att de bättre motsvarar de konstaterade behoven och dagens verksamhetsmiljö. Villkoren har beretts av Bilbranschens Centralförbund tillsammans med Bilimportörerna och -industrin rf, konsumentombudsmannen och konsumenttvistenämnden.

En central utgångspunkt i villkoren är att parterna redan när arbetsbeställningen görs kommunicerar öppet om det arbete som ska utföras och om allt man känner till som påverkar arbetet”, konstaterar direktör för juridiska ärenden Timo Niemi vid Bilbranschens Centralförbund.

Bättre kännedom om bestämmelserna om distansförsäljning

I de nya villkoren har man särskilt beaktat att avtalet om reparations- och servicearbeten numera ofta ingås per telefon eller elektroniskt. Då ska bestämmelserna om distansförsäljning tillämpas. Utifrån dessa bestämmelser har kunden i regel 14 dagars ångerrätt. Verkstaden ska också ge kunden vissa dokument, såsom orderbekräftelse och ångeranvisningar.

Villkoren innehåller också tydliga anvisningar om prissättningen av arbetet och om tilläggsarbeten. Själva arbetet ska utföras omsorgsfullt och professionellt inom en överenskommen tid med iakttagande av de service- och reparationsanvisningar som tillverkaren utarbetat för den aktuella bilmodellen och som är avsedda för förhållandena i Finland.

Klarhet i ansvarsfrågorna vid fel

I de nya villkoren definieras olika fel- och förseningssituationer och vem som har ansvar vid situationerna.  Arbetet ska motsvara det som konsumenten i allmänhet har anledning att anta i samband med det utförda arbetet. Verkstaden ska vid behov visa att arbetet har utförts på överenskommet sätt, professionellt och omsorgsfullt samt med beaktande av kundens intressen. Innan reparationen inleds är kunden skyldig att anmäla om felet och försäkra sig om att hen inte genom sitt eget agerande orsakar mer skada, till exempel genom att fortsätta använda fordonet efter att felet uppkommit. Om kunden inte följer denna förpliktelse är verkstadens ansvar för ytterligare skador endast begränsat eller så kan ansvaret upphöra helt.

Villkoren är ett viktigt verktyg för verkstäder

De nya villkoren trädde i kraft 1.6.2021 och de bekostas och publiceras av AKL-Palvelu Oy. Villkoren grundar sig på gällande lagstiftning och hjälper verkstäder att betjäna och rådge kunderna rätt. Syftet med villkoren är också att öka konsumenternas medvetenhet om sina rättigheter.

”Problem med bilservice och bilreparationer är ett av de vanligaste ämnena som leder till att konsumenterna kontaktar Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning. Vi hoppas att man med hjälp av de nya villkoren redan på förhand kan förebygga meningsskiljaktigheter”, konstaterar konsumentombudsman Katri Väänänen.