Skandia Life har ersatt sina kunder för överdebiterade förvaltningskostnader

Konsumentombudsmannen har slutfört ärendet om försäkringsbolaget Skandia Lifes placeringsbundna pensionsförsäkringar. Över 4 400 av Skandia Lifes kunder har nu fått ersättning för de förvaltningskostnader, om vilka bolaget inte hade berättat tillräckligt utförligt.

Skandia Life debiterade en procent av de privata placeringsbundna pensionsförsäkringarna för förvaltningskostnader. Det hade i samband med försäkringens marknadsföring givits en vilseledande bild av kostnadspostens betydelse i den givna anbudskalkylen.

Debiteringen av förvaltningskostnaderna har en betydande inverkan på kundernas pensionssparande. Beroende på sparbeloppet, spartiden, placeringens storlek och utvecklingen av placeringarnas värde kan den minska kundens besparingar med rent av tio tusentals euro.

Försäkringsnämnden behandlade ärendet och rekommenderade att Skandia Life avstår från att debitera för förvaltningskostnader. Bolaget lät dock bli att följa nämndens rekommendation. Konsumentombudsmannen ansåg det vara viktigt att det fås ett prejudikat om saken och assisterade av den orsaken en kund att föra ärendet till tingsrätten 2006. Tingsrätten och senare hovrätten ansåg att Skandia Life inte hade rätt att debitera en procent för förvaltningskostnader, eftersom det i anbudskalkylen hade givits kunden en vilseledande bild av kostnaderna.

Saken framskred till högsta domstolen som 2010 bekräftade att den personliga anbudskalkylen som Skandia Life hade gett var vilseledande och därför skulle inte bolaget få debitera för förvaltningskostnaderna. Skandia Life dömdes att återbetala de redan debiterade kostnadsposterna till kundens försäkring.

Efter beslutet inledde Skandia Life och konsumentombudsmannen förhandlingar om hur lösningen skulle tillämpas på bolagets andra kunder i motsvarande situation. Förhandlingarna resulterade i att Skandia Life erbjöd sig ersätta alla de försäkringstagare som i samband med försäljningen av försäkringen hade fått den anbudskalkyl som avsetts i högsta domstolen och som lämnar in en kopia av kalkylen till Skandia Life.

Skandia Life skickade ett brev om saken till alla sina kunder som hade tagit en placeringsbunden pensionsförsäkring, av vilka det finns flera tio tusen. Så försäkrades det att alla kunder som är berättigade till ersättning också har möjlighet att ansöka om den.

Skandia Life har behandlat de inkomna ersättningsansökningarna och meddelat konsumentombudsmannen att bolaget återbetalat de överdebiterade kostnaderna till över 4 400 försäkringstagares försäkringar. Bolaget betalar också en förseningsränta på försenade betalningar.