Tidskrifterna fick anvisningar för att särskilja reklam och redaktionellt innehåll

Aikakausmedia har gett ut en uppförandekodex om hur tidskrifterna ska se till att annonserna är identifierbara. Konsumentombudsmannen har kommenterat kodexen och säger att den behövs.

Konsumentombudsmannen förhandlade med Aikakausmedia 2013 om advertorials, det vill säga annonser som liknar journalistiskt material. Advertorial-annonserna liknar tidningens övriga artiklar i fråga om layout, illustrationer och innehåll. Den enda hänvisningen till reklam kan vara ordet ”Annons” eller ”Advertorial” i övre kanten av annonsen.

Enligt konsumentskyddslagen ska marknadsföringen utformas så att det tydligt framgår att den har ett kommersiellt syfte och för vems räkning den bedrivs. När det gäller advertorial-annonser har gränsen emellertid inte alltid varit så tydlig. De kan ha en osaklig inverkan på konsumentens beslut, eftersom konsumenten tror att de är opartiska tidningsartiklar och litar mer på dem än på annonser.

Aikakausmedia har nu besvarat konsumentombudsmannens förväntningar och gett ut en uppförandekodex om reklamens identifierbarhet. I kodexen betonas att läsaren alltid måste kunna skilja mellan redaktionellt innehåll och reklam. Om en annons liknar tidningens redaktionella innehåll till utseendet måste ordet ”annons” framkomma tydligt.

I kodexen konstateras också att artiklarna i tidningen inte får innehålla smygreklam. Om en del av tidningens innehåll har sammanställts i samarbete med ett företag måste detta berättas tydligt för läsaren. Endast samarbetspartnerns logo räcker inte. Målet är att läsaren ska kunna skilja mellan reklam och annat innehåll utan att granska texten närmare.

Konsumentens rätt att identifiera reklam är en av de teser som konsumentombudsmannen publicerade i oktober 2013. Enligt konsumentombudsmannen är det önskvärt att också andra publikationer än tidskrifter tar i bruk liknande regler.

Utöver advertorials har konsumentombudsmannen särskilt iakttagit bloggreklam. I de riktlinjer som publicerades i november 2013 betonas att de företag som marknadsför i bloggar och professionella bloggare bör ta i beaktande konsumentskyddslagens krav för identifiering av reklam.

Läs mer:
Aikakausmedias uppförandekodex om reklamens identifierbarhet (på finska)
Konsumentombudsmannen följer användningen av advertorials: Reklam ska alltid vara identifierbar som reklam, KKV:s meddelande 26.6.2013
Konsumentombudsmannens teser (på finska)
Konsumentombudsmannen: Smygreklam förbjuden även i bloggar, KKV:s meddelande 18.11.2013