Tillsynskampanj: Brister i reklam för bilkrediter

Konsumentombudsmannens och regionförvaltningsverkens tillsynskampanj hösten 2016 visade att bilkrediter marknadsförs till konsumenterna med bristfällig och otydligt presenterad information. I flera reklamer framhävdes en uppgift om krediten medan de övriga lagstadgade uppgifterna presenterades finstilt. Konsumentskyddsbestämmelserna förutsätter emellertid att samtliga uppgifter om krediten presenteras tydligt, väl synligt och koncist.

Föremålet för regionförvaltningsverkens tillsyn var reklam av bilfirmor som agerar som kreditförmedlare.  Syftet med tillsynskampanjen var att korrigera bristfällig reklam för bilkrediter och samtidigt utreda med vilken information krediter marknadsförs i tryckta medier och i radio. Regionförvaltningsverken granskade 1 078 bilreklamer som hade publicerats i tidningar och i direkt marknadsföring. I över hälften av reklamerna marknadsfördes krediterna med bristfälliga uppgifter.

Otydligt presenterade uppgifter

Enligt bestämmelserna i konsumentskyddslagen ska en kreditgivare i reklamen ge konsumenten en viss obligatorisk information om en konsumentkredit. Om reklamen innehåller redan en uppgift som beskriver kreditvillkoren, till exempel storleken på månadsbetalningen, ska också de övriga uppgifterna som lagen kräver uppges tydligt, väl synligt och koncist i samma sammanhang. Uppgifter som ska uppges är bland annat nominell ränta, effektiv ränta, övriga kreditkostnader, kreditavtalets löptid och antalet avbetalningar. Även kreditgivaren ska tydligt anges i reklamen.  I reklamen i tryckta medier presenterades informationen ofta så att den inte kunde läsas utan besvär.

Konsumentombudsmannen betonar att bägge parter, både den kreditförmedlande bilfirman och kreditgivaren, ansvarar för reklamens lagenlighet. Kreditförmedlaren och kreditgivaren ansvarar även för att öppningsavgiften för krediten eller motsvarande avgift inbegrips i kreditkostnaderna och räknas med i kreditens effektiva ränta.

Reklammediets lämplighet för marknadsföring av en kredit ska beaktas i utförandet av reklamen. I vissa reklammedier, till exempel tv, kan det vara svårt att presentera information om krediten enligt lagens krav.

Parallellt med tillsynskampanjen granskade konsumentombudsmannen tv-reklamen för bilkrediter. I de reklamer som visades på tv presenterades ofta kredituppgifterna i ett snabbt tempo så att tittaren under normalt tittande inte hade möjlighet att notera dem. I reklamen betonades exempelvis ett enskilt kreditvillkor synligt utan att lyfta fram de övriga uppgifterna i anslutning till krediten på samma sätt. Även i tv-reklam måste kredituppgifterna presenteras så att tittarna kan läsa dem utan svårigheter. Konsumentombudsmannen påminner kreditgivarna om att redan omnämnandet av ett kreditvillkor i reklamen förutsätter att även den övriga informationen i anslutning till kreditavtalet anges tydligt, väl synligt och koncist.

Konsumentombudsmannen kommer även fortsättningsvis att följa upp reklamen för bilkrediter och ta upp missförhållanden i kreditreklamen tillsammans med branschens aktörer.

Riktlinjerna för tillhandahållande av konsumentkrediter, som konsumentombudsmannen reformerade 2017, ger företag anvisningar, råd och information om hur bestämmelserna i lagen ska tillämpas i praktiken.