Undantagstillståndet som orsakas av coronaviruset påverkar tillämpningen av konkurrenslagen

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) beaktar den exceptionella situationen som orsakas av coronaviruset vid tillämpningen av konkurrenslagen.
Under undantagstillståndet kan företagen ha behov av samarbete för att säkerställa ett tillräckligt utbud eller en rättvis distribution av produkter till alla konsumenter. KKV ingriper inte i åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att produkterna är tillräckligt tillgängliga. Man kan kontakta ämbetsverket för att få anvisningar om det råder oklarhet om huruvida samarbetet är tillåtet.

Även under undantagstillståndet ingriper KKV strikt i karteller mellan företag vars syfte är att höja priserna till konsumenternas nackdel. Detsamma gäller missbruk av dominerande marknadsställning vars syfte är att utesluta konkurrenter från marknaden eller debitera uppenbart orimliga priser.

EU-kommissionen har i dag tillsammans med konkurrensmyndigheterna i andra EU-länder dragit upp riktlinjer för coronavirusets inverkan på tillämpningen av konkurrenslagstiftningen. KKV följer dessa riktlinjer.