Vid årsskiftet trädde nya regelverk som främjar konsumenternas ställning i kraft

De regelverk som trädde i kraft 1.1.2017 gör äntligen nätbankskoderna tillgängliga för alla. Även regleringen av ändringar av räntor och avgifter för bostads- och konsumtionskrediter har reviderats. Förmedlare av person-till person-lån ska i sin tur registrera sig och iaktta bestämmelserna i konsumentskyddslagen.

Konsumentombudsmannen har i flera år ansett att alla borde ha tillgång till nätbankskoder. Nätbankskoder har inte ingått i grundläggande banktjänster, och bland annat personer med betalningsstörningar har haft problem med att få koder. Nätbankskoder har dock sedan länge inte bara varit en lösning för smidig betalning av fakturor och skötsel av andra bankärenden utan också en central metod för elektronisk identifiering. Många konsumenters vardag har i onödan försvårats av att de saknat bankkoder.

Detta åtgärdas i och med ändringarna av kreditinstitutslagen som trädde i kraft 1.1.2017. Enligt betalkontodirektivet som föranledde ändringarna ska bankerna bevilja nätbankskoder till alla konsumenter som är lagligt bosatta i Finland. I samband med detta föreskrivs också på det nationella planet om en skyldighet att erbjuda en stark elektronisk identifieringstjänst, vilket i praktiken innebär nätbankskoder i dag.

Ändringar i lagstiftningen om bostads- och konsumtionskrediter trädde också i kraft i början av 2017, och samtidigt undanröjdes vissa oklarheter. De nya bestämmelserna tillämpas på kreditavtal som ingås efter att lagen trätt i kraft. Räntan på krediten kan endast ändras enligt den avtalsspecifika referensräntan och förutsatt att parterna avtalat om detta i kreditavtalet. I motsats till konsumentombudsmannens ställningstagande får kreditgivaren dock debitera konsumenten kreditmarginal för bostadskrediter även när referensräntan är negativ och parterna avtalat om detta i kreditavtalet.

Uppbindning av krediter har också tidigare reglerats i kreditinstitutslagen, men nu är den också förbjuden enligt konsumentskyddslagen. Konsumenten kan alltså inte förutsättas att till exempel teckna en försäkring eller anlita en fastighetsförmedlingstjänst av kreditgivarens samarbetspartner i samband med bostadskrediter.

Förmedlare av person-till-person-lån, dvs. lån som inte beviljas av professionella kreditgivare, ska i sin tur framöver registrera sig i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som förs av regionförvaltningsverket i Södra Finland. Förmedlare av person-till-person-lån ska också se till att de förmedlade kreditförhållandena mellan privatpersoner inte bryter mot bestämmelserna om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen.

Läs mer