Hörande om företagsförvärv AB Dagens Nyheter (Bonnier) / HSS Media Ab

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) undersöker ett arrangemang där AB Dagens Nyheter, som ägs av Bonnierkoncernen, förvärvar uteslutande bestämmanderätt i HSS Media AB.

För att utreda företagsförvärvets konkurrenseffekter ber KKV i synnerhet parternas kunder, konkurrenter och varuleverantörer samt branschförbund och branschorganisationer att uttala sig om företagsförvärvets eventuella konsekvenser för konkurrensen.

Vi ber er delta i hörandet senast tisdag 7.5.2024.

Mer information om företagsförvärvet och deltagande i hörandet:

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv som överskrider vissa omsättningsgränser anmälas till KKV. Ett företagsförvärv som ska anmälas får inte fullföljas förrän KKV har godkänt företagsförvärvet.

Merparten av företagsförvärven godkänns som sådana senast inom 23 arbetsdagar efter att behandlingen har inletts. Företagsförvärv som kan ha skadliga konsekvenser för konkurrensen överförs till en fortsatt utredning som pågår i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan på ansökan av verket förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar.

KKV ingriper i ett företagsförvärv som på ett märkbart sätt anses hindra effektiv konkurrens i Finland. Ett företagsförvärv kan anses hindra en effektiv konkurrens till exempel om parterna är nära konkurrenter och deras produkter eller tjänster är viktiga ersättande alternativ för kunderna. Ett företagsförvärv mellan parter som verkar på olika nivåer i samma distributionskedja eller på marknader som står varandra nära kan i sin tur leda till en skadlig avskärmning av marknaden, om företagsförvärvet försvårar andra företags möjligheter att använda viktiga produktionsinsatser eller tillgång till distributionskanaler som är av betydelse för verksamheten. Skadliga konsekvenser kan också uppträda regionalt, till exempel endast i vissa landskap.

Marknadsaktörernas utlåtanden har en central ställning när det gäller att upptäcka och utreda eventuella skadliga konsekvenser.