Forskning

Med hjälp av forskning säkerställer man att KKV:s beslut och ställningstaganden är noggrant övervägda och motiverade. Konsekvensbedömningen lyfter fram de konsekvenser olika politiska åtgärder har för konkurrensen och konsumenternas ställning. Bedömningen är särskilt viktig när det stiftas lagar som påverkar marknadens funktion.

Hur får forskningen sin början?

Vid KKV börjar forskningsarbetet vanligtvis med att man upptäcker problem på marknaden eller i konsumenternas ställning som kräver högklassig och tillförlitlig forskningsinformation. Forskningstemat kan också få sin början i viktiga intressentgrupper eller i verkets mångsidiga expertgrupp.

Hur framskrider forskningsprojekten?

Forskningsprojekten är av olika längd: Vissa räcker flera år, andra är snabba utredningar för konkurrens- och konsumentpolitikens akuta behov.

Forskningen bedrivs ofta som teamarbete inom verket, men också i samarbete med andra forskningsinstitut, universitet eller myndigheter. Forskningssamarbete bedrivs också med konkurrens- och konsumentmyndigheterna i andra länder samt med forskarsamfund inom området.

Under ett forskningsprojekt utnyttjas verkets egna och utomstående experters kunnande.

Hurdana forskningsmaterial och -metoder används?

Experterna vid KKV:s konsekvensbedömningsenhet använder mångsidiga forskningsmetoder och -material

statistik och registermaterial och kvantitativa analyser av dem
enkätundersökningar och kvantitativa och kvalitativa analyser av dem
analyser av kvalitativt material (t.ex. textmaterial, intervjuer)

Hur redogör man för och diskuterar forskningsresultaten?

Forskningsresultat och diskussionsöppningar publiceras i KKV:s fyra publikationsserier:

  • Forskningsrapporter: Omfattande forskningsbaserade utredningar
  • Policy Brief-serien: Översikter som stöd för det politiska beslutsfattandet
  • Översikter: Kortare utredningsarbeten och mellanrapporter om längre forskningsprojekt, litteraturöversikter
  • Working papers: Första versioner av publikationer för akademisk kollegial utvärdering