Sähkökatkojen hyvittäminen

Koska sähköverkko on aina alttiina erilaisille keskeytyksiä aiheuttaville luonnon- ja muille ilmiöille, ei voi edellyttää, ettei sähkökatkoksia lainkaan olisi. Vähäistä suuremmasta sähkökatkoksesta voi kuitenkin saada hyvitystä.

Sähkömarkkinalain mukaan sähköntoimitus on virheellinen, jos se on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä sähkökatkos ole vähäinen ottaen huomioon keskeytyksen syy ja olosuhteet. Vähäisyyden arvioinnissa otetaan huomioon keskeytyksen syy ja pituus sekä se, millaisia vaikutuksia keskeytyksestä on ollut sähkönkäyttäjälle.

Hinnanalennus ja vakiokorvaus

Jos sähköntoimituksessa on edellä tarkoitetunlainen virhe, kuluttajalla on oikeus sähkön hinnanalennukseen. Sähköntoimituksen keskeytyessä hinnanalennuksen määrä on vähintään kahta viikkoa vastaava osuus vuotuisesta verkko- eli siirtopalvelumaksusta .

Jos sähköt ovat kuitenkin poikki vähintään 12 tuntia, kuluttajalla on oikeus vakiokorvaukseen. Vakiokorvaus on sitä suurempi, mitä pidempi katkos on. Korvauksen määrä riippuu myös kuluttajan vuotuisesta sähkön siirtopalvelumaksusta.

  • 12–24 tuntia: 10 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • 24–72 tuntia: 25 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • 72–120 tuntia: 50 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • 120–192 tuntia: 100 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • 192–288 tuntia: 150 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • yli 288 tuntia (12 vrk): 200 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • Vakiokorvauksella on enimmäismäärä, joka on 1500 euroa (voimassa 1.1.2018 asti)

Jos vuoden aikana on useita sähkökatkoksia, kuluttajalle kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2000 euroa.

Keskeytysajan lasketaan alkavan siitä, kun keskeytys on tullut tai sen voidaan katsoa tulleen verkonhaltijan tietoon. Verkonhaltija voi saada tiedon keskeytyksestä joko omista verkonhallintatietojärjestelmistään automaattisesti tai kuluttajan itsensä ilmoittamana.

Poikkeuksellisen voimakkaan myrskyn aiheuttama korjausmahdollisuuden puuttuminen ja työturvallisuuden vaarantuminen vapauttaa verkkoyhtiön korvausvastuusta korjauksen alkamisen viivästymisen osalta.

Vahingonkorvaus

Jos virheellisestä sähköntoimituksesta aiheutuu kuluttajalle vahinkoa – esimerkiksi pakasteet sulavat tai sähkölaitteet rikkoutuvat – kuluttaja voi saada myös vahingonkorvausta.

Kuluttaja voi vaatia hinnanalennusta ja/tai vahingonkorvausta myös silloin, kun sähkökatkos kestää alle 12 tuntia tai kun kyse on lyhytaikaisista, usein toistuvista katkoksista. Tällöin arvioidaan tapauskohtaisesti, onko sähköntoimitus ollut laissa tarkoitetulla tavalla virheellinen. Jos kuluttajalle maksetaan vakiokorvaus, hänellä ei ole oikeutta hinnanalennukseen saman keskeytyksen johdosta. Vahingonkorvausoikeuteen vakiokorvaus ei vaikuta.

Kuluttajan on esitettävä kirjallinen vaatimus hinnanalennuksesta ja/tai vahingonkorvauksesta sähköyhtiölle, joka vastaa paikkakunnalla sähkön jakeluverkosta. Vakiokorvauksen verkonhaltijat maksavat yleensä automaattisesti.

Jos kuluttaja ei pääse hyvityksestä yksimielisyyteen sähköyhtiön kanssa, hän voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Tarvittaessa hän voi viedä asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.
Kuluttajaneuvonta
Kuluttajariitalautakunta

Päivitetty 16.5.2014 Tulosta