Ersättning för elavbrott och andra fel i elleveransen

Elavbrott kan uppstå både på grund av fel i elnätet och på grund av väderleksförhållanden, såsom stormar och snöanhopningar på luftledningar. Som konsument kan du inte förvänta dig att elleveransen alltid ska vara helt felfri.

När föreligger ett fel på elleveransen?

Det föreligger ett fel på elleveransen om

  • elen till sin kvalitet inte motsvarar de standarder som ska följas i Finland
  • elleveransen kontinuerligt eller upprepade gånger är avbruten och avbrottet inte kan anses ringa med beaktande av skälen till och förhållandena under avbrottet.

För långa elavbrott betalas standardersättning ut

Om elavbrottet varar i minst 12 timmar har du rätt till standardersättning. Ju längre avbrott, desto större är standardersättningen. Ersättningens belopp beror också på din årliga elöverföringsavgift.

  • 12–24 timmar: 10 % av den årliga elöverföringsavgiften
  • 24–48 timmar: 25 % av den årliga elöverföringsavgiften
  • 48–72 timmar: 50 % av den årliga elöverföringsavgiften
  • 72–120 timmar: 100 % av den årliga elöverföringsavgiften
  • 120–288 timmar: 150 % av den årliga elöverföringsavgiften
  • över 288 timmar (12 dygn): 200 % av den årliga elöverföringsavgiften

Om det förekommer flera elavbrott under året kan du under kalenderåret få en standardersättning på högst 200 procent av din årliga elöverföringsavgift eller 2 000 euro.

Avbrottet beräknas börja när nätinnehavaren har fått kännedom om eller kan anses ha fått kännedom om avbrottet. Nätinnehavaren kan få information om avbrottet antingen automatiskt från sina egna nätövervakningssystem eller genom att du gör en anmälan.

Om nätbolaget inte kan börja åtgärda elavbrottet på grund av en exceptionellt kraftig storm, börjar din rätt till standardersättning först när reparationsarbetet kan inledas utan att arbetssäkerheten äventyras.

Nätbolaget betalar vanligtvis ut standardersättningen automatiskt, du behöver alltså inte kräva den separat.

Skadestånd och prisavdrag

Om en felaktig elleverans skadar dig – till exempel för att innehållet i din frys smälter eller elapparater går sönder – kan du kräva skadestånd av nätbolaget. Du kan kräva skadestånd även om du också har rätt till standardersättning på grund av samma elavbrott.

Om elavbrottet varar mindre än 12 timmar eller om det är fråga om kortvariga, ofta återkommande avbrott kan du kräva prisavdrag av nätbolaget. Prisavdraget motsvarar minst två veckor av din årliga nättjänstavgift.

Din rätt till skadestånd eller prisavdrag beror på om det bedöms ha varit fråga om ett fel i elleveransen.

Framställ ett skriftligt krav på skadestånd eller prisavdrag till ditt nätbolag inom skälig tid efter att du upptäckt felet.

Om du inte kan nå samförstånd med elbolaget om ersättningen kan du kontakta konsumentrådgivningen. Vid behov kan du föra ärendet till konsumenttvistenämnden.

Kontrollera också om din hemförsäkring ersätter skador orsakade av elavbrott och andra fel i elleveransen.