KKV hyväksyi ehdollisena Assemblinin ja Fidelix Holdingin välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 30.7.2021 yrityskaupan, jossa Assemblin AB hankkii Fidelix Holding Oy:n. Kaupan hyväksymisen ehtona on, että Assemblin myy tiettyjä rakennusautomaation liiketoimintojaan Uudellamaalla ja Pirkanmaalla sekä sitoutuu varmistamaan, että uusi ostaja saa käyttöönsä DEOS-automaatiojärjestelmän.

KKV on selvittänyt Assemblinin ja Fidelix Holdingin välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia. Assemblin on pohjoismainen asennusyhtiö, joka tarjoaa sähkö-, lämmitys-, putki- ja LVI-töihin liittyviä asiantuntijapalveluita Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Fidelix Holding on Fidelix-konsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluu joukko Suomessa ja Ruotsissa toimivia yrityksiä, jotka tarjoavat muun muassa rakennusautomaatioon liittyviä järjestelmiä ja palveluita sekä talotekniikan huoltopalveluita.

Viraston selvitysten perusteella yrityskauppa vähentäisi olennaisesti kilpailua Uudenmaan ja Pirkanmaan rakennusautomaation urakkakilpailutuksissa. Yrityskaupassa syntyisi ylivoimainen markkinajohtaja näillä alueilla eikä markkinoille jäisi riittävästi kilpailua.

Haitallisia kilpailuvaikutuksia voimistaisi osapuolten vahva asema rakennusautomaation järjestelmätuotteissa, jonka avulla ne voisivat vaikuttaa jälleenmyyjinä toimivien kilpailijoidensa edellytyksiin kilpailla ja laajentua rakennusautomaation urakkakilpailutuksissa.

Yrityskauppaa ei siten voitu hyväksyä ilman kaupalle asetettavia ehtoja.

Liiketoimintojen luovutus ja käyttäytymissitoumus ehtoina yrityskaupan hyväksymiselle

Yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa asettamalla yrityskaupan toteutumisen edellytykseksi ehtoja.

Ratkaisuna kilpailuongelmiin Assemblin on sitoutunut myymään Helsingin rakennusautomaation projektiyksikön ja projekteihin liittyvään takuuajan huoltoon tarvittavat resurssit sekä Hyvinkään ja Tampereen rakennusautomaation projekti- sekä huolto- ja kunnossapitoyksiköt tietyt soveltuvuusedellytykset täyttävälle ostajalle.

Sitoumuksen tehokkuutta lisää se, että yrityskauppaa ei voida panna täytäntöön ennen kuin ostajan kanssa on tehty sitova sopimus ja KKV on hyväksynyt ostajan.

Lisäksi Assemblin on sitoutunut parhaan kykynsä mukaan huolehtimaan siitä, että ostaja voi sopia DEOS AG:n kanssa DEOS-järjestelmäkumppanisopimuksen. Tämän varmistamiseksi Assemblin siirtää liiketoimintaluovutuksen yhteydessä ostajalle myös DEOS-järjestelmään liittyvän tuotekehityksen, teknisen tuen ja koulutuksen sekä Assemblinin keskeiset DEOS-yhteyshenkilöt.

KKV katsoo, että Assemblinin esittämät sitoumukset ovat riittävät poistamaan yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat ja varmistamaan kilpailullisen rakenteen säilymisen markkinoilla.

KKV:n päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lue lisää:

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Mikko Heinonen, p. 029 505 3162
Asiantuntija Aino Jankari, p. 029 505 3032
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Mikäli ensi vaiheen käsittelyssä ilmenee, että kaupalla saattaa olla haitallisia kilpailuvaikutuksia, virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Toisen vaiheen käsittely kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää toisen vaiheen käsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä. Toisen vaiheen käsittelyn jälkeen KKV voi hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, jos kaupasta ei aiheudu haitallisia kilpailuvaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos sen katsotaan olennaisesti estävän tehokasta kilpailua Suomessa. Ensisijainen tapa kaupan kielteisten kilpailuvaikutusten estämiseksi on asettaa sille ehtoja, esimerkiksi velvoite jonkin liiketoiminnan myymiseen. Jos ehtojen määräämisellä ei päästä tyydyttävään lopputulokseen, voi markkinaoikeus KKV:n esityksestä kieltää kaupan kokonaan.