Kuluttajansuojalakiin monia muutoksia vuoden 2023 alussa

Kuluttajansuojalaki uudistuu laajasti vuoden 2023 alussa, kun muun muassa puhelinmyynnin, alennusmarkkinoinnin ja palveluiden kuluttajansuojaan saadaan uusia säännöksiä. Tähän uutiseen on koottu muutosten pääkohdat pähkinänkuoressa.  

Puhelinmyyntiin kirjallinen vahvistus 

Kuluttajansuojan parantamiseksi puhelinmyynnissä otetaan käyttöön kirjallinen vahvistusmenettely. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myyntipuhelun jälkeen myyjän on erikseen lähetettävä kuluttajalle kirjallinen tarjous. Jos kuluttaja ei puhelinkeskustelun jälkeen hyväksy tarjousta kirjallisesti, sopimus ei sido kuluttajaa. 

Kirjallisen vahvistuksen myötä kuluttaja saa tutustua rauhassa sopimuksen sisältöön. Tämä parantaa erityisesti niiden kuluttajien asemaa, joiden kyky ymmärtää sopimuksen sisältö puhelun aikana on heikentynyt esimerkiksi iän, sairauden tai puutteellisen kielitaidon takia. 

Omnibus-direktiivi tuo monenlaisia muutoksia kuluttajansuojaan 

Omnibus-lakipaketin oli tarkoitus tulla voimaan jo toukokuussa 2022, mutta eduskunnan käsittelyn viivästyttyä muun muassa nämä säännökset astuvat voimaan vuoden 2023 alussa. 

1. Alennusmarkkinoinnin säännöt uudistuvat

Hinnanalennusilmoituksia koskeva kuluttajansuojalain 2 luvun 11 § uudistuu täysin. Tavaroiden alemarkkinoinnissa tulee jatkossa ilmoittaa myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Jos puolestaan yhtäjaksoisessa enintään 60 päivää kestävässä markkinointikampanjassa hinnanalennus suurenee asteittain, alimpana hintana voidaan ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita aiemman alimman myyntihinnan ilmoittamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske. 

Tarkempaa tietoa uusien säännösten soveltamisesta löytyy kuluttaja-asiamiehen päivitetystä linjauksesta Alennus- ja edullisuusilmaisut markkinoinnissa. 

2. Kotimyynnin peruuttamisoikeuteen muutoksia

Kuluttajansuojalain 6 lukuun tulee uusi säännös, jonka mukaan kuluttajalla on kotimyynnin peruuttamisoikeus myös esimerkiksi silloin, kun sopimus koskee ns. mittatilaustavaraa. Tämä sääntö koskee kotikäyntejä, joita kuluttaja ei itse ole pyytänyt. 

Toinen tärkeä muutos koskee peruuttamisoikeudesta kertomista. Jos kuluttajalla ei ole lain mukaan peruuttamisoikeutta, myyjän on jo nykyisinkin kerrottava tästä ennen sopimuksen tekemistä. Uutta laissa on se, että jos myyjä ei tätä tee, sopimus ei sido kuluttajaa. 

3. Uusia pykäliä kuluttaja-arvosteluista

Kuluttaja-arvostelujen yhteydessä on uuden lain myötä annettava tieto siitä, onko yritys varmistanut julkaistujen arvostelujen olevan peräisin kuluttajilta, jotka ovat oikeasti käyttäneet hyödykettä tai ostaneet sen. Lisäksi tulee kertoa, miten asia on varmistettu. Myynnin edistämiseksi on nimenomaisesti kiellettyä   

  • esittää tekaistuja kuluttaja-arvosteluita tai suositteluita  
  • ostaa kuluttaja-arvosteluita tai suositteluita 
  • vääristellä kuluttaja-arvosteluja tai sosiaalisen median suositteluja. 

4. Verkossa toimivien markkinapaikkojen tarjoajille uusia tiedonantovelvollisuuksia

Jos sopimus tehdään verkossa toimivalla markkinapaikalla, tulee markkinapaikan tarjoajan ennen sopimuksen tekemistä kertoa kuluttajalle muun muassa se, onko myyjä ilmoituksensa mukaan elinkeinonharjoittaja vai muu taho. Jos myyjä ei ole elinkeinonharjoittaja, vaan esimerkiksi yksityishenkilö, tulee kertoa myös se, että kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia ei sovelleta tehtyyn sopimukseen. 

Henkilöön kohdistuvat palvelut laajemmin kuluttajansuojan piiriin 

Kuluttajansuojalakiin lisätään vuoden alussa säännökset kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista henkilöön kohdistuvien palveluiden virhe- ja viivästystilanteissa. Lakiin lisätään myös säännökset vakiokorvauksesta, jos kuluttaja peruuttaa palvelun. Kuluttajilla olisi jatkossa myös oikeus peruuttaa palvelu pakottavien syiden, kuten äkillisen sairastumisen tai tapaturman vuoksi, joutumatta maksamaan peruutusmaksua.  

Uudistus koskee elinkeinonharjoittajien tarjoamia sosiaali- ja terveyspalveluja, varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluja, liikunta- ja muita hyvinvointipalveluja, elämys- ja juhlapalveluja, ravintolapalveluja, taksiliikenteen palveluja, ulkonäköön kohdistuvia palveluja sekä harrastuskursseja.  

Lisätietoja oikeusministeriön sivuilla. 

Päivitys 21.12.2022: Lakiesitys edelleen eduskunnan käsittelyssä. Lain voimaantulon ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Muuta tuoretta lainsäädäntöä 

Vuoden 2022 alun virhevastuu-uudistus toi uusia säännöksiä etenkin digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja sisältöjen virhetilanteisiin. Lisäksi perinteisen tavarankaupan virhesääntelyyn tuli muutoksia. Uudet säännökset koskevat 1.1.2022 jälkeen solmittuja sopimuksia. 

Uuden lain soveltamisen tueksi kuluttaja-asiamies on uudistanut linjaustaan Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa.