Många ändringar i konsumentskyddslagen i början av 2023

Konsumentskyddslagen förnyas i stor utsträckning i början av 2023 då det införs nya bestämmelser om konsumentskydd vid bland annat telefonförsäljning, tjänster och marknadsföring av rabatter. I den här nyheten presenteras ändringarnas huvudpunkter i ett nötskal. 

Skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning  

För att förbättra konsumentskyddet vid telefonförsäljning införs skriftligt bekräftelseförfarande. I praktiken innebär detta att försäljaren efter försäljningssamtalet ska skicka konsumenten ett separat skriftligt anbud. Om konsumenten inte godkänner erbjudandet skriftligen efter samtalet, är avtalet inte bindande för konsumenten. 

Genom den skriftliga bekräftelsen får konsumenten i lugn och ro bekanta sig med innehållet i avtalet. Detta förbättrar i synnerhet ställningen för de konsumenter vars förmåga att förstå avtalets innehåll under samtalet har försämrats till exempel på grund av ålder, sjukdom eller bristfälliga språkkunskaper.  

Omnibus-direktivet medför många slags förändringar

Det så kallade omnibus-lagpaketet skulle egentligen träda i kraft redan i maj 2022, men eftersom riksdagens behandling fördröjdes träder bland annat dessa bestämmelser i kraft i början av 2023.  

1. Reglerna för marknadsföring av rabatterade priser förnyas

Konsumentskyddslagens 2 kap. 11 § som gäller meddelanden om nedsatta priser förnyas helt. När varor marknadsförs till ett rabatterat pris ska man även ange det lägsta pris till vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregick prissänkningen. Om prissänkningen gradvis ökar under en marknadsföringskampanj som pågått i högst 60 dagar utan avbrott, kan som lägsta pris då anges det pris till vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregår den första prissänkningen. Skyldigheten att ange det tidigare lägsta försäljningspriset gäller dock inte livsmedel som snabbt förfars. Närmare information om tillämpningen av de nya bestämmelserna finns i konsumentombudsmannens uppdaterade riktlinje Uttryck för rabatter i marknadsföringen  Den uppdaterade versionen är på finska och kommer inom kort på svenska. Den nuvarande riktlinjen gäller fram till slutet av 2022. 

2. Ändringar i ångerrätten vid hemförsäljning

I 6 kap. i konsumentskyddslagen införs en ny bestämmelse enligt vilken konsumenten har ångerrätt vid hemförsäljning även till exempel när avtalet gäller s.k. måttbeställda varor. Denna regel gäller hembesök som konsumenten inte själv har begärt. 

En annan viktig ändring gäller information om ångerrätten. Om konsumenten inte har någon ångerrätt enligt lagen, ska säljaren redan nu informera om detta innan avtalet ingås. Det nya i lagen är att om säljaren inte gör det, är avtalet inte bindande för konsumenten.  

3. Nya paragrafer om konsumentrecensioner

I samband med konsumentrecensioner ska man i och med den nya lagen informera om huruvida företaget har säkerställt att de publicerade recensionerna kommer från konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkten. Dessutom ska man berätta på vilket sätt detta har säkerställts. För att främja försäljningen är det uttryckligen förbjudet att    

  • lägga ut falska konsumentrecensioner eller konsumentrekommendationer 
  • köpa konsumentrecensioner eller konsumentrekommendationer 
  • ge en vilseledande bild av konsumentrecensioner eller konsumentrekommendationer på sociala medier.

 4. Nya informationsskyldigheter för tillhandahållare av marknadsplatser på nätet

Om ett avtal sluts på en internetbaserad marknadsplats ska tillhandahållaren av marknadsplatsen innan avtalet ingås informera konsumenten bland annat om huruvida säljaren enligt egen utsago är näringsidkare eller någon annan aktör. Om säljaren inte är näringsidkare, utan till exempel en privatperson, ska man också berätta att de rättigheter som grundar sig på konsumentskyddslagstiftningen inte tillämpas på avtalet.   

Ett mer omfattande konsumentskydd för tjänster som riktar sig till personer  

Till konsumentskyddslagen fogas i början av året bestämmelser om konsumentens rättigheter och skyldigheter vid fel och fördröjningar i tjänster som riktar sig till personer. Till lagen fogas också bestämmelser om standardersättningen om konsumenten avbeställer tjänsten. Konsumenterna ska i fortsättningen också ha rätt att avbeställa tjänsten av tvingande skäl, till exempel om konsumenten plötsligt insjuknat eller råkat ut för en olycka, utan att behöva betala avbeställningsavgift.  

Reformen gäller socialservice och hälsotjänster, småbarnspedagogiska tjänster och utbildningstjänster, idrottstjänster och andra välfärdstjänster, upplevelse- och festtjänster, restaurangtjänster, taxitrafiktjänster, tjänster som gäller utseende samt hobbykurser som tillhandahålls av näringsidkare.   

Mer information på justitieministeriets webbplats 

Uppdatering 21.12.2022: Lagförslagets behandling i riksdagen fördröjs. Tidpunkten för när lagen träder i kraft klarnar senare.

Annan ny lagstiftning  

Reformen av ansvaret för fel i början av 2022 medförde nya bestämmelser om fel på digitala produkter, tjänster och digitalt innehåll. Dessutom ändrades bestämmelserna om fel när det gäller traditionell handel med varor. De nya bestämmelserna gäller avtal som ingåtts efter den 1 januari 2022.  

Som stöd för tillämpningen av den nya lagen har konsumentombudsmannen förnyat sin riktlinje Ansvaret för fel och garanti vid köp av konsumtionsvaror på finska. Riktlinjen översätts inom kort till svenska. Läs mer om fel i varor och tjänster.