Uuden asunnon virhe

Uuden asunnon vuositarkastuksessa kartoitetaan rakennuksen ja asuntojen kunto ja mahdolliset virheet.  On tärkeää, että tarkistat oman asuntosi kunnon ja ilmoitat kaikki havaitsemasi virheet myyjälle. Vuositarkastuksen jälkeen voit menettää oikeuden vaatia virheiden korjaamista.

Mikä katsotaan uuden asunnon virheeksi?

Asunnossa on virhe, jos

  • asunto ei vastaa sitä mitä on sovittu tai mitä on muuten perustellusti aiheellista olettaa vastaavan asunnon kaupassa
  • asunto ei täytä rakentamisen säännöksiä tai määräyksiä
  • asunnon ominaisuuksista voi aiheutua haittaa terveydelle
  • asunnon rakentamisessa käytetty materiaali ei vastaa kestävyydeltään tavanomaista hyvää laatua tai rakentamista ei ole tehty hyvän rakentamistavan mukaisesti
  • myyjä on antanut asunnosta virheellistä tietoa tai ei ole kertonut tärkeää tietoa
  • ostajalle on annettu puutteellista tai väärää tietoa esimerkiksi taloyhtiön taloudellisesta tilanteesta
  • osakkeisiin kohdistuu jonkun muun kuin osakkeiden ostajan omistus-, pantti tai muu oikeus, eikä kauppasopimuksessa ole tätä koskevaa rajoitusta (ns. oikeudellinen virhe).

Asunnon virheellisyyttä arvioidaan asuntokauppalain yleisen virhesäännöksen lisäksi tiedonantovirhettä, taloudellista virhettä ja oikeudellista virhettä koskevien säännösten perusteella.

Ennen muuttoa on järjestettävä muuttotarkastus

Ennen asuntoon muuttoa ja viimeisten kauppahintaerien maksamista myyjän on järjestettävä muuttotarkastus.

Muuttotarkastuksessa kirjataan mahdolliset havaitut virheet ja puutteet, kuten kaakeleiden halkeamat tai parketin naarmut. Virheet korjataan joko ennen muuttoa tai viimeistään vuositarkastuksen yhteydessä. Virheiden kirjaaminen on tärkeää, ettei myöhemmin tule kiistaa siitä, missä vaiheessa virhe on syntynyt ja kuka sen on aiheuttanut.

Vuositarkastus järjestetään taloyhtiön ja asunnon ostajan turvaksi

Uudiskohteen perustajaosakkaan eli myyjän on järjestettävä vuositarkastus, jossa kartoitetaan rakennuksessa ja asunnoissa mahdollisesti olevat virheet. Vuositarkastus järjestetään 12–15 kuukauden kuluttua rakennuksen käyttöönotosta.

Uudiskohteen asunnon ostajan velvollisuus on tarkistaa oman asunnon kunto. Taloyhtiön hallitus vastaa taloyhtiön kunnossapitovastuun piiriin kuuluvien yhtiön yhteisten tilojen kuten rappukäytävien, julkisivun ja piha-alueiden tarkastamisesta ja virheisiin vetoamisesta.

Mikäli asunnossa ilmenee ennen vuositarkastusta asumista haittaavia, vakavampia tai mahdollisesti rakennusta vahingoittavia virheitä kuten vesivahinko, tulee asukkaan ilmoittaa niistä välittömästi. Pienemmät asumista haittaamattomat virheet, kuten materiaalien pintavirheet tai huonosti sulkeutuvat kaapit, jotka ilmenevät muuton ja vuositarkastuksen välillä, voidaan ilmoittaa kerralla vuositarkastuksessa.

Vuositarkastuksen jälkeen myyjän vastuulla ovat vain mahdolliset piilevät virheet, jotka ovat olleet rakennuksessa jo silloin kun asunto on luovutettu ostajalle, mutta ilmenevät vasta myöhemmin. Vuositarkastuksen jälkeen ostaja ei siis voi enää vedota sellaisiin virheisiin, jotka olisi jo pitänyt havaita ja ilmoittaa viimeistään vuositarkastuksen yhteydessä.

Jos asunnossa ilmenee virheitä vuositarkastuksen jälkeen, ostajan täytyy reklamoida myyjälle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä kun se olisi pitänyt havaita. Reklamaatio tehdään myyjälle kirjallisesti. Reklamaatioon kirjataan vaatimus virheen korjaamisesta tai muusta vaaditusta hyvityksestä.

Myyjällä on velvollisuus ja oikeus korjata asunnon virhe

Myyjällä on oikeus korjata rakennuksessa tai asunnossa oleva virhe. Virheen korjaaminen on ensisijainen toimenpide. Virhe tulee korjata kohtuullisessa ajassa sen ilmoittamisesta. Jos virheestä ilmoitetaan ennen vuositarkastusta, mutta virhe ei haittaa asumista, myyjä voi korjata virheen vasta vuositarkastuksen yhteydessä.

Jos virheen korjaaminen ei ole mahdollista tai myyjä ei muuten korjaa virhettä, ostajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta, joka määritellään tapauskohtaisesti.

Jos rakentamisvaiheen tai rakentamisajan jälkeinen vakuus on voimassa eikä myyjä korjaa tai korvaa vastuulleen kuuluvia virheitä, voi ostaja ja/tai asunto-osakeyhtiö vaatia vakuuden tai sen osan luovuttamista käyttöönsä.

Riitatapauksissa pankki ei yleensä luovuta vakuutta automaattisesti ostajan tai yhtiön käyttöön, vaan edellyttää ensin kuluttajariitalautakunnan tai tuomioistuimen kannanottoa siihen, onko kyseessä virhe vai ei.

Jos virhe ja sen aiheuttama sopimusrikkomus on merkittävä eikä virhettä korjata, äärimmäisenä seurauksena on kaupan purkaminen. Kaupan purkaminen on kuitenkin erittäin poikkeuksellista. Mahdollinen kaupan purkuun johtava tilanne voi olla, jos kyseessä on esimerkiksi rakennusvirhe, josta aiheutuu terveydellisiä haittoja, eikä virhettä voi korjata.