Huollot ja korjaukset

Huoltamalla autoa säännöllisesti, turvaat autosi kestävyyttä ja toimivuutta. Määräaikaishuoltopaikan voit valita itse, mutta huollot on tehtävä auton huolto-ohjelman mukaisesti. Korjaamo vastaa mahdollisista virheistä takuun tai virhevastuun perusteella.

Auton määräaikaishuollon paikan voit valita itse

Autosi takuu ja virhevastuu pysyvät voimassa, kun huolehdit että autoa huolletaan valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Voit valita autosi määräaikaishuoltopaikan, mutta huollot on tehtävä huolto-ohjelman mukaisesti.

Jos teetät määräaikaishuollon muualla kuin auton merkkihuollossa, varmista että huollossa noudatetaan auton valmistajan Suomessa voimassa olevaa huolto-ohjelmaa. Varmista myös, että korjaamolla on autosi huollon tekemiseen tarvittavat tiedot ja välineet käytössä.

Kaikilla korjaamoilla on mahdollisuus käyttää valmistajien tietokantoja autojen huolto-ohjelmista.  Ennen huoltoajan varaamista sinun kannattaa tarkistaa, että korjaamo sitoutuu hankkimaan ajantasaiset tiedot auton valmistajan tietolähteistä.

Jos määräaikaishuollossa tehty virhe tai huollon laiminlyönti aiheuttaa autoon vian, voivat myyjä, valmistaja tai maahantuoja kieltäytyä vastaamasta vian korjaamisesta tai muusta hyvityksestä, jotka heille takuuehtojen tai virhevastuun perusteella muuten kuuluisi. Jos huollon laiminlyönnillä ja ilmenneellä vialla ei ole minkäänlaista syy-yhteyttä, eivät myyjä, valmistaja tai maahantuoja voi vetäytyä vastuustaan pelkästään huollon laiminlyönnin perusteella.

Takuunantaja saa vaatia, että auton takuukorjaukset tehdään takuunantajan määräämässä korjaamossa.

Auton korjauksen työtilaus kannattaa laatia yksityiskohtaisesti

Hyvään korjaamotapaan kuuluu, että auton huolto on teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen. Työtilaus on sinua ja korjaamoa sitova sopimus ja se kannattaa laatia mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Jos auton vika ei ole tiedossa, kannattaa ennen varsinaisen korjauksen aloittamista sopia vian etsimisestä ja sen hinnasta. Tällöin varsinainen työtilaus tehdään vasta vian määrittämisen ja hinta-arvion laatimisen jälkeen.

Jos peruutat työtilauksen ennen työn aloittamista tai valmistumista, korjaamo voi veloittaa sinulta ennen peruutusta tekemästään työstä, käyttämistään tai tilattua työtä varten hankkimistaan varaosista ja tarvikkeista sekä muista tämän työtilauksen aiheuttamista välttämättömistä kustannuksista.

Korjaamo hankkii korjauksessa käytettävät varaosat ja tarvikkeet, ellette ole sopineet toisin. Jos hankit tarvittavat varaosat itse muualta, korjaamon pitää ennen osien asentamista varmistaa, että ne ovat autoosi soveltuvia.

Korjaamo vastaa omasta työstään, vaikka sinä toimittaisit osat. Korjaamo ei kuitenkaan vastaa itse hankkimiesi osien vioista ja puutteista, jos niitä ei ole voinut ennen asennusta havaita. Näissä tilanteissa vastuu voi korjaamon sijasta olla varaosan myyjällä. Vastuukysymysten selvittäminen on usein hankalampaa kuin tilanteissa, joissa korjaamo hankkii työssä käytettävät varaosat ja tarvikkeet.

  • tehtävät työt ja vaihdettavat varaosat niin yksilöidysti kuin mahdollista
  • korjauksen hinta ja mitä siihen sisältyy menettelytavat, mikäli korjauksen aikana löytyy tarvetta lisätyölle
  • maksuehdot
  • työn valmistumisajankohta
  • yhteydenpito korjaamon aukioloaikoina: puhelinnumero, josta työn tilaajan voi tavoittaa päivisin
  • käytetäänkö käytettyjä osia
  • hankkiiko työn tilaaja varaosat itse muualta

Korjauksen hinnan määräytyminen

Korjaamon antama hintatieto koskee koko korjausta sisältäen siinä käytetyt varaosat ja tarvikkeet. Auton luovutuksen yhteydessä kannattaa käydä yhdessä korjaamon kanssa läpi autossa tehdyt työt ja laskun sisältö.

Jos korjauksen hinnasta tulee erimielisyyksiä, korjaamolla on oltava näyttöä siitä, mistä hinnasta on sovittu. Voidakseen laskuttaa korjauksesta vaatimansa hinnan, korjaamon pitää pystyä näyttämään, että laskutetuista toimenpiteistä on sovittu.

Jos korjauksen tai huollon hinnasta ei ole sovittu, on maksettava yrityksen pyytämä hinta. Hinta ei kuitenkaan voi olla kohtuuton. Hinnan kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa työn sisältö ja laajuus, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa sekä sopimusajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa.

Lisä- ja muutostöihin on kysyttävä lupa

Korjaus- tai huoltotyön yhteydessä saattaa käydä ilmi, että korjaus kannattaa suorittaa toisella tavalla tai eri laajuisena kuin työtilausta tehtäessä sovittiin. Kun työtilaus muuttuu, korjaamolla on velvollisuus pyytää lupa lisätöiden tekemiseen. Korjaamon pitää samalla ilmoittaa, jos lisätöiden tekemättä jättämisestä aiheutuu vaaraa autolle tai asiakkaalle.

Korjaamo saa tehdä vähäisiä ja tarkoituksenmukaisia tilaukseen kuulumattomia lisätöitä, jos se ei saa asiakkaaseen yhteyttä kohtuullisessa ajassa. Lisätöiden kustannusten enimmäismäärästä voidaan sopia etukäteen. Jos asiasta ei ole sovittu, saavat tällaisten lisätöiden kustannukset lähtökohtaisesti olla enintään 150 euroa. Korjaamo ei saa ylittää työtilaukseen merkittyä enimmäishintaa lisätöidenkään vuoksi, jos muuta ei ole sovittu.

Auton korjauksen ja huollon maksaminen

Autojen korjaukset ja huollot maksetaan yleensä työn valmistuttua. Korjaamon ei tarvitse luovuttaa autoa ennen kuin maksu on maksettu, ellei asiasta ole sovittu toisin osapuolten kesken.

Jos laskun loppusummasta on kiistaa, korjaamon tulee luovuttaa auto, kun asiakas on maksanut riidattoman osan laskusta. Korjaamo voi kieltäytyä auton luovuttamisesta, jos asiakas jättää maksamatta olennaisesti enemmän kuin hänellä lain mukaan olisi oikeus.

Auton korjaus on tehtävä valmiiksi sovitussa ajassa. Jos tarkkaa valmistumisaikaa ei ole sovittu, korjaus on tehtävä kohtuullisessa ajassa. Korjausajan kohtuullisuutta arvioitaessa huomioidaan mm. työn laatu ja laajuus ja mahdollisesti tilatut lisätyöt.

Auton korjaus on viivästynyt, jos sitä ei ole suoritettu sovittuna aikana. Jos työn valmistumisaikaa ei ole sovittu, se on luovutettava korjaukseen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa sopimuksen teosta. Tavanomaisissa korjauksissa kohtuullisena aikana voidaan pitää 2 viikkoa.