Palveluiden hinnasta sopiminen

Sovi palvelutöiden hinnasta aina kirjallisesti. Hinta voi perustua joko hinta-arvioon, kiinteään hintaan, suuntaa antavaan hintatietoon tai enimmäishintaan. Jos hinnasta ei ole sovittu, sinun on maksettava yrityksen pyytämä kohtuullinen hinta.

Sovi palvelutöiden hinnasta kirjallisesti

Palvelutöiden, kuten remontti- ja korjaustöiden, hinnasta kannattaa aina sopia kirjallisesti. Osapuolet voivat sopia palvelun hinnasta esimerkiksi niin, että hinta perustuu joko hinta-arvioon, kiinteään hintaan, suuntaa antavaan hintatietoon tai enimmäishintaan.

Yrityksen on pystyttävä perustelemaan väitteensä, jos syntyy erimielisyyttä siitä, onko sopimuksessa mainitulla hinnalla tarkoitettu hinta-arviota vai suuntaa antavaa hintatietoa.

Jos hinnasta ei ole sovittu

Jos hinnasta ei ole sovittu, palvelusta on maksettava yrityksen pyytämä hinta. Hinta ei kuitenkaan voi olla kohtuuton.

Hinnan kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa työn sisältö ja laajuus, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa sekä sopimusajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa.

Hinnan määräytyminen

 • Jos työ tehdään kiinteällä hinnalla, summa pysyy samana, vaikka esimerkiksi työhön käytetty aika tai tarvikekustannukset muuttuisivat.

  Yritys ei voi siis laskuttaa sovittua kiinteää hintaa enempää. Toisaalta yrityksen ei myöskään tarvitse alentaa hintaa, jos työ tulee oletettua halvemmaksi.

 • Remontti- ja korjaustöissä on tavallista, että yritys ei sitoudu kiinteään hintaan, vaan antaa hinta- tai kustannusarvionsa sitten, kun on tutustunut korjattavaan kohteeseen tai laitteeseen. Yrityksen on hinta-arviota antaessaan ilmoitettava asiakkaalle selkeästi, koskeeko hinta-arvio vain työn osuutta, materiaaleja tai varaosia. Jos näin ei ole tehty, hinta-arvio tarkoittaa palvelun kokonaishintaa.

  Yrityksellä on oikeus vaatia maksu hinta-arvion tekemisestä, mutta maksullisuudesta on kerrottava etukäteen. Yrityksen pitää pysyä hinta-arviossa, mutta perustelluista syistä sen voi ylittää enintään 15 prosentilla. Yritys ei saa toisaalta periä hinta-arvion mukaista hintaa, jos lopullinen hinta jää alle hinta-arvion.

  Mahdolliset alkuperäiseen toimeksiantoon kuulumattomat lisätyöt eivät kuulu hinta-arvion piiriin, vaan niistä yrityksen pitää sopia asiakkaan kanssa erikseen.

 • Suuntaa antava hintatieto annetaan usein silloin, kun yritys ei ole vielä tutustunut kohteeseen tai korjattavaan laitteeseen. Tilaajan on silloin varauduttava siihen, että ilmoitettu hinta ylittyy.

  Jos suuntaa antava hintatieto kuitenkin näyttää ylittyvän merkittävästi, yrityksen pitää ilmoittaa viipymättä asiasta työn tilaajalle ja sen on tarvittaessa keskeytettävä työ.

 • Enimmäishinta on työn hinnan yläraja. Yritys ei saa laskuttaa sovittua enimmäishintaa enempää, vaikka työstä aiheutuisi ilmoitettua suuremmat kustannukset. Sen sijaan hinta voi alentua, jos työn tai työssä käytettävien materiaalien kustannukset ovatkin oletettua pienemmät.

Toimi näin, jos sopimusehdot ovat mielestäsi kohtuuttomat 

 • Jos sopimusehto on mielestäsi kohtuuton, neuvottele ensiksi yrityksen kanssa ehdon kohtuullistamisesta. Kohtuuton sopimusehto voi koskea esimerkiksi hintaa, sopimuksen kestoa, toimitusaikaa, maksua, laskutusta, virheiden seuraamuksia tai sopimuksen irtisanomista.

  Jos viivyttelet ongelman ilmoittamisessa, voit menettää oikeutesi vaatimuksen esittämiseen.

  Usein ongelma ratkeaa, kun ilmoitat palveluntarjoajalle mahdollisimman nopeasti asiasta.

  Jos yritys ei reagoi toivomallasi tavalla, tee yritykselle kirjallinen reklamaatio, jossa kuvailet tarkasti ongelman ja ilmoitat vaatimuksesi.

  Perustele, miksi sopimusehto on mielestäsi kohtuuton. Esitä näyttöä näkemyksesi tueksi, jos se on mahdollista. Esimerkiksi asiakirjat, sähköpostikirjeenvaihto tai muut todisteet voivat auttaa asiaa.

  Voit hyödyntää reklamaation laatimisessa Reklamaatioapuria. Reklamaatioapuri antaa myös tietoa oikeuksistasi ja auttaa arvioimaan, mitä voisit omassa tapauksessasi vaatia.

  Reklamaatioapuri – reklamaation tekeminen yritykselle

 • Jos vastapuoli ilmaisee halunsa asian selvittämiseen, yrittäkää löytää neuvottelemalla kumpaakin tyydyttävä ratkaisu.

  Harkitse tarkkaan, onko vastapuolen ehdotus hyväksyttävissä. Usein tilanteissa ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Sopiminen on usein pitkittynyttä riitaa parempi ja taloudellisempi ratkaisu.

 • Jos reklamaatio ja neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, voit kysyä ohjeita kuluttajaneuvonnasta.

  Asiasi käsittely edellyttää yleensä tietoa vastapuolen näkemyksestä.

  Asiointi kuluttajaneuvonnassa 

Yrityksille