Service och reparation av bilar 

Genom att regelbundet utföra service på bilen säkerställer du dess hållbarhet och att den fungerar. Du får själv välja var bilen ska genomgå periodisk service, men servicen ska göras enligt bilens serviceprogram. Verkstaden ansvarar för eventuella fel på basis av garantin eller felansvar.

Du får själv välja var den periodiska servicen genomförs

Garantin och felansvaret för din bil fortsätter att gälla när du ser till att bilen genomgår service enligt tillverkarens anvisningar. Du får välja var din bil ska genomgå periodisk service, men servicen måste göras enligt serviceprogrammet.

Om du låter göra den periodiska servicen någon annanstans än vid en märkesservice ska du se till att biltillverkarens serviceprogram som är i kraft i Finland följs. Säkerställ också att verkstaden har de uppgifter och redskap som behövs för att utföra service av din bil.

Alla verkstäder har möjlighet att använda tillverkarnas databaser över bilarnas serviceprogram. Innan du bokar en servicetid är det bra att kontrollera att verkstaden förbinder sig att skaffa aktuell information från biltillverkarens informationskällor.

Om ett fel i den periodiska servicen eller en försummelse av servicen orsakar ett fel på bilen, kan säljaren, tillverkaren eller importören vägra att svara för reparation eller annan gottgörelse av felet som de på grund av garantivillkoren eller felansvaret annars borde svara för. Om försummelsen av servicen inte har något samband med det uppkomna felet, kan säljaren, tillverkaren eller importören inte frånsäga sig sitt ansvar endast på grund av att servicen har försummats.

Garantigivaren får kräva att bilens garantireparationer utförs i en verkstad som utsetts av garantigivaren.

Det lönar sig att göra en detaljerad arbetsorder inför en bilreparation

Det hör till god verkstadssed att bilservicen är ändamålsenlig såväl tekniskt som ekonomiskt. Arbetsordern är bindande för dig och verkstaden och det lönar sig att göra upp en så detaljerad arbetsorder som möjligt.

Om man inte vet vad det är för fel på bilen, är det bra att innan den egentliga reparationen inleds komma överens om en felsökning och vad den kostar. Då beställs det egentliga arbetet först när felet har fastställts och näringsidkaren har gett ett kostnadsförslag.

Om du annullerar beställningen innan arbetet har inletts eller färdigställts, kan verkstaden debitera dig för det utförda arbetet, för reservdelar och tillbehör som använts eller införskaffats för arbetet och för övriga nödvändiga kostnader i anslutning till beställningen.

Verkstaden skaffar de reservdelar och tillbehör som används vid reparationen, om ni inte har kommit överens om något annat. Om du själv skaffar de reservdelar som behövs ska verkstaden innan delarna monteras säkerställa att de är lämpliga för din bil.

Verkstaden ansvarar för sitt eget arbete även om du levererar delarna. Verkstaden ansvarar dock inte för fel och brister i de delar som du själv har skaffat, om de inte har kunnat upptäckas före monteringen. I dessa situationer kan ansvaret ligga på försäljaren av reservdelen i stället för verkstaden. Det är ofta svårare att reda ut ansvarsfrågor än i situationer där verkstaden skaffar de reservdelar och tillbehör som behövs för arbetet.

  • de arbeten som ska utföras och de reservdelar som ska bytas så detaljerat som möjligt
  • reparationens pris och vad den omfattar
  • förfaringssättet om det under reparationen uppstår behov av tilläggsarbete
  • betalningsvillkoren
  • tidpunkten när arbetet ska vara färdigt
  • kontakt under verkstadens öppettider: ett telefonnummer där den som har beställt arbetet kan nås dagtid
  • eventuell användning av begagnade delar
  • skaffar beställaren själv reservdelarna på annat håll

Fastställande av priset för reparationen

Den prisinformation som verkstaden ger gäller hela reparationen inklusive de reservdelar och tillbehör som används. När bilen överlämnas lönar det sig att tillsammans med verkstaden gå igenom vilka arbeten som har utförts på bilen och vad fakturan innehåller.

Om parterna är oense om priset för reparationen, måste verkstaden kunna bevisa vilket pris man har kommit överens om. För att kunna fakturera för reparationen måste verkstaden kunna bevisa att man kommit överens om de fakturerade åtgärderna.

Tillåtelse krävs för tilläggs- och ändringsarbeten

I samband med reparations- eller servicearbeten kan det visa sig att det skulle vara bra att utföra reparationen på ett annat sätt eller i en annan omfattning än vad man kom överens om när beställningen gjordes. När beställningen förändras är verkstaden skyldig att be om tillåtelse att utföra tilläggsarbeten. Samtidigt ska verkstaden meddela om det medför risker för bilen eller kunden om tilläggsarbetena lämnas ogjorda.

Verkstaden får göra små och ändamålsenliga tilläggsarbeten som inte ingår i beställningen om det inte går att få tag på kunden inom skälig tid. Maximibeloppet för tilläggsarbetet kan avtalas på förhand. Om man inte kommit överens om saken, får kostnaderna för sådana tilläggsarbeten i regel uppgå till högst 150 euro. Verkstaden får inte överskrida maximipriset i beställningen ens i fråga om tilläggsarbeten, om det inte har avtalats med kunden.

Betalning för reparation och service av bil

Reparationer och service av bilar betalas i allmänhet när arbetet är klart. Verkstaden behöver inte överlåta bilen förrän betalningen är gjord, om inte parterna har kommit överens om annat.

Om det uppstår en tvist om fakturans slutsumma ska verkstaden överlåta bilen när kunden har betalat den ostridiga delen av fakturan. Verkstaden kan vägra att överlåta bilen om kunden underlåter att betala väsentligt mer än hen enligt lagen skulle ha rätt till.

Bilen ska repareras inom överenskommen tid. Om ingen exakt tid för färdigställande har avtalats, ska reparationen göras inom skälig tid. Vid bedömningen av reparationstidens skälighet beaktas bl.a. arbetets art och omfattning och eventuella beställda tilläggsarbeten.

Reparationen av bilen har fördröjts om den inte har utförts inom den överenskomna tiden. Om tidpunkten för när arbetet ska vara färdigt inte har avtalats, ska bilen överlåtas inom skälig tid från det att avtalet ingicks med hänsyn till reparationens art och omfattning. Vid normala reparationer kan 2 veckor anses vara en skälig tid.