Korjausten viivästyminen ja virheet

Jos autosi korjaus viivästyy, korjaamon pitää ilmoittaa asiasta. Korjaamolle on yleensä annettava viivästyksen sattuessa kohtuullinen lisäaika. Työtä ei tarvitse maksaa ennen kuin työ on tehty. Korjaus on virheellinen, jos se ei vastaa sovittua tai korjausta ei ole tehty ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

Auton korjauksen viivästyminen

Auton korjaus on viivästynyt, jos sitä ei ole suoritettu sovittuna aikana. Jos työn valmistumisaikaa ei ole sovittu, se on luovutettava korjaukseen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa sopimuksen teosta. Tavanomaisissa korjauksissa kohtuullisena aikana voidaan pitää 2 viikkoa.

Jos auton korjauksen valmistuminen viivästyy, korjaamon pitää ilmoittaa asiasta.  Korjaamolle on yleensä annettava viivästyksen sattuessa kohtuullinen lisäaika.

Sinulla on oikeus olla maksamatta palvelun hintaa tai osaa siitä, kunnes työ on tehty. Pidätettävän summan on suurin piirtein vastattava viivästyneen työn osuutta. Koko kauppahinnan voi jättää maksamatta vain silloin, jos viivästys on niin merkittävä, että se voisi oikeuttaa sopimuksen purkamisen.

 • Sinulla on oikeus vaatia korvausta vahingoista, joita viivästys on aiheuttanut.

  Jos tarvitset autoa korjauksen viivästyessä, selvitä ensin korjaamolta saatko sieltä veloituksetta sijaisauton. Mikäli sijaisautoa ei anneta, voit vaatia viivästyksen aikana syntyneistä tarpeellisista vuokra-auton kustannuksista korvausta korjaamolta.

  Vahingonkorvauksen saaminen edellyttää näyttöä vahingon syntymisestä. Kustannuksista pitää olla kuitti tai muu luotettava selvitys.

  Sinulla ja korjaamolla on velvollisuus menetellä niin, että vahingosta aiheutuneet kulut jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Esimerkiksi jos olisit perustellusti voinut vähentää viivästyksestä aiheutuneita kuluja toimimalla toisin, korjaamon ei tarvitse korvata turhiksi katsottavia kuluja.

  Pahasta mielestä tai henkisestä kärsimyksestä et voi saada vahingonkorvausta.

 • Sinulla on oikeus purkaa sopimus, jos korjaamo ei suorita työtä antamasi lisäajan aikana.

  Jos työtä tehtäessä ilmenee, että työ ei valmistu sovittuna aikana, voit tilaajana purkaa sopimuksen. Sinulla on silloin oltava painavia syitä päätellä työn viivästyvän ratkaisevasti.

  Oikeus purkaa sopimus koskee vain sitä osaa työstä, joka on vielä tekemättä. Jo tehdystä virheettömästä työstä on yleensä maksettava täysi hinta. Jos korjaustyön päämäärä jää viivästyksen vuoksi ratkaisevasti saavuttamatta, saat purkaa sopimuksen kokonaisuudessaan.

Virhe auton korjaustyössä

Korjauspalvelu on virheellinen, jos

 • se ei vastaa sisällöltään, toteutukseltaan ja tulokseltaan sovittua
 • työtä ei ole tehty ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut
 • se ei kestävyydeltään ja muuten vastaa sitä, mitä tilaaja yleensä voi vastaavan palveluksen yhteydessä olettaa
 • se ei vastaa laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia
 • korjaus ei vastaa korjaamon antamia tietoja (ja virheellisillä tiedoilla on ollut vaikutusta esimerkiksi valittuun korjaustapaan)
 • korjaamo on laiminlyönyt neuvontavelvollisuutensa esimerkiksi jättämällä kertomatta korjaukseen liittyvistä epäonnistumisen riskeistä.
 • Jos korjauksen virheestä syntyy erimielisyyttä, työn tilaajan on yleensä pystyttävä osoittamaan, että auton vika johtuu korjaamon työstä tai sen asentamista varaosista. Korjaamon on kuitenkin pystyttävä todistamaan, että työ on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

  Joskus auton vika voi olla vaikeasti löydettävä tai sellainen, ettei vikaa saada ammattitaitoisellakaan korjaamisella kuntoon.

  Jos korjauksen jääminen hyödyttömäksi johtuu korjaamon virheestä tai ammattitaidottomuudesta, ei korjauksesta saa periä maksua. Näiden tilanteiden erottaminen toisistaan ei ole aina helppoa. Jos korjaus ei ole täysin hyödytön, voi korjaamo periä saadusta hyödystä maksun. Tällaiset tilanteet joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti. Joskus tarvitaan myös ulkopuolinen arvio korjaamon toiminnasta.

  Ammattitaitoinen ja huolellinen korjaamo

  • selvittää vian huolellisesti, jotta vältytään tarpeettomilta ja toistuvilta korjauksilta
  • tuntee asianmukaiset korjaustavat ja – vaiheet, sekä noudattaa niitä
  • noudattaa korjauksissa kyseisen automerkin maahantuojan ohjeistuksen mukaisia työmenetelmiä ja korjaustapoja
  • osaa arvioida etukäteen onko korjaustoimenpide tarkoituksenmukainen
  • kieltäytyy vastaanottamasta työtä, jota ei ammattitaitonsa tai sopivien työvälineiden puuttumisen takia pysty tekemään.
 • Kun huomaat tai epäilet korjaamon työssä virhettä, ilmoita asiasta mahdollisimman pian korjaamolle. Virheilmoitus on paras tehdä kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla ja tallettaa siitä kopio itselle.

  Näin teet reklamaation yritykselle

  Lopeta auton käyttäminen, mikäli vika vaikuttaa sellaiselta, että käytön jatkaminen voi pahentaa vikaa tai aiheuttaa lisävaurioita. Selvitä tarvittaessa korjaamolta voiko autolla ajaa. Saatat menettää oikeutesi hyvitykseen tai sitä voidaan pienentää, jos toimintasi on aiheuttanut lisävaurioita.

  Korjaamon on virheen todettuaan korjattava virhe kohtuullisessa ajassa ilman lisäveloitusta.

  Uusintakorjaus on yleensä teetettävä korjaamossa, jossa alkuperäinenkin korjaus tehtiin.  Jos korjaamo ei pysty tekemään uusintakorjausta kohtuullisessa ajassa, voitte korjaamon kanssa sopia hinnanalennuksesta, joka vastaa suuruudeltaan virhettä.

  Uusintakorjauksen voi teettää toisessa korjaamossa alkuperäisen korjaamon kustannuksella vain perustelluista syistä, esimerkiksi jos virheen korjaamista ei voi lykätä tai korjaamoon ei saada yhteyttä. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että auton korjauksessa tapahtunut virhe ilmenee kesken matkan toisella paikkakunnalla. Tällöinkin sinun on mahdollisimman nopeasti oltava yhteydessä alkuperäisen korjauksen tehneeseen korjaamoon.

  Jos olet teettänyt uusintakorjauksen ilman perusteltua syytä jossain muualla, voit vaatia alkuperäiseltä korjaamolta hyvitystä vain niistä kuluista, jotka kyseiselle korjaamolle virheen korjaamisesta olisi aiheutunut.

  Sinulla on oikeus pidättyä maksamasta alkuperäistä laskua virhettä vastaavalta osalta, kunnes virheen oikaisu on tehty.

 • Sinulla on oikeus korvaukseen virheen aiheuttamista vahingoista. Vahingonkorvauksen saaminen edellyttää näyttöä vahingon syntymisestä.

  Voit saada korvauksen esimerkiksi virheen aiheuttamista matka-, posti- ja puhelinkuluista ja virheen selvittelykuluista, jos korjaamo ei ole itse selvittänyt vikaa.

  Jos tarvitset autoa virheen korjauksen aikana, selvitä ensin korjaamolta saatko sieltä veloituksetta sijaisauton. Mikäli sijaisautoa ei anneta, voit vaatia virheen oikaisun aikana syntyneistä tarpeellisista vuokra-auton kustannuksista korvausta korjaamolta.

  Kustannuksista pitää olla kuitti tai muu luotettava selvitys. Sinulla ja korjaamolla on velvollisuus menetellä niin, että vahingosta aiheutuneet kulut jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Esimerkiksi jos olisit perustellusti voinut vähentää virheestä aiheutuneita kuluja toimimalla toisin, korjaamon ei tarvitse korvata turhiksi katsottavia kuluja.

  Pahasta mielestä tai henkisestä kärsimyksestä et voi saada vahingonkorvausta.

Auton korjauksiin liittyvien erimielisyyksien ratkaiseminen 

 • Jos sinulla on palvelua koskeva ongelma, ota aina ensin yhteyttä yritykseen, jolta olet palvelun ostanut.  Jos viivyttelet ongelman ilmoittamisessa, voit menettää oikeutesi vaatimuksen esittämiseen.

  Usein ongelma ratkeaa, kun ilmoitat palveluntarjoajalle mahdollisimman nopeasti asiasta.

  Jos palveluntarjoaja ei reagoi toivomallasi tavalla, tee palveluntarjoajalle kirjallinen reklamaatio, jossa kuvailet tarkasti ongelman ja ilmoitat vaatimuksesi.

  Perustele vaatimuksesi ja esitä näyttöä näkemyksesi tueksi, jos se on mahdollista. Esimerkiksi valokuvat, asiakirjat, sähköpostikirjeenvaihto tai muut todisteet voivat auttaa asiaa.

  Voit hyödyntää reklamaation laatimisessa Reklamaatioapuria. Reklamaatioapuri antaa myös tietoa oikeuksistasi ja auttaa arvioimaan, mitä voisit omassa tapauksessasi vaatia.

  Reklamaatioapuri – reklamaation tekeminen yritykselle

 • Jos vastapuoli ilmaisee halunsa asian selvittämiseen, yrittäkää löytää neuvottelemalla kumpaakin tyydyttävä ratkaisu.

  Harkitse tarkkaan, onko vastapuolen ehdotus hyväksyttävissä. Usein tilanteissa ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Sopiminen on usein pitkittynyttä riitaa parempi ja taloudellisempi ratkaisu.

 • Jos reklamaatio ja neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, voit kysyä ohjeita kuluttajaneuvonnasta.

  Asiasi käsittely edellyttää yleensä tietoa vastapuolen näkemyksestä.

  Mikäli korjaamo ei myönnä virhettä ja sen osoittamiseksi tarvitaan teknisiä selvityksiä, joudut hankkimaan ne itse. Korjauksen virhettä koskevissa riidoissa voidaan tarvita lisäselvitystä esimerkiksi vian aiheutumissyystä tai mahdollisen huollon laiminlyönnin tai käyttövirheen vaikutuksesta vikaan.

  Asiointi kuluttajaneuvonnassa 

 • Jos sovintoa ei synny, voit viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunta antaa asiaan maksutta ratkaisusuosituksen. Ratkaisusuositus ei ole samalla tavalla osapuolia velvoittava kuin tuomioistuimen antama tuomio.

  Voit viedä erimielisyyden myös tuomioistuimen ratkaistavaksi.  Tuomioistuinkäsittelyyn liittyy kuluriski. Häviävä osapuoli joutuu yleensä korvaamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osittain. Tuomioistuinkäsittely on mahdollinen joko suoraan tai kuluttajariitalautakuntakäsittelyn jälkeen, mikäli korjaamo ei noudata lautakunnan ratkaisusuositusta.