Velan vanhentuminen

Kun velkasi on vanhentunut, velvollisuutesi maksaa velka lakkaa. Vanhentunutta velkaa ei saa periä. Yksityisoikeudellisella ja julkisoikeudellisella velalla voi olla eripituiset vanhentumisajat. Voit pyytää velkojalta tietoa omasta velkatilanteestasi ja velan vanhentumisesta.

Velan vanhentumisaika on yleensä kolme vuotta

Yritysten kuluttajilta perimät yksityisoikeudelliset velat, jotka perustuvat lainan myöntämiseen tai tavaran tai palvelun hankintaan, ovat kuluttajasaatavia.

 • Velan vanhentumisaika on pääsääntöisesti kolme vuotta velan erääntymisestä tai tavaran luovutuksesta.
 • Velan vanhentumisaika on viisi vuotta, jos velasta on annettu lainvoimainen tuomio tai muu ulosottoperuste, joka voidaan panna täytäntöön niin kuin lainvoimainen tuomio.

Velan vanhentuminen voidaan katkaista

Pääsääntöisesti velan vanhentuminen voidaan katkaista. Vanhentumisen katkaisemisen jälkeen alkaa kulua uusi, samanpituinen vanhentumisaika, joka on katkaistavissa.

Velan vanhentuminen katkeaa esimerkiksi, kun

 • osapuolet sopivat maksujen järjestelyistä, vakuudesta tai muusta velan ehtojen muutoksesta taikka siitä, että vanhentuminen on katkaistu
 • velallinen maksaa velkaa tai muutoin tunnustaa velan velkojalle
 • velkoja vaatii velalliselta maksusuoritusta tai muutoin muistuttaa velallista velasta
 • velkoja nostaa kanteen velan perimiseksi tai valvoo saatavaansa velkajärjestelyssä tai konkurssissa
 • velkoja panee vireille velkaa koskevan ulosottoasian.

Velan lopullinen vanhentuminen

Velan lopullinen vanhentumien koskee vain yksityishenkilöiden rahavelkoja, jotka vanhenevat lopullisesti

 • 20 vuodessa velan erääntymisestä, jos velkojana on yritys tai yhteisö
 • 25 vuodessa velan erääntymisestä, jos velkojana on yksityishenkilö.
 • 15 vuodessa ulosottoperusteen eli tuomion antamisesta
 • 20 vuodessa ulosottoperusteen eli tuomion antamisesta, jos ulosottoperusteessa tarkoitettu velkoja on yksityishenkilö
 • 20 vuodessa ulosottoperusteen eli tuomion antamisesta, jos korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalvelukseen.

Vuoden 2015 alusta voimaan tullut velan erääntymisestä laskettava vanhentuminen lasketaan osittain taannehtivasti siten, että lain voimaan tullessa 1.1.2015 vanhentumisajasta on kulunut enintään 15 vuotta. Tämä merkitsee sitä, että velkoja voi periä saataviaan lain voimaantulon 1.1.2015 jälkeen vielä 5 tai 10 vuotta velan vanhentumisajasta riippuen; esimerkiksi 31.12.1999 erääntynyt kuluttajasaatava, jonka vanhentumisaika on 20 vuotta, on vanhentunut lopullisesti 1.1.2020 tai esimerkiksi 30.6.2005 erääntynyt kuluttajasaatava vanhentuu lopullisesti 30.6.2025

Julkisyhteisöjen perimät velat vanhentuvat pääsääntöisesti viidessä vuodessa

Suuri joukko julkisyhteisöjen perimiä velkoja on suoraan ulosottokelpoisia. Tämä tarkoittaa sitä, että velkojan ei tarvitse hakea saatavalleen erillistä ulosottoperustetta käräjäoikeudesta.

Tällaisia suoraan ulosottokelpoisia saatavia ovat esimerkiksi

 • kunnan sairaalamaksut
 • päivähoitomaksut sekä muut sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksut
 • pysäköintivirhemaksut.

Tämänkaltaiset julkisyhteisöjen perimät velat:

 • Vanhenevat pääsääntöisesti lopullisesti viidessä vuodessa.
 • Vanhentumisaikaa ei voi katkaista.
 • Vanhentumisen määräaika lasketaan sen vuoden päättymisestä, jolloin velka on määrätty tai pantu maksuun.

Velan vanhentumisen vaikutukset

Kun velka vanhenee:

 • Velallisen velvollisuus velan takaisinmaksuun lakkaa. Velan vanhentumisen vuoksi sinulta ei voida myöskään vaatia kyseisen velan perinnästä syntyneiden perintäkulujen maksamista.
 • Kuluttajasaatavissa, esimerkiksi lainoissa ja tavaraan liittyvissä laskuissa, velallisella on oikeus saada palautus suorituksesta, jonka hän on tehnyt tietämättä velan olevan vanhentunut. Kuluttajalla on oikeus saada palautettavalle rahamäärälle viivästyskorkoa.
 • Vanhentuminen ei estä velkojaa saamasta suoritusta sellaisesta vakuudeksi annetusta velallisen omaisuudesta, johon velkojalla on pantti- tai pidätysoikeus.
 • Vanhentumisesta huolimatta velkoja voi periä saataviaan ennen vanhentumista ulosmitatusta omaisuudesta, esimerkiksi kiinteistön pakkohuutokaupasta.

Velan vanhentumista ei oteta tutkittavaksi tuomioistuimessa omasta aloitteesta eli viran puolesta, vaan vain asianosaisen väitteen perusteella. Sinun tulee itse vedota velan vanhentumiseen tuomioistuimessa.

Sinulla on oikeus saada tietoa veloistasi

Sinulla on oikeus pyytää velkojalta maksutta ajantasainen tieto velkojesi kokonaismäärästä ja perusteista. Sinulla on oikeus pyytää velkojalta kerran vuodessa maksutta erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys korkojen ja kulujen määräytymisestä.

Velkojan antamien tietojen pitää sisältää myös tieto velkojen mahdollisesta vanhentumisesta tai vanhentumisen katkaisemisesta sekä mahdollisista ulosottoperusteista päivämäärineen.

Velkatilanteen selvittämisessä on mahdollisuus turvautua talous- ja velkaneuvontapalveluihin. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Lue lisää talous- ja velkaneuvonnan verkkosivuilta.

Lue lisää 

Tietoa muun muassa talousvaikeuksissa auttavista toimijoista sekä laskureita taloudenhallinnan tueksi (esimerkiksi lainalaskuri ja budjettilaskuri sekä maksuvara- ja järjestelylainalaskuri).