Näin perintä etenee

Jos et pysty maksamaan saatavaa eli laskua tai muuta velkaa eräpäivään mennessä, kerro asiasta heti velkojalle ja neuvottele uudesta maksuaikataulusta.

Erääntyneen ja maksamatta jääneen saatavan loppusumma kasvaa koko ajan, sillä sinun on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuneet kohtuulliset kulut ja maksettava viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa.

Perinnällä tarkoitetaan vapaaehtoista perintää ja oikeudellista perintää. Esimerkiksi maksumuistutukset ja -vaatimukset ovat vapaaehtoista perintää. Oikeudellisella perinnällä tarkoitetaan perintää tuomioistuimessa ja ulosotossa.

Sinun täytyy maksaa erääntyneestä ja maksattamatta jääneestä saatavasta perintäkuluja ja viivästyskorkoa. Laki asettaa enimmäismäärät perintäkuluille ja viivästyskorolle. Velkoja voi ylittää perintäkulujen enimmäismäärät vain, jos perintä edellyttää tavanomaista suurempaa työmäärää. Velkojan on tällöin eriteltävä perintäkulut ja niiden perusteet sekä ilmoitettava sinulle, että kulut ovat enimmäismääriä suurempia.

 • Maksa lasku eräpäivään mennessä. Pääsääntöisesti laskun lähettämisen ja eräpäivän välillä tulee olla vähintään kaksi viikkoa aikaa.

  Viivästyskorkoa voi alkaa kertyä heti eräpäivän jälkeen.

 • Jos et maksa laskua eräpäivään mennessä, saat 1–2 maksumuistutusta. Maksumuistutus on yleensä velkojan toimittama huomautuslasku tai muu ilmoitus siitä, että erääntynyt saatava on yhä maksamatta.

  Velkoja saa lähettää sinulle ensimmäisen maksullisen muistutuksen aikaisintaan 14 päivän kuluttua eräpäivästä. Sinulta voidaan periä uudesta maksumuistutuksesta kuluja vain, jos edellisen maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää.

  Kustakin kirjallisesta tai sähköisestä maksumuistutuksesta voidaan veloittaa enintään 5 euroa.

  Maksumuistutuksesta ei seuraa sinulle vielä maksuhäiriömerkintää.

  Jos maksat saatavan eräpäivän jälkeen, mutta ennen kuin saat perintäkirjeen, sinun on maksettava perintäkulut, jos velkoja on ehtinyt tehdä kulujen perusteena olevat perintätoimet ennen kuin on saanut tiedon maksusuorituksestasi. Perintä tulee järjestää niin, että myös määräpäivän jälkeen tehdyt suoritukset otetaan viipymättä huomioon.

 • Jos et ole maksanut erääntynyttä saatavaa velkojan maksumuistutuksesta tai -muistutuksista huolimatta, velkoja voi siirtää perinnän ammattimaiselle perijätaholle kuten perintätoimistolle, joka jatkaa perintää lähettämällä maksuvaatimuksen.

  Maksuvaatimuksesta ei seuraa sinulle vielä maksuhäiriömerkintää. Maksamaton kuluttajaluotto voi kuitenkin 60 päivän viivästyksen jälkeen aiheuttaa sinulle maksuhäiriömerkinnän, jos asiasta on maininta luottosopimuksessasi. Lisäksi sinulle on vähintään 21 päivää ennen lähetettävä kirjallinen maksukehotus, jossa tämä uhka on mainittu.

  Milloin maksuvaatimus voidaan lähettää?

  Maksuvaatimusta ei saa antaa tai lähettää ennen kuin sinua on saatavan erääntymisen jälkeen muistutettu saatavasta ja maksumuistutuksen esittämisestä tai lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää.

  Maksuvaatimuksesta saa vaatia perintäkuluja vain, jos edellisen maksumuistutuksen tai -vaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää.

  Miten maksuvaatimus voidaan lähettää?

  Perintätoimistojen lähettämät maksuvaatimukset ovat lähtökohtaisesti kirjallisia. Sähköisiä toimittamistapoja ovat esimerkiksi pankin e-lasku, sähköposti ja sähköinen postilaatikko

  Sinulle voidaan lähettää maksuvaatimuksia myös sähköisesti, jos olet erikseen kirjallisesti tai sähköisesti antanut siihen suostumuksen. Ennen suostumuksen antamista kannattaa miettiä huolella, missä muodossa haluat maksuvaatimukset saada ja mikä tapa on omalla kohdalla varmin.

  Suostumusta voi pyytää velkoja tai perintätoimisto. Perintäyhtiön pyytämä suostumus voi koskea useampia, myös tulevia velkoja

  Suostumus on voimassa enintään vuoden ja sinulla on oikeus peruuttaa se milloin tahansa.

  Suostumuksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

  • valittu toimittamistapa (esim. sähköposti)
  • maksuvaatimuksia lähettävä perintätoimisto
  • mitä velkaa tai velkoja suostumus koskee
  • suostumuksen päiväys ja voimassaoloaika

  Tiettyä yksittäistä velkaa koskevat maksuvaatimukset voidaan toimittaa sinulle sähköisesti myös, jos olet sen nimenomaisesti hyväksynyt velan erääntymisen jälkeen.

  Jos maksuvaatimus toimitetaan sinulle sähköiseen postilaatikkoosi tai pankkiisi e-laskuna, perintätoimiston ei tarvitse muulla tavalla varmistaa maksuvaatimuksen perillemenoa. Muissa sähköisissä toimittamistavoissa sinulta edellytetään erillistä vahvistusta maksuvaatimuksen vastaanottamisesta tai sinulle on lähetettävä ilmoitus maksuvaatimuksesta myös toisessa viestikanavassa. Näin on esimerkiksi, jos maksuvaatimus lähetetään sinulle henkilökohtaiseen asiakaskansioosi.

  Myös edunvalvojalla tai edunvalvontavaltuutetulla on pyynnöstä oikeus saada maksuvaatimukset kirjallisesti tai sähköisesti. Tästä ei voi periä erillistä kustannusta

  Maksuvaatimuksen perintäkulut

  Ensimmäisen maksuvaatimuksen perintäkulut voivat olla

  • enintään 14 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa tai saatava on suoraan ulosottokelpoinen (esimerkiksi kunnan terveyskeskusmaksu)
  • enintään 24 euroa, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 euroa
  • enintään 50 euroa, jos saatavan pääoma on yli 1 000 euroa.

  Toisesta maksuvaatimuksesta saa vaatia

  • enintään puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kulujen enimmäismäärästä.

  Velkojan kanssa samaan konserniin kuuluva perintätoimisto tai velkojan perintää suorittava aputoiminimi voi omien velkojensa perinnässä vaatia maksuvaatimuksesta

  • enintään 5 euroa. 

  Perintäkuluja saa vaatia yleensä enintään kahdesta maksuvaatimuksesta. Useammasta kuin kahdesta maksuvaatimuksesta saa kuluja vaatia vain, jos useampiin perintätoimiin on ollut erityistä aihetta, eivätkä toteutetut perintätoimet ole suhteettomia, kun huomioidaan erityisesti saatavan pääoma. Sinulle tulee eritellä perintätoimet ja kertoa ne syyt, joiden takia perintätoimiin on ollut erityinen aihe.

  Lue maksujärjestelyistä

   

 • Jos et ole maksanut saatavaa maksuvaatimuksen tai -vaatimusten lähettämisen jälkeen, eikä uudesta maksusuunnitelmasta ole sovittu, velkoja tai perintätoimisto saattaa viedä asian käräjäoikeuteen saadakseen tuomion, jonka perusteella saatavaa voidaan periä ulosotossa.

  Velkomuskanne on mahdollista nostaa myös ilman edeltäviä vapaaehtoisen perinnän toimenpiteitä. Jos saatava on siirretty ammattimaiselle perijätaholle eli esimerkiksi perintätoimistolle, tulee sinulle lähettää maksuvaatimus ennen velkomuskanteen nostamista käräjäoikeudessa.

  Et voi yleensä tässä vaiheessa enää välttyä maksuhäiriömerkinnältä muuten kuin tekemällä sovinnon velkojan kanssa.

  Valtion ja kuntien saatavat ja pakolliset vakuutusmaksut ovat yleensä ulosmitattavissa ilman, että saatavaa peritään käräjäoikeudessa. Tällaisia ovat esimerkiksi

  • kunnan sairaalamaksut
  • päivähoitomaksut sekä muut sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksut
  • pysäköintivirhemaksut.

  Lue lisää oikeudenkäynnin kustannuksista

 • Kun tuomioistuin antaa asiassasi tuomion:

  • Saat maksuhäiriömerkinnän.
  • Velkaa voidaan alkaa periä ulosotossa.

  Katso lisätietoa ulosmittauksesta Ulosottolaitoksen sivuilta

Perinnän kokonaiskulujen enimmäismäärät

Vapaaehtoisen perinnän kokonaiskuluille on määrätty enimmäismäärät.  Kirjeitse lähetetyt maksumuistutukset ja -maksusuunnitelmat ovat vapaaehtoista perintää.

Vapaaehtoisen perinnän enimmäismäärät ovat

 • 60 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa
 • 120 euroa, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 euroa
 • 210 euroa, jos velan pääoma on yli 1 000 euroa
 • 51 euroa, jos kyse on suoraan ulosottokelpoisesta saatavasta. Summaa ei saa ylittää, vaikka perintä olisi ollut poikkeuksellisen vaikeaa.

Velkoja saa ylittää enimmäismäärät vain silloin, jos perintä on perustellusti ollut poikkeuksellisen vaikeaa, eikä perintätoimia voida pitää suhteettomina, kun huomioidaan erityisesti saatavan pääoma. Sinulle tulee eritellä vaaditut perintäkulut ja niiden perusteet ja kertoa syyt, joiden takia perintäkulut ylittävät enimmäismäärät.

 

Oikeutesi pyytää perinnän keskeyttämistä

Tarpeettomien perintäkulujen välttämiseksi sinulla on oikeus pyytää vapaaehtoisen perinnän keskeyttämistä ja sen siirtämistä oikeudelliseen perintään. Keskeytyspyynnön jälkeen velkoja voi periä saatavaa tuomioistuimessa tai hakea ulosottoa.

Pyynnön jälkeen velkoja ei voi lähettää sinulle enää muita maksullisia perintäkirjeitä kuin sellaisia kehotuksia ja ilmoituksia, joita velkojalta edellytetään maksuhäiriötiedon ilmoittamiseksi, vanhentumisen katkaisemiseksi tai muuten velkojan oikeuksien säilyttämiseksi.

Keskeytyspyynnön edellytyksenä on, että

 • saatava on kokonaan erääntynyt
 • pyyntö tehdään kirjallisesti tai sähköisesti tallennettavassa muodossa.

Jos olet saanut perusteettoman laskun tai perintäkirjeen, katso ohjeet perusteettoman saatavan osalta täältä.

Viivästyskorkoa kertyy koko perinnän ajan

Jos maksu viivästyy, sinun on maksettava viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa.

Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Jos eräpäivä on ennalta sovittu, viivästyskorko alkaa eräpäivästä.

Muussa tapauksessa viivästyskorkoa voidaan alkaa periä 30 päivän kuluttua siitä, kun sinulle on lähetetty lasku tai sinulta on muulla tavalla vaadittu maksua. Laskussa tai muussa maksuvaatimuksessa on mainittava voimassa olevan viivästyskoron suuruus ja ajankohta, josta alkaen sinun on maksettava viivästyskorkoa. Et ole velvollinen maksamaan viivästyskorkoa siltä ajalta, joka on kulunut ennen kuin olet saanut velkojalta viivästyskorkoa koskevat tiedot.

Viivästyskoron suuruus on

7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomen Pankin ilmoittama viitekorko. Yleinen viivästyskorko määritellään kaksi kertaa vuodessa.

 • Jos velka on otettu ennen 1.2.2010 ja yleinen viivästyskorko on alempi kuin lainalle sovittu korko, viivästysajalta peritään kuitenkin lainan koron suuruista viivästyskorkoa.
 • Jos velka on otettu 1.2.2010 tai sen jälkeen, viivästyskorkona voidaan periä lainan koron suuruista korkoa enintään 180 vuorokauden ajan koko lainan erääntymishetkestä alkaen ja sen jälkeiseltä ajalta enintään yleistä viivästyskorkoa.

Lue lisää 

Tietoa muun muassa talousvaikeuksissa auttavista toimijoista sekä laskureita taloudenhallinnan tueksi (esimerkiksi lainalaskuri ja budjettilaskuri sekä maksuvara- ja järjestelylainalaskuri).