Preskription av skuld

När din skuld har preskriberats upphör din skyldighet att betala skulden. Preskriberad skuld får inte drivas in. En privaträttslig och offentligrättslig skuld kan ha olika långa preskriptionstider. Du kan be borgenären om information om din egen skuldsituation och preskriptionen av skulden.

Preskriptionstiden för en skuld är i allmänhet tre år

Privaträttsliga skulder som företagen driver in hos konsumenter och som grundar sig på beviljande av lån eller anskaffning av varor eller tjänster är konsumentfordringar.

 • Preskriptionstiden för en skuld är i regel tre år från det att skulden förfallit till betalning eller varan överlåtits.
 • Preskriptionstiden för en skuld är fem år, om en lagakraftvunnen dom eller någon annan utsökningsgrund som kan verkställas som en lagakraftvunnen dom har meddelats för skulden.

Preskriptionen av en skuld kan avbrytas

I regel kan preskriptionen av en skuld avbrytas. Efter att preskriptionen har avbrutits börjar en ny, lika lång preskriptionstid som kan avbrytas.

Preskriptionen av en skuld avbryts till exempel när

 • parterna kommer överens om betalningsarrangemang, säkerheter eller andra ändringar i villkoren för skulden eller om att preskriptionen har avbrutits
 • gäldenären betalar eller på något annat sätt erkänner sin skuld till borgenären
 • borgenären kräver betalningsprestation av gäldenären eller på något annat sätt påminner gäldenären om skulden
 • borgenären väcker talan för indrivning av skulden eller bevakar sin fordran i skuldsanering eller konkurs
 • borgenären anhängiggör ett utsökningsärende som gäller skulden.

Slutgiltig preskription av skuld

Den slutliga preskriptionen av en skuld gäller endast privatpersoners penningskulder som preskriberas slutgiltigt när det gått

 • 20 år efter att skulden förfallit till betalning, om borgenären är ett företag eller en sammanslutning
 • 25 år efter att skulden förfallit till betalning, om borgenären är en privatperson
 • 15 år efter att utsökningsgrunden gavs, dvs. domen
 • 20 år efter att utsökningsgrunden gavs, dvs. domen, om den borgenär som avses i utsökningsgrunden är en privatperson
 • 20 år efter att utsökningsgrunden gavs, dvs. domen, om ersättningsfordran grundar sig på ett brott för vilket gäldenären har dömts till fängelse eller samhällstjänst.

Den preskription som räknas från skuldens förfallande till betalning, som trädde i kraft vid ingången av år 2015, beräknas delvis retroaktivt så att vid ikraftträdandet av lagen 1.1.2015 har högst 15 år av preskriptionstiden förflutit. Detta innebär att borgenären kan driva in sina fordringar ännu 5 eller 10 år efter att lagen trätt i kraft 1.1.2015 beroende på skuldens preskriptionstid; till exempel en konsumentfordran som förfallit 31.12.1999 och vars preskriptionstid är 20 år har preskriberats slutgiltigt 1.1.2020 eller till exempel en konsumentfordran som förfallit 30.6.2005 preskriberas slutgiltigt 30.6.2025

Skulder som drivs in av offentliga samfund preskriberas i regel på fem år

Ett stort antal skulder som drivs in av offentliga samfund är direkt utsökbara. Detta innebär att borgenären inte behöver ansöka om en separat utsökningsgrund för sin fordran hos tingsrätten.

Sådana direkt utsökbara fordringar är till exempel

 • kommunens sjukhusavgifter
 • dagvårdsavgifter och andra klientavgifter inom social- och hälsovården
 • felparkeringsavgifter.

Skulder av denna typ som drivs in av offentliga samfund:

 • preskriberas i regel slutgiltigt på fem år.
 • preskriptionstiden kan inte avbrytas.
 • preskriptionstiden räknas från utgången av det år då skulden påfördes eller debiterades.

Verkningarna av preskription av en skuld

När en skuld preskriberas:

 • Gäldenärens skyldighet att återbetala skulden upphör. På grund av att skulden preskriberas kan man inte heller kräva att du betalar de indrivningskostnader som uppstått vid indrivningen av skulden i fråga.
 • I fråga om konsumentfordringar, till exempel lån och fakturor som hänför sig till varor, har gäldenären rätt att få återbetalning för en prestation som hen har gjort utan att veta att skulden är preskriberad. Konsumenten har rätt att få dröjsmålsränta på det penningbelopp som ska återbetalas.
 • Preskription hindrar inte att borgenären får betalning ur egendom som gäldenären ställt som säkerhet, om borgenären har pant- eller retentionsrätt i egendomen.
 • Trots preskription kan borgenären driva in sina fordringar på egendom som utmätts före preskriptionen, till exempel på en exekutiv auktion av en fastighet.

Domstolen prövar inte preskription av en skuld på eget initiativ, dvs. å tjänstens vägnar, utan endast på basis av en parts invändning. Du ska själv åberopa att skulden preskriberas i domstol.

Du har rätt att få information om dina skulder

Du har rätt att av fordringsägaren avgiftsfritt begära aktuell information om det totala beloppet av dina skulder och grunderna för dem. Du har rätt att av fordringsägaren en gång per år avgiftsfritt be om en specifikation av de obetalda skulderna och amorteringarna på dem samt en utredning över hur räntorna och kostnaderna bestäms.

De uppgifter som borgenären lämnar ska också innehålla uppgifter om eventuell preskription av skulder eller avbrytande av preskription samt om eventuella utsökningsgrunder jämte datum.

Vid utredningen av skuldsituationen är det möjligt att anlita ekonomi- och skuldrådgivningstjänster. Ekonomi- och skuldrådgivningstjänsterna är avgiftsfria för kunden. Läs mer på ekonomi- och skuldrådgivningens webbplats 

Läs mer