Laskusta tai perinnästä valittaminen

Voit valittaa velkojalle tai perintäyhtiölle epäselvistä tai perusteettomista laskuista sekä tarpeettomista tai kohtuuttomista perintäkuluista. Voit vaatia myös korvausta taloudellisesta vahingosta, joka on aiheutunut perusteettomasta laskusta tai perinnästä. Valituksen tekemisessä voit hyödyntää valmiita lomakkeita.

Tee kirjallinen valitus perusteettomasta saatavasta

Jos olet mielestäsi joutunut aiheettoman eli perusteettoman perinnän kohteeksi, tee velkojalle tai perintäyhtiölle kirjallinen valitus epäselvistä tai perusteettomista saatavista.

Voit vaatia

 • perusteettoman laskutuksen tai perinnän lopettamista
 • perusteettomasti veloitetun summan palauttamista
 • perusteettoman laskutuksen tai perinnän aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korvaamista. Voit vaatia esimerkiksi
  • korvaamaan puutteellisen, epäselvän tai perusteettoman vaatimuksen selvittämisestä syntyneet kustannukset, kuten puhelin- ja postikulut
  • korvaamaan taloudelliset vahingot, joilla on välitön syy-yhteys virheelliseen perintään. Tällaista taloudellista vahinkoa ovat esimerkiksi käräjäoikeusvaiheen oikeudenkäyntikulut, jos perintäyhtiö ei ole lähettänyt kirjallista maksuvaatimusta ennen tuomioistuimeen haastamista.

Perintäkulut eivät saa olla kohtuuttomia tai tarpeettomia

Velallisena sinun on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut. Lue lisää perintäkulujen määristä

Voit vaatia kohtuuttomien tai tarpeettomien perintäkulujen palauttamista.

Hyvän perintätavan mukaan tarpeettomina perintätoimenpiteinä voidaan pitää esimerkiksi

 • kirjeperinnän pitkittämistä aiheettomasti lähettämällä velalliselle liikaa perintäkirjeitä
  • Esimerkiksi useamman kuin kahden maksuvaatimuksen lähettämiseen täytyy olla jokin erityinen perinnästä johtuva syy, joka täytyy maksuvaatimuksessa kertoa.
 • kirjeperinnän jatkamista selvittämättä kuluttajan perusteltuja väitteitä saatavan perusteesta tai perinnän aiheellisuudesta
  velkojan tai perintäyhtiön tekemää maksusuunnitelmaa, jos maksusuunnitelma on tehty varmistamatta riittävästi, että velallinen todennäköisesti kykenee suoriutumaan maksusuunnitelmasta.

Perinnässä ei saa käyttää painostusta tai uhkailua

Perinnän tulee olla asiallista. Se ei saa aiheuttaa sinulle tarpeetonta haittaa eikä vaarantaa yksityisyyttäsi. Perinnässä ei myöskään saa esittää epäasiallisia uhkauksia.

Kiellettyä on esimerkiksi

 • uhata tuoda maksuvaikeudet velallisen läheisen, työnantajan tai muun ulkopuolisen tietoon
 • käyttää kirjeperinnässä kirjekuoria, joista käy selkeästi ilmi, että lähetys sisältää perintäkirjeen
 • tehdä perintäkäyntejä tai puhelinperintää klo 20–7 tai juhlapyhinä
 • yhdistää perintään myynninedistämistä käyttäen hyväksi velallisen tukalaa asemaa
 • antaa virheellistä tietoa maksun laiminlyönnin seuraamuksista kuten ilmoittaa perintäkirjeessä, että ”ellei maksua suoriteta eräpäivänä, velalliselle tulee maksuhäiriömerkintä”.

Hyvän perintätavan tahallisesta rikkomisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta perinnässä voit tehdä rikosilmoituksen poliisille

Näin voit riitauttaa asian 

 • Jos haluat riitauttaa asian, voit hyödyntää valituksen tekemisessä ohjeita reklamaatiosta.

 • Jos et saa vastausta tai et pääse ratkaisuun velkojan tai perintäyhtiön kanssa, vie asia eteenpäin esimerkiksi kuluttajariitalautakuntaan tai käräjäoikeuteen. Huomioi, että tuomioistuinkäsittely sisältää kuluriskin.

  Henkilökohtaista neuvontaa, ohjeita ja sovitteluapua saat kuluttajaneuvonnasta.

  Kuluttajaneuvonta

Lue lisää 

Tietoa muun muassa talousvaikeuksissa auttavista toimijoista sekä laskureita taloudenhallinnan tueksi (esimerkiksi lainalaskuri ja budjettilaskuri sekä maksuvara- ja järjestelylainalaskuri).