Sähkönmyyntisopimuksen hinnan muuttaminen

Päivämäärä

6.6.2017

Diaarinumero

KKV/694/14.08.01.02/2016

Osapuolet

Finkraft Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös MAO:316/17 annettu 6.6.2017. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi Finkraft Oy:tä vetoamasta sähkönmyyntisopimuksen hinnanmuutoksen perusteena sähkön markkinahinnan muutokseen tai liiketoiminnan kulujen muutokseen, jos vastaavien sähkömarkkinalaissa ja sopimusehdoissa tarkoitettujen perusteiden mukaiset muutokset eivät tosiasiallisesti vastaa suuruudeltaan vähintään kuluttajalle ilmoitettua hinnankorotusta.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 100 000 euron uhkasakko.

Kuluttaja-asiamies sai vuoden 2015 aikana sekä uudestaan vuodenvaihteessa 2016/2017 kuluttajilta ilmoituksia siitä, että Finkraft Oy oli korottanut toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimusten hintaa, siten että korotukset olivat eri kuluttajilla noin 16 – 76 %. Finkraft Oy perusteli hinnankorotuksia muutoksilla sähkön markkinahinnassa ja yhtiön liiketoimintakuluissa.

Kuluttaja-asiamies katsoi Finkraft Oy:n tehneen olennaisia muutoksia kuluttajien sähkönmyyntisopimuksiin yksipuolisesti ja vei asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi 13.9.2016. Kuluttaja-asiamies vaati, että markkinaoikeus kieltää Finkraft Oy:tä korottamasta yksipuolisesti kuluttajien toistaiseksi voimassa olevissa sähkönmyyntisopimuksissa sovittua hintaa sähkön markkinahinnan tai yhtiön liiketoiminnan kulujen muutosten perusteella niin, että sopimuksen mukainen hinta nousee olennaisesti.

Lisäksi kuluttaja-asiamies vaati markkinaoikeutta kieltämään Finkraft Oy:tä vetoamasta hinnankorotuksen perusteena sähkön markkinahinnan muutokseen tai liiketoiminnan kulujen muutokseen, jollei yhtiö voi osoittaa, että kyseiset muutokset vastaavat suuruudeltaan vähintään kuluttajalle ilmoitettua hinnankorotusta.

Markkinaoikeus totesi päätöksessään, että ensin oli tarkasteltava sitä, onko sopimusmuutokselle ollut sähkömarkkinalain sopimusehtojen muutossäännöksessä tarkoitettu sopimuksessa yksilöity peruste. Sen jälkeen on tarvittaessa arvioitava sitä, onko sopimusmuutos ollut olennainen.

Markkinaoikeuden päätöksen mukaan Finkraft Oy oli sähkömarkkinalain vastaisesti muuttanut toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimusten mukaisia hintoja ilman laissa tarkoitettua perustetta. Markkinaoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että Finkraft Oy:n sähkönhankintakustannukset olisivat muuttuneet siten, että sopimusmuutoksille olisi ollut tältä osin perusteita. Yhtiö ei ollut myöskään esittänyt tarkempaa selvitystä sille itselle aiheutuneista työvoima- tai muiden yleiskustannusten muutoksista.

Koska markkinaoikeus katsoi hinnan muutoksen jo sellaisenaan perusteettomaksi ja tällainen lainvastainen menettely kiellettiin päätöksessä, asiassa ei ollut tarpeen arvioida, olisivatko muutokset olleet olennaisia siinä tapauksessa, että niihin olisi ollut peruste.