40 fördelar med konsumentskyddet

Konsumentskyddslagen trädde i kraft och konsumentombudsmannen inledde sin verksamhet hösten 1978. Med anledning av konsumentskyddets 40-årsjubileum i Finland gjorde vi upp en förteckning över omständigheter genom vilka konsumentskyddet förbättrat konsumenternas ställning eller gjort deras vardag lättare.

Många fördelar som konsumenterna nu betraktar som självklara har åstadkommits genom konsumentskyddet. Dessutom fungerar och skyddar konsumentskyddet konsumenten också i situationer i vilka konsumenten inte känner sina rättigheter. Ett välfungerande och väl genomfört konsumentskydd kan även vara en konkurrensfördel för ett företag.

Marknadsföring och reklam

1. Det är inte tillåtet att ge oriktig eller vilseledande information till konsumenten.

2. Det är inte tillåtet att tillämpa ett förfarande som strider mot god sed vid marknadsföring. Det är inte godtagbart att till exempel använda våld eller diskriminering på grund av kön eller ursprung i reklam.

3. Vid marknadsföring ska man ta hänsyn till målgruppens ställning och inte utnyttja dess ålder, handikapp eller lättrogenhet för att påverka den. Olämplighet bedöms utifrån målgruppens perspektiv.

4. Minderåriga barns ställning har tryggats på så sätt att de kan köpa endast vanliga och obetydliga varor utan en förälders eller vårdnadshavares godkännande. Det är inte heller tillåtet att direkt uppmana minderåriga att köpa en produkt eller övertala föräldrarna att köpa den.

5. Reklam ska vara möjlig att känna igen i alla kanaler. Till exempel en bloggare eller youtuber ska klart och tydligt berätta om ett inlägg gjorts i samarbete med ett företag och om personen till exempel fått de produkter eller tjänster som han eller hon presenterar gratis.

6. Så kallad negativ avtalsbindning är förbjuden. Det är inte tillåtet att marknadsföra nyttigheter till en konsument genom att leverera dem till konsumenten utan att personen uttryckligen beställt dem och att kräva att konsumenten betalar, returnerar eller sparar dem. En offert får inte påminna om en räkning.

7. Det är inte tillåtet att skicka marknadsföringsmeddelanden till e-posten eller telefonen utan att mottagaren uttryckligen gett sitt samtycke på förhand till det.

Köp

8. För varor och tjänster ska meddelas totalpriset, dvs. det slutliga priset som kunden betalar. Om det inte är möjligt ska konsumenten informeras om prissättningens grunder.

9. För produkter ska utöver försäljningspriset också meddelas deras liter- eller kilopris. Det här hjälper konsumenten att jämföra priserna och ta reda på vilket alternativ som är genuint förmånligast.

10. Rabatter som meddelas ska vara äkta, dvs. de ska räknas från det pris som samma handelsplats debiterat på samma produkt strax innan försäljningen till nedsatt pris inleddes.

11. Vid hem- och distansförsäljning har konsumenten inte möjlighet att studera varan, och därför har säljaren i dessa situationer heltäckande informationsskyldighet. Konsumenten har ångerrätt i flera situationer.

Gottgörelse för fel på varor och tjänster

12. En konsument kan vänta sig att en vara som han eller hon köpt har samma livstid som man i normala fall kan vänta sig av motsvarande vara.

13. En konsument som köpt en produkt som har ett fel kan kräva att säljaren reparerar felet eller levererar en felfri produkt i stället. Om det inte är möjligt att gottgöra felet på någotdera sättet får köpare kräva ett prisavdrag eller i sista hand häva köpet.

14. Konsumenten har rätt att avhålla sig från betalning och rätt till skadestånd vid fel och dröjsmål.

15. Säljarens ansvar för fel upphör inte med utgången av den garanti som beviljats en produkt.

16. En garantireparation är avgiftsfri för konsumenten.

17. Importörens ansvar för fel gentemot konsumenten ger konsumenten extra trygghet.

18. För avbrott i användningen av ett telefon- eller webbabonnemang kan konsumenten få en standardersättning.

19. Det är möjligt att få en standardersättning för långa elavbrott.

Resor

20. Konsumenten kan kräva gottgörelse om en flyg-, buss-, båt- och tågresa försenas eller ställs in.

21. Systemet med resegarantier för paketresor tryggar konsumenternas förhandsbetalningar.

Avtal

22. Avtal som ingås med konsumenter ska ha skäliga avtalsvillkor. Till exempel otydliga villkor betraktas som oskäliga.

23. Avtalets uppsägningstid ska vara skäligt.

24. Vid tvister jämkas orimliga avtalsvillkor till konsumentens fördel.

25. Ett företag får inte ändra ett avtal ensidigt utom i exakt begränsade situationer som överenskommits på förhand.

26. Det är inte tillåtet att göra väsentliga ändringar i avtalsvillkoren.

27. Standardavtalsvillkor som konsumentombudsmannen förhandlat fram skyddar hela konsumentkollektivet.

Penningaffärer

28. Vid fel eller konkurs har konsumenten rätt att få pengarna tillbaka också av kreditgivare, såsom av kreditkortsbolag. Konsumenten har också samma rätt gentemot ett teleföretag när ett köp faktureras på mobiltelefonräkningen.

29. En konsument har rätt att få grundläggande banktjänster. Även nätbankkoder är en del av den grundläggande banktjänsten.

30. Den effektiva årsräntan hjälper konsumenten att jämföra priserna på krediter. För krediter som är mindre än 2 000 euro har fastställts ett räntetak.

31. Förändring av kreditkostnaderna under kreditförhållandet har begränsats.

32. Konsumenten har rätt att återbetala en kredit i förtid. Det tryggar möjligheten att konkurrensutsätta krediten på nytt.

33. Indrivningskostnadernas belopp är begränsad vid betalningsdröjsmål.

34. Den som säljer ett huspaket ska ställa en garanti som säkerhet för konsumentens förhandsbetalning. Säkerheten skyddar pengarna mot risken att företaget av något skäl blir oförmöget att betala.

35. Konsumenten kan åberopa ett s.k. socialt prestationshinder, om konsumenten råkar i svårigheter med betalningar till exempel på grund av överraskande arbetslöshet, sjukdom eller någon annan orsak som är oberoende av konsumenten.

Kundtjänst

36. Konsumenten har rätt att få kundtjänst från ett telefonnummer med grundpris.

37. Det ska vara möjligt att kontakta kundtjänsten och företagen ska behandla reklamationer på ett adekvat sätt. Att göra det svårare för konsumenterna att använda sina lagstadgade rättigheter är olämpligt beteende som står i strid med lag.

Myndigheter som hjälper konsumenten

38. Konsumentrådgivarna hjälper konsumenter i tvister och konsumentombudsmannen övervakar att lagstiftningen efterlevs. Konsumenteuropa i Finland hjälper konsumenterna när det gäller ett företag med verksamhet i ett annat EU-land, i Norge eller på Island.

39. Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer för lösningar i enskilda tvister. Företagen är skyldiga att informera konsumenten om tvistlösningsorgan.

40. Konsumentombudsmannens möjlighet att använda grupptalan gör det lättare att förhandla fram lösningar med företag.

Den 40-åriga konsumentskyddslagen firas i seminariet för inbjudna gäster ”Konsumentskydd i 40 år”, som ordnas den 23 oktober 2018 på Ständerhuset i Helsingfors. Konsumentombudsman Katri Väänänen talar på seminariet. Seminariet ordnas av justitieministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Mer information: