Katri Väänänen har börjat som konsumentombudsman

Juris kandidat, vicehäradshövding Katri Väänänen har tillträtt som överdirektör vid Konkurrens- och konsumentverket (KKV) för en femårsperiod som inleds den 15 oktober 2018. Överdirektören har som uppgift att leda verksamheten inom ansvarsområdet för konsumentfrågor vid KKV. Väänänen följer i uppdraget Antti Neimala, som övergick i arbets- och näringsministeriets tjänst i augusti. Konsumentombudsmannen säkerställer konsumenternas ställning, övervakar att konsumentskyddslagen följs och ingriper utifrån sina principer för prioritetsordning av problem inom olika branscher.

Innevarande år är 40-årsjubileum för konsumentskyddet i Finland –konsumentskyddslagen trädde i kraft och konsumentombudsmannainstitutionen instiftades 1978.

”Det är en glädje och ära att börja som konsumentombudsman just under konsumentskyddets jubileumsår. Jag har själv jobbat med övervakning av konsumentskyddslagen inom Konsumentverket och KKV under nästan hela 2000-talet och i mitt nya arbete kan jag allt starkare vara med och säkerställa att det finländska konsumentskyddet fortsätter att hålla sig på sin höga nivå och att vi som övervakare ingriper i de rätta ärendena. Jag tror också att samarbetet med KKV:s nya generaldirektör Kirsi Leivo kommer att löpa bra eftersom vi delar åsikter om gott ledarskap och om hur verket bör utvecklas mot 2020-talet”, konstaterar Väänänen.

Effektivare medel för att ingripa mot brott mot konsumentskyddslagen

EU:s konsumentmyndigheters medel förbättras å sin sida av CPC-förordningen som träder i kraft i januari 2020.En arbetsgrupp som justitieministeriet tillsatte sommaren 2018 bereder som bäst en reform av konsumentombudsmannens medel. Tack vare reformen får konsumentombudsmannen kraftfullare medel till sitt förfogande när företag agerar lagstridigt. Projektet Konsumentens ställning starkare, som kommissionen lanserade våren 2018, syftar också till att stärka konsumenternas ställning.

”Sett ur ett konsumentperspektiv finns det flera goda reformer som förutom att vässa övervakningsmyndighetens medel att ingripa vid brott mot konsumentskyddslagen även förbättrar konsumentens ställning såväl i Finland som på EU:s inre marknad. Konsumentombudsmannen ser särskilt fram emot uppdateringen av uppsättningen av medel för att ingrepp mot företag som kontinuerligt eller flagrant bryter mot lagen ska kunna ske snabbare och effektivare. På EU-nivå håller övervakarna av konsumentskyddet i och med CPC-förordningen på att få mera muskler, vilket betjänar även de finländska konsumenterna, givet att medlen inte begränsas endast till gränsöverskridande fall utan att vi får tillgång till dem även inom landet”, säger Väänänen.

Information om konsumentskyddet till konsumenter och företag

I augusti 2018 publicerade KKV en undersökning om hur väl konsumenterna känner till konsumentskyddet. Undersökningen avslöjade att finländarna fortfarande har bristande kunskaper om vissa principer i konsumentskyddet. Luckor i kunskaperna fanns hos såväl konsumenter som företag, delvis inom olika områden.

”Vi arbetar kontinuerligt för att både konsumenter och företag ska känna till de grundläggande principerna i konsumentskyddet. Det är också viktigt att ge konsumenten styrka att försvara sina rättigheter och identifiera icke önskvärda fenomen på marknaden, såsom nätbedrägeri. Jag lovar att även själv vara aktiv på detta område. Att berätta offentligt om resultaten av vårt arbete och observationer som gäller konsumentskyddet samt att föra en dialog med intressegrupperna är väsentligt för att öka effekten av och medvetenheten om konsumentskyddet”, säger Väänänen.

Konsumentrådgivningen blir en del av ämbetsverket

Konsumentrådgivningen, som för närvarande finns i magistraterna och hjälper konsumenterna i enskilda tvistefrågor, överförs till KKV och blir en del av ämbetsverkets ansvarsområde för konsumentfrågor från början av 2019.

”Konsumenträttsrådgivarna känner konsumenternas problem på gräsrotsnivå. De informerar även konsumentombudsmannen i ärenden som berör stora grupper av konsumenter. Vi har redan i flera år delat databas med konsumentrådgivningen men när rådgivarna blir personal i samma hus underlättas förstås samarbetet ytterligare. Konsumentombudsmannen övervakar rättigheterna särskilt för stora grupper av konsumenter och konsumentrådgivningen hjälper konsumenterna konkret i deras enskilda problem – båda har sin tydliga roll som stöder den andra”, konstaterar Väänänen.

Mer information: