Internationellt samarbete

Tillämpning av konkurrenslagstiftningen och ingripande i konkurrensbegränsningar förutsätter internationellt samarbete. För närvarande deltar KKV i cirka 40 olika arbetsgrupper. Förutom möjligheter att påverka innebär internationellt samarbete också skyldigheter.

KKV:s viktigaste internationella intressentgrupper är Europeiska kommissionen och konkurrensmyndigheterna i EU-medlemsstater, OECD:s konkurrenskommitté, nätverket av nordiska konkurrensmyndigheter och nätverket för internationella konkurrensmyndigheter, ICN.

Dessutom deltar KKV i samarbetsnätverket ECA:s (European Competition Authorities) verksamhet, där i synnerhet tillsynen över företagsförvärv betonas.  ECA-nätverket omfattar konkurrensmyndigheterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Europeiska kommissionen, EFTA-ländernas konkurrensmyndigheter och EFTA-tillsynsmyndigheten.

KKV och dess föregångare Konkurrensverket deltog i FN:s mellanstatliga handels- och utvecklingsorganisation UNCTAD:s handlingsprogram.

 • KKV ansvarar för verkställandet av EU:s konkurrenslagstiftning i Finland. Myndigheten ingår i Europeiska unionens nätverk för konkurrensmyndigheter (European Competition Network, ECN), vars mål är att säkerställa en effektiv och enhetlig tillämpning av Europeiska unionens konkurrenslagstiftning på den inre marknaden.

  De nationella konkurrensmyndigheterna tillämpar EU:s konkurrensregler i situationer där konkurrensbegränsningen har eller kan ha en betydande inverkan på handeln mellan medlemsstaterna. Samarbetet ger KKV rättigheter, men också skyldigheter. Samarbetet främjar framför allt konkurrensen.

  Sam­ar­be­te vid be­hand­ling av fall

  EU-medlemsstater är skyldiga att underrätta varandra om misstänkta konkurrensbegränsningar som omfattas av artiklarna 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Anmälan ska göras antingen innan den första officiella undersökningsåtgärden inleds eller omedelbart därefter. EU-medlemsstater är dessutom skyldiga att underrätta kommissionen om vissa konkurrensbegränsningsbeslut minst 30 dagar innan ett sådant beslut fattas. Syftet med anmälningsförfarandet är att säkerställa att man ingriper så effektivt som möjligt i fall av konkurrensbegränsning som uppfyller kriterierna för handelseffekter och att åtgärderna omfattar alla marknader inom EU som är föremål för konkurrensbegränsningen.

  EU-medlemsstater kan vid behov sinsemellan komma överens om vilken myndighet som är bäst på att behandla ett anhängigt fall.  KKV kan således också ta upp ett fall som ursprungligen anhängiggjorts av antingen kommissionen eller i en annan medlemsstat. EU-medlemsstater ger vid behov varandra också handräckning för att utreda konkurrensbegränsningar som strider mot EU:s konkurrensregler, till exempel genom att förse varandra med den information som krävs för utredningen eller genom att inspektera näringsidkarnas lokaler. KKV har också gjort inspektioner i Finland på begäran av andra EU-medlemsstater i nätverket och fått material från andra EU-medlemsstater som inte finns i Finland.

  Ut­byte av tillämp­nings­er­fa­ren­he­ter

  EU:s konkurrensmyndigheter delar erfarenheter av tillämpningen av konkurrenslagstiftningen genom förfrågningar (request for information, RFI). KKV får årligen cirka 80–100 förfrågningar från andra konkurrensmyndigheter som ingår i nätverket. Förfrågningarna gäller bland annat tillämpningspraxis vid KKV i en viss fråga eller de vanligaste observationerna om utvecklingen inom en viss bransch. Syftet med förfrågningarna är att främja en enhetlig tillämpningspraxis.

  EU:s konkurrensmyndigheter träffas regelbundet i ECN:s generalförsamling (ECN Plenum), i olika arbetsgrupper, t.ex. arbetsgruppen med fokus på allmänna frågor (Cooperation Issues and Due Process, CIDP) och i branscharbetsgruppernas möten. Branschspecifika arbetsgrupper har tillsatts bland annat för livsmedels-, energi-, trafik-, läkemedels-, bank-, telekommunikations- och miljösektorerna. Dessutom sammanträder generaldirektörerna för medlemsstaternas konkurrensmyndigheter varje år. EU-medlemsstater bidrar också till enhetlighet i tillsynen över företagsförvärv i en separat arbetsgrupp (Merger Working Group).

  Läs mera om sam­ar­be­te vid till­sy­nen över fö­re­tags­för­värv

  Övrig EU-verk­sam­het

  KKV deltar i utvecklingen av EU:s konkurrenslagstiftning tillsammans med kommissionen och de övriga medlemsstaterna. Myndigheten har också möjlighet att delta i behandlingen av enskilda fall av konkurrensbegränsning och företagsförvärv vid utfrågningar och rådgivande kommitténs möten. Dessutom bistår KKV utrikesministeriet i EU-domstolsärenden som gäller konkurrenslagstiftningen.

  Mer in­for­ma­tion om ECN

  ECN:s webb­plats 
  Nät­ver­kets ny­hets­brev ECN Bri­ef 

  Lagstiftning

  Rå­dets för­ord­ning (EG) nr 1/​2003
  Rå­dets för­ord­ning (EG) nr 139/​2004 
  Kom­mis­sio­nens till­kän­na­gi­van­de om sam­ar­be­te inom nät­ver­ket av kon­kur­rensmyn­dig­he­ter

 • OECD-samarbetet ger fördelar eftersom de 38 medlemsländerna i organisationen har en gemensam grund i många frågor som gäller tillämpning av konkurrensrätten och diskussioner om olika teman och utbyte av erfarenheter främjar en effektiv tillämpning av konkurrensrätten.

  OECD:s konkurrenskommitté har två underarbetsgrupper: WP2 har specialiserat sig på konkurrenspolitik och reglering och WP3 på internationellt samarbete samt på företagsaffärs- och kartellfrågor. Arbetsgrupperna sammanträder vanligtvis två gånger per år. De frågor som tas upp vid mötena har valts ut i förväg och OECD:s sekretariat utarbetar ett bakgrundsdokument om dem. Även medlemsländerna har möjlighet att utarbeta en landsspecifik rapport som stöd för diskussionen på mötet. De teman som behandlas granskas systematiskt ur såväl konkurrensrättens som de ekonomiska vetenskapernas synvinkel. KKV deltar i mötena och lämnar landsspecifika rapporter varje år.

  Konkurrenskommittén bereder också olika rekommendationer om konkurrens för godkännande av OECD:s ministermöte. Rekommendationerna har en viktig roll eftersom de kan anses påverka medlemsländernas nationella riktlinjer. Dessutom utarbetar medlemsländernas konkurrensmyndigheter en årsrapport över sin verksamhet.

  OECD:s konkurrensteman diskuteras också med länder utanför OECD i det så kallade OECD Global Forum on Competition. Konkurrensfrågor behandlas förutom av konkurrenskommittén ibland även i OECD:s ekonomikommitté.

  Mer in­for­ma­tion om OECD:s kon­kur­rens­kom­mit­té

 • I det Nordiskt samarbetet deltar konkurrensmyndigheterna i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna och Grönland.

  Samarbetet mellan de nordiska konkurrensmyndigheterna kompletterar det övriga internationella samarbetet. Det nordiska samarbetsavtalet gör det till exempel möjligt för länder att ge handräckning vid inspektioner och förmedla information till varandra. Det är också möjligt att utbyta konfidentiell information. Insamlade uppgifter kan användas som bevis på en konkurrensbegränsning i mottagarlandet. Avtalet omfattar även samarbete inom tillsynen över företagsaffärer.

  Informationsutbytet mellan de nordiska konkurrensmyndigheterna möjliggör en effektiv användning av utredningsresurserna. Det nordiska avtalet omfattar utredningsbefogenheter även i nationella fall och därmed är befogenheterna är mer omfattande än EU-samarbetet.

  Det nordiska samarbetet utkristalliseras i ett årsmöte där aktuella teman diskuteras. Dessutom sammanträder ämbetsverkens generaldirektörer två gånger om året för att samordna samarbetet mellan verken. Myndigheterna samlas också vid behov i specialarbetsgrupper, bland annat ekonomist-, jurist- och kartellarbetsgrupper.

  Som en del av samarbetet publicerar de nordiska konkurrensmyndigheterna tidvis rapporter om aktuella konkurrensfrågor.

  Nor­dis­ka sam­ar­betspubli­ka­tio­ner

 • KKV hör till nätverket av internationella konkurrensmyndigheter (International Competition Network, ICN). ICN består huvudsakligen av konkurrensmyndigheter från hela världen och är världens största organisation med inriktning på konkurrensrätt, konkurrenspolitik och konkurrensekonomi.

  Målet för ICN är att öka förståelsen och diskussionen om konkurrensfrågor eftersom till exempel innehållet i konkurrenslagstiftningen varierar i olika länder.

  Nätverket har inte behörighet att utfärda normer, men det utarbetar utifrån samförståndet bland medlemmarna bland annat internationella styrande principer och bästa praxis (best practices). Arbetet är i projektform och baserar sig på frivillighet. ICN och OECD:s konkurrenskommitté samordnar sin verksamhet för att undvika överlappningar.

  ICN är organiserat i olika underarbetsgrupper. Arbetsgrupperna har i allmänhet tre tidsbundna ordförande som ansvarar för arbetsgruppens projekt. Ordförandeperioden är tre år. Projekten presenteras varje år vid ICN:s årsmöte. KKV var en av ordförandena för arbetsgruppen Agency Effectiveness åren 2014–2017.

  ICN skapar kontakter och för samtal inte bara med sina medlemmar utan också med företag och länder som fortfarande utvecklar sin konkurrenspolitik. Nätverket utarbetar också rapporter om aktuella och intressanta ämnen. KKV har medverkat i utarbetandet av bland annat rapport Merger Remedies Guide (2016).

  KKV har också varit med om att grunda ICN CAP-systemet (Framework for Competition Agency Procedures) vars mål är att öka växelverkan mellan de nationella konkurrensmyndigheterna och förbättra konkurrenstillsynens internationella förutsägbarhet. De konkurrensmyndigheter som anslutit sig till systemet förbinder sig att följa universellt godkända processuella principer när de utreder konkurrensbegränsningar eller bedömer konkurrenseffekterna av företagsförvärv.

  Läs mera om ICN