Anmärkning till HRM om överträdelse av lagen om offentlig upphandling

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) ansåg att de upphandlingar av avfallskärl som Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) genomförde under åren 2022-2023 borde ha konkurrensutsatts. Upphandlingarna utgjorde en naturlig upphandlingshelhet som inte behövde delas upp.  

HRM anskaffade tjänster relaterade till distribution av sopkärl och veckobyten genom direktupphandling från ett enda företag. Det totala värdet på de tjänsteupphandlingarna som gjordes 2022–2023 var cirka 750 000 euro. HRM har inte gjort några skriftliga upphandlingsbeslut eller upphandlingskontrakt om dessa upphandlingar.

I sin redogörelse motiverade samkommunen att den inte hade konkurrensutsatt tjänsterna på grund av att den hade fördelat tjänsterna kopplade till distribution till upphandlande enheter på samma sätt som för avfallshanteringen, vilket gjorde att värdet på varje enskild upphandling inte var lika stort som vad som krävdes för att göra en konkurrensutsättning. HRM motiverade att den inte hade konkurrensutsatt leveranstjänsterna med koppling till det veckovisa bytet av sopkärl med att det är svårt att förutsäga behovet av byten och förseningen av reformen av verksamhetsstyrningssystemet kopplat till avfallstransporter.

KKV anser att det skulle ha varit naturligt att lägga ut anbudsförfarandena samtidigt och att det inte fanns någon anledning att dela upp dem i delar. Även när det gäller veckovisa byten uppfylldes inte heller kriterierna för direktupphandling.

”När det kommer till efterlevnaden av upphandlingslagen är det viktigt att upphandlaren noga bedömer om det finns reella ekonomiska eller tekniska skäl att dela upp upphandlingen i delar."

Specialsakkunnig Heikki Puttonen

KKV lämnade en anmärkning till Helsingforsregionens miljötjänster om bristande efterlevnad av upphandlingslagen.

Mer information 

Heikki Puttonen

Specialsakkunnig

Elisa Haatainen

Forskningschef